Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

September 1995

Volume 13, Issue 5

Pages fmi–fmi, 385–480

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130501

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Recognition-improved monolayer formation on air-water interface (pages 385–390)

   Xiang-Dong Chai, Si-Guang Chen, Yong-Liang Zhou, Ying-Ying Zhao, Tie-Jin Li and Jean-Marie Lehn

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130502

  2. Comparison between hydrogen-transfer and fluoro-transfer reactions on the microcanonical unimolecular rate constants (pages 391–395)

   Wen-Lin Feng, Shao-Wen Zhang, Yan Wang, Jun-Nan Wu and Zong-He Li

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130503

  3. Staircase pulse voltammetry (pages 396–407)

   Jin-Yuan Mo, Shao-Hua Chen, Youg-De Zou and Pei-Xiang Cai

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130504

  4. Dynamical studies of the reaction H++He+He[RIGHTWARDS ARROW]HHe++He (pages 408–414)

   Hua-Gen Yu

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130505

  5. The incorporation of C60 in cavities of 5,10,15,20-tetra-4-oxy(2-stearic acid)phenyl porphyrin in LB film (pages 415–422)

   Hong-Guo Liu, Xu-Sheng Feng, Kong-Zhang Yang, Chuan-Fu Li, Jian Cheng and Wei-An Liang

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130506

  6. Synthesis and magnetism of rare earth (Nd, Gd, Dy, Ho, Er, Y) pentafluoropropionate binuclear complexes with 2-(4'-methoxy-phenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide (pages 423–428)

   Zong-Hui Jiang, Wei Zhang, Dai-Zheng Liao, Zhen-Wei Huan, Bai-Wang Sun and Geng-Lin Wang

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130507

  7. 1H and 13C NMR studies of TTHA complexes with diamagnetic rare earth ions (pages 429–434)

   Shan-Rong Zhang, Ji-Min Ren, Feng-Kui Pei, Ai-Zhuo Liu and Yan-Wen Xiao

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130508

  8. Enantiomeric separation of α-phenylethylamine and its derivatives by series coupled open tubular columns (pages 435–441)

   Liang-Mo Zhou, Xue-Liang Liu, Zhong-Sheng Li, Qing-Hai Wang, Dao-Qian Zhu and Dong-Hong Hu

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130509

  9. Two furano-sesquiterpenes from the South China Sea Sponge Dysidea fragilis (pages 460–463)

   Jing-Yu Su, Yong-Li Zhong, Long-Mei Zeng, Hou-Ming Wu and Kan Ma

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130513

  10. Dye-sensitized photo-oxidation of disulfiram (pages 464–467)

   C. S. Chobisa, Rajesh Bhardwaj, Pinki B. Punjabi and Suresh C. Ameta

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130514

  11. Synthesis of dimethyl 3-perfluoroalkyl-4-(3-oxo-2-triphenyl-phosphoranylidenbutanylidene)-pent-2-enedioate and its cyclization (pages 468–474)

   Wei-Yu Ding, Wei-Guo Cao, Yuan Yao and Zhong-Mei Zhu

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130515

  12. Microbial-chemical routes to R and S-denopamine a useful drug for congestive heart failure (pages 475–480)

   Jian-Xin Gu, Zu-Yi Li and Guo-Qiang Lin

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19950130516

SEARCH

SEARCH BY CITATION