Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

May 1998

Volume 16, Issue 3

Pages fmi–fmi, 196–288

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications
  1. Masthead (page fmi)

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160301

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications
  1. Energy relationship and the polarization of C60 cage in the endohedral complexes (X@C60) (pages 196–208)

   Xu Zhi-Jin, Zhu Chuan-Bao and Yan Ji-Min

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160302

  2. Theoretical investigation of the decomposition of monofluoromethanol (pages 213–218)

   Hou Hua, Guo Jing-Zhong, Liu Chuan-Pu and Gu Yue-Shu

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160304

  3. Detection of complement C4 with a piezoelectric immunosensor (pages 219–225)

   Hu Ji-Ming, Pei Ren-Jun, Hu Yi and Zeng Yun-E

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160305

  4. Parallel and serial dual electrode detectors for capillary electrophoresis (pages 226–233)

   Ye Jian-Nong, Zhao Xue-Wei, Fang Yu-Zhi and Baldwin Richard P.

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160306

  5. Kinetic studies on the aggregation behavior of phosphatidylcholines and their analogs (pages 250–257)

   Ji Guo-Zhen, Long Ya-Qiu and Jiang Xi-Kui

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160309

  6. Synthesis of homochiral spiro [4.4]nonane-l,6-diols (pages 258–263)

   Jiang Yao-Zhong, Yan Minga, Sun Jian, Hu Wen-Hao, Li Zhi, Mi Ai-Qiao and Chan Albert S. C.

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160310

  7. Preparation and reaction of bis (perfluoroalkanesulfonyl)methyl halides (pages 264–271)

   Zhu Shi-Zheng, Xu Guo-Lin, Qin Chao-Yue, Xu Yong and Chu Qian-Lk

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160311

  8. Enantioselective allylation of aldehydes with chiral allyl organolanthanide reagents (pages 272–276)

   Qian Chang-Tao and Huang Tai-Sheng

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160312

  9. Synthesis and mesomorphic properties of novel tetrafluorinated biphenyl acetylene liquid crystals with a blue phase (pages 277–283)

   Chen Xi-Min, Yin Hui-Yong, Xu Yue-Lian and Wen Jian-Xun

   Article first published online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19980160313

 3. Communications

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communications

SEARCH

SEARCH BY CITATION