Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

September 1999

Volume 17, Issue 5

Pages fmi–fmi, 429–556

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Accounts
  4. Articles
  5. Communication
  6. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170501

 2. Accounts

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Accounts
  4. Articles
  5. Communication
  6. Articles
  1. Thermodynamic study of axial coordination reaction of zinc porphyrin with metal Schiff base and imidazole complex (pages 438–447)

   Wen-Juan Ruan, Zhi-Ang Zhu, Xian-He Bu, Zhi-Hui Zhang and Yun-Ti Chen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170503

 3. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Accounts
  4. Articles
  5. Communication
  6. Articles
  1. Luminescence and energy transfer between Ce3+ and Mn2+ in alkaline earth borates (pages 454–461)

   Qing-Hua Zeng, Zhi-Wu Pei, Shu-Bing Wang and Qiang Su

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170505

  2. Synthesis and electroluminescent properties of naphthalimide derivatives (pages 462–466)

   Shou-Cen Yin, Zheng Xu, Wen-Qiang Huang, Fu-Qiang Zhang, Yan-Bing Hou, Yong-Sheng Wang and Xu-Rong Xu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170506

  3. Synthesis characterization and magnetic properties of μ-iodanilato dinuclear oxovanadium(IV) complexes (pages 475–482)

   Yan-Tuan Li, Cui-Wei Yan, Qi-Zhi Zhou and Dai-Zheng Liao

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170508

  4. Synthesis of a pair of novel receptors and their properties of enantioselective recognition for amino acid zwitterions (pages 508–515)

   Guo-Yuan Lu, Fang Liu, Wei-Jiang He, Zhi-Lin Wang, Hong-Wen Hu, Pliar Prados and Javier De Mendoza

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170512

  5. Structure determination of glycopeptide of p-momorcharin (pages 516–525)

   Yi-Li Li, Kan Ma, Hou-Ming Wu, Guo-Jie Ye, Shan-Wei Jin and Yu Wang

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170513

  6. A practical stereoselective synthesis of (S)-( - )-ofloxacin (pages 539–544)

   Yu-She Yang, Ru-Yun Ji and Yu-Xian Chen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170516

 4. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Accounts
  4. Articles
  5. Communication
  6. Articles
 5. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Accounts
  4. Articles
  5. Communication
  6. Articles
  1. Oxidation of hexabenzylhexaazaisowurtzitane (pages 554–556)

   Wen-Ge Qiu, Shu-Sen Chen and Yong-Zhong Yu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19990170519

SEARCH

SEARCH BY CITATION