Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

November 2000

Volume 18, Issue 6

Pages fmi–fmi, 801–941

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  5. Notes
  6. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180601

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  5. Notes
  6. Articles
  1. Theoretical studies on NLO properties of push-pull multi-cycle electro-optical polymer intermediates including thiophene ring (pages 820–827)

   Wei Fu, Ji-Kang Feng, Kun-Qian Yu, Ai-Min Ren, Jiang-Hong Wang and Yu-Quan Shen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180605

  2. Synthesis and crystal structure of heteronuclear La( III )-Cu(II ) complex { [LaCu2(NTA)2(4,4′-bpy)(H2O)3]NO3·5H2O}n (pages 828–833)

   Fu-Pei Liang, Zi-Lu Chen, Rui-Xiang Hu, Hong Liang, Man-Bo Zhang and Kai-Bei Yu

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180606

  3. Extraction of copper with p-tert-butyl-calixarenes (pages 838–841)

   Yu-Xiang Yang, Xian-Fa Shi, Shi-Chao Ding, Yu-De Chen, Di-Min Xu and Rang-San Chen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180608

  4. Dysamide U, a new trichlorinated diketopiperazine from the sponge Dysidea sp (pages 882–885)

   Xiong Fu, Jing-Yu Su and Long-Mei Zeng

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180616

  5. Synthesis and mesomorphic properties of some ferroelectric liquid crystals of lactate (pages 900–909)

   Heng-Feng Li, Yong-Gang Yang and Jian-Xun Wen

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180620

  6. A stereoselective synthesis of the C(3)-C(13) and C(14)-C(24) fragments of macrolactin A (pages 910–923)

   Shu-Kun Li, Rui Xu, Xiang-Stau Xiao and Dong-Lu Bai

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180621

 3. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  5. Notes
  6. Articles
  1. Self-assembly architecture of bis(guanidiniums) receptors incorporated by sulfate anions in single crystals (pages 924–927)

   Guo-Yuan Lu, Wd Song, Feng Tang, Chuan-Min Jin, Fang Liu and Xiao-Bin Wan

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180622

 4. Notes

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  5. Notes
  6. Articles
  1. Synthesis and crystal structure of chain [Cu2I2(PPh3)2(C4H5N3)] (pages 928–931)

   Qiong-Hua Jin, Xiao-Ming Lu, Hui-Ju Zhu and Xian-Ping Ji

   Version of Record online: 27 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20000180623

 5. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  4. Communication
  5. Notes
  6. Articles

SEARCH

SEARCH BY CITATION