Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

October 2002

Volume 20, Issue 10

Pages fmi–fmi, 929–1137

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201001

 2. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. 1,3-Diphenyl-5-(9-phenanthryl)-2-pyrazoline(DPPhP): An Excellent Hole-Transport Material for Use in Organic Light-Emitting Diodes (pages 929–932)

   Chang-Qi Ma, Lian-Qi Zhang, Jia-Hong Zhou, Xue-Song Wang, Bao-Wen Zhang, Yi Cao, P. Bugnon, M. Schaer, F. Nüesch, De-Qiang Zhang and Yong Qiu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201002

  2. [H2N(C2H4)2NH2]4 (H3O) [PMo2VMo6VIV4IVO40(VIVO)2] · H2O: A New Highly Reduced, Bicapped Pseudo-Keggin Vanadylpolymolybdophosphate (pages 933–936)

   Yang-Guang Li, En-Bo Wang, Ge-Ji De-Hu, Hong Zhang, Chang-Wen Hu, Ning-Hai Hu and Heng-Qing Jia

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201003

 3. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Influence of a Hydrophobic Environment on the Structure of Arginine-Carboxylate Salt Bridge (pages 958–962)

   Yong Feng, Lei Liu, Ting-Wei Mu and Qing-Xiang Guo

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201007

  2. Hyperspherical Harmonic Expansions of Potential 1/rjt of Molecular Systems (pages 968–971)

   Ai-Ling Wu, Cheng-Bu Liu, Xian Zhao and Xiu-Fang Bian

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201009

  3. Effect of Chemical Treatment on TiO2 Particles by IMPS (pages 978–982)

   Feng Yin, Yuan Lin, Rui-Feng Lin, Xue-Ping Li and Xu-Rui Xiao

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201011

  4. Standard Enthalpies of Formation for Solid Complexes of Chromium Chloride with L-α - Amino Acids (pages 1000–1006)

   Xu-Wu Yang, San-Ping Chen, Sheng-Li Gao and Qj-Zhen Shi

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201015

  5. Investigation of Electrochemical Charging Behaviors of “Naked” Gold Nanoparticles Ensembles in Aqueous Media (pages 1031–1037)

   Wen-Long Cheng, Xiao-Jun Han, Zhang-Quan Peng, Shao-Jun Dogn and Er-Kang Wang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201020

  6. Detection of Tumor Necrosis Factor Gene by Piezoelectric Nucleic Acid Sensor (pages 1044–1048)

   Yi Hu, Xtao-Dong Zhou, Li-Jia Liu, Min Hu, Ren-Jun Pei and Ji-Ming Hu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201022

  7. O-Maltosylation of Heterocyclic Ketene Aminals (pages 1065–1069)

   Zhan-Hui Xu and Zhi-Tang Huang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201026

  8. Synthesis of (p-Substituted phenyl)azo Calix[4]arenes (pages 1080–1087)

   Chuan-Ming Jin, Guo-Yuan Lu, Yun Liu, Xiao-Zeng You, Zhong-Hua Wang and Hou-Ming Wu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201029

  9. Synthesis of New Spiropyrans With a Polyaromatic or Heteroaromatic Pendant and Their Photochromic Behaviors (pages 1102–1108)

   Mei-Li Pang, Yun-Tong Nie, Yong-Mei Wang, Ji-Ben Meng and Ji-Tao Wang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201032

  10. Synthesis of a Tweezer-like Bis(phenylthiapropoxy)calix[4]-arene as a Cation/π Enhanced Sensor for Ion-Selective Electrodes (pages 1109–1114)

   Hao Sun, Xian-Shun Zeng, Jian-Quan Liu, Xue-Bing Leng, Chen Qi-Fa, Feng-Bo Xu, Qing-Shan Li, Xi-Wen He, Wen-Qin Zhang and Zheng-Zhi Zhang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201033

  11. Synthesis of 2- and 5-(1, 1-Dimethyl-1,2,5,6-tetrahydropyridinium-3-yl) oxadiazoline Iodides (pages 1115–1120)

   Guo-Qiang Hu, Wen-Long Huang, Hui-Bin Zhang, Sheng-Tang Huang and Hai Wang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201034

 4. Notes

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Structure of Hexakis (imidazole) nickel (II) Nitrate Water Solvate: [Ni(Im)6](NO3)2-4H2O (pages 1134–1137)

   Fang-Fang Jian, Pu-Su Zhao, Hai-Lian Xiao and Shu-Sheng Zhang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020201038

SEARCH

SEARCH BY CITATION