Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

August 2002

Volume 20, Issue 8

Pages fmi–fmi, 711–812

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200801

 2. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Stable Tetrahedral Aluminum Sites in Hexagonal Mesoporous Aluminosilicates (pages 711–714)

   Yu Han, Yi Yu, Xian-Zhu Xu, Feng-Shou Xiao, Xian-Chun Liu, Xiu-Wen Han and Xin-He Bao

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200802

  2. Simple and Clean Synthesis: Tin-mediated Allylation of Carbonyl Compounds in Water (pages 718–721)

   Cun-Liu Zhou, Zheng-Gen Zha, Zhi-Yong Wang, Ji-Hui Wu and Jia-Hai Zhang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200804

 3. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Radial Basis Function Neural Networks Based QSPR for the Prediction of log P (pages 722–730)

   Xiao-Jun Yao, Man-Cang Liu, Xiao-Yun Zhang, Rui-Sheng Zhang, Zhi-De Hu and Bo-Tao Fan

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200805

  2. Microcalorimetric Study of the Biological Effects of Zn2+ on Bacillus thuringiensis Growth (pages 746–752)

   Jun Yao, Yi Liu, Zhen-Ting Gao, Peng Liu, Ming Sun, Xue Zou, Song-Sheng Qu and Zi-Niu Yu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200808

  3. Chaos Synchronization in the Belousov-Zhabotinsky Chemical Reaction by Adaptive Control Scheme (pages 753–759)

   Yan-Ni Li, Lan Chen, Zun-Sheng Cai and Xue-Zhuang Zhao

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200809

  4. Structures and Stability of HNS2 Isomers (pages 760–765)

   Yu-Juan Chi, Hai-Tao Yu, Hong-Gang Fu, Xu-Ri Huang, Ze-Sheng Li and Jia-Zhong Sun

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200810

  5. Synthesis and Crystal Structure of a One-Dimensional Coordination Polymer Containing Unusual Na2Cu2 Tetrametallacyclic Units (pages 766–770)

   En-Qirjg Gao, Hai-Ying Sun, Dai-Zheng Liao, Zong-Hui Jiang and Yan Shi-Ping

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200811

  6. Fragmentation Mechanism of Trans-α-Aryl-β-enamino Esters (pages 789–794)

   Nan Jiang, Jian-Bo Wang and Md-Yu He

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200815

 4. Notes

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Synthesis and Crystal Structure of Bis[(2,6-pyridinedicarboxylato) (methanol) dibenzyltin (IV)] (pages 809–812)

   Han-Dong Yin, Chuan-Hua Wang, Yong Wang and Chun-Lin Ma

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20020200818

SEARCH

SEARCH BY CITATION