Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

December 2003

Volume 21, Issue 12

Pages fmi–fmi, 1529–1672

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211201

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Morphology Control over the Organic Nanoparticles of 1, 3-Diphenyl-5-(9-anthryl)-2-pyrazoline (pages 1532–1535)

   Lu Xi, De-Bao Xiao, Wen-Sheng Yang, Jian-Nian Yao and Bao-Wen Zhang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211203

  2. Total Synthesis of (-)-Kaerophyllin, (-)-Hinokinin and (±)-Isohinokinin (pages 1540–1542)

   Ya-Mu Xia, Qi-Ren Liang, Xiao-Long Wang, Xiao-Ping Cao and Xin-Fu Pan

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211205

  3. Synthesis of Novel Anionic Receptors with (Thio) urea and Amide Binding Sites and the Recognition Properties for Anions (pages 1553–1557)

   Jin-Long Wu, Lan-Hna Wei, Zhen-Ya Zeng, Shun-Ying Liu, Rui Gong, Ling-Zhi Meng and Yong-Bing He

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211207

  4. DAR Assisted Layer-by-Layer Assembly of Aromatic Compounds (pages 1565–1568)

   Si-Guang Jiang, Xiao-Dong Chen, Li Zhang and Ming-Hua Liu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211210

  5. Synthesis, Characterization and Thermochemistry of 2MgO · B2O3 · 1.5H2O (pages 1569–1572)

   Zhi-Hong Liu, U Zhao and Man-Cheng Hu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211211

  6. Standard Molar Enthalpies of Formation of Ce(TCA)3 · 3H2O(s) and Ce(TCA)(C9H6NO)2(s) (pages 1580–1585)

   Qiang-Guo Li, Li-Juan Ye and Meng-Juan Shou

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211213

  7. On the Importance of CP-corrected Gradient Optimization in the Study of Hydrogen Bonded Systems (pages 1586–1590)

   Wei-Zhou Wang, Xue-Mei Pu, Wen-Xu Zheng, Ning-Bew Wong and An-Min Tian

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211214

  8. 3D-QSAR Study on Apicidin Inhibit Histone Deacetylase (pages 1596–1607)

   Hai-Feng Chen, Jiu-Hong Kang, Qiang Li, Bao-Shan Zeng, Xiao-Jun Yao, Bo-Tao Fan, Shen-Gang Yuan, A. Panay and J. P. Doucet

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211216

  9. Synthesis, Structure and Adsorption of AIPO-21 Prepared by Cotemplate Method (pages 1608–1614)

   Lei Zhang, Xiao-Wei Cheng and Ying-Cai Long

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211217

  10. A Novel Glucose Biosensor Based on Palladium Nanoparticles and Its Application in Detection of Glucose Level in Urine (pages 1619–1623)

   Fen-Fen Zhang, Qiao Wan, Chen-Xin Li, Zi-Qiang Zhu, Yue-Zhong Xian, Li-Tong Jin and Katsunobu Yamamoto

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211219

  11. Synthesis and Biological Activities of 4-Arylmethylidene-l-aryl-2-(selenomorpholin-4-yl)-2-imidazolin-5-one (pages 1642–1646)

   Li-Ming Hu, Ju-Hong Feng, Zhi-Yuan Chen, Zhao-Jie Liu and Han-Sheng Xu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211223

  12. Ligand Exchange Between Penta-Coordinated Phosphoryl Serine and Histidine Compounds (pages 1647–1651)

   Shu-Xia Cao, Ming-Yu Niu, Yu-Qian Su, Xin-Cheng Liao, Kui Lu and Yu-Fen Zhao

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211224

  13. Synthesis of l-Benzoyl-3-aryl-4-hydroxy-4-phenylimidazolidin-2-thiones (pages 1652–1654)

   Run-Sheng Zeng, Jian-Ping Zou, Xue-Jun Mu and Qi Shen

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211225

  14. A New Triterpenoid Saponin and a New Glycoside from Epigynum aurilum (pages 1665–1668)

   Jian-Xin Cao, Guo-Fang Lai, Yi-Fen Wang, Liu-Bing Yang and Shi-De Luo

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030211228

SEARCH

SEARCH BY CITATION