Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

April 2003

Volume 21, Issue 4

Pages fmi–fmi, 365–480

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210401

 2. Communication

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Synthesis and Insulin-sensitizing Activity of a Series of 2-Benzyl-1,3-dicarbonyl Derivatives (pages 365–368)

   Tang Lei, Leng Ying, Wang Huo-Quan, Feng Ying, Yang Yu-She and Ji Ru-Yun

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210402

 3. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Studies on Structure and Electrocatalytic Hydrogen Evolution of Nanocrystalline Ni-Mo-Fe Alloy Electrodeposit Electrodes (pages 382–386)

   Huang Ling, Yang Fang-Zu, Sun Shi-Gang, Xu Shu-Kai and Zhou Shao-Min

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210406

  2. Heat Capacities and Thermodynamic Properties of Lanthanum/Holmium Perchlorate Complexes with Glycine (pages 396–399)

   Liu Bei-Ping, Tan Zhi-Cheng, Yu Hua-Guang, Sun Li-Xian, Lan Xiao-Zheng, Di You-Ying, Chen Zhen-Gan and Liu Ping

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210409

  3. Synthesis, Characterization and Crystal Structures of Lanthanide Phenoxyacetate Complexes with 1,10-Phenanthroline (pages 409–414)

   Deng Hong, Cai Yue-Peng, Chao Hui, Chen Chun-Long, Jiang Cai-Wu, Ji Liang-Nian and Chen Chao-Qiu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210412

  4. Separation of Basic Drugs Using Pressurized Capillary Electrochromatography (pages 419–422)

   Zhang Kai, Zhang Zhi-Chao, Wang Qin-Sun, Gao Ru-Yu, Yan Chao, Yao Chuan-Yi and Jiang Zheng-Jin

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210414

  5. Study on Frequency Doubling Scattering and Second-Order Scattering Spectra of Heparin-Methylene Blue System (pages 423–428)

   Liu Shao-Pu, Luo Hong-Qun, Li Nian-Bing and Liu Zhong-Fang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210415

 4. Notes

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Communication
  4. Articles
  5. Notes
  1. Solvothermal Synthesis and Crystal Structure of a Novel Inorganic-Organic Hybrid Material, Fe2O(OH)(C5H4NCOO)SO4 (pages 466–470)

   Guo Hong-You, Li Zeng-He, Li Xiu-Yan, Zhang Chang-Yuan and Wang Ru-Ji

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210422

  2. Synthesis and Characterization of p-[Perfluoro-1-(2-fluorosulfonylethoxy)] ethylated Polystyrene (pages 477–480)

   Guan Chuan-Jin, Zhang Ke, Feng Xin-Liang and Zhao Cheng-Xue

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20030210425

SEARCH

SEARCH BY CITATION