Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

April 2004

Volume 22, Issue 4

Pages fmi–fmi, 321–410

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220401

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Two Typical Examples of Scaling Ionic Partition Scheme for Estimating Correlation Energy of A2 Type Molecules (pages 321–324)

   Shu-Ping Zhuo, Wei-Jiang Si, Ji-Chong Wei and Guan-Zhi Ju

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220402

  2. IR and Raman Vibrational Assignments for Metal-free Phthalocyanine from Density Functional B3LYP/6-31G(d) Method (pages 325–332)

   Xian-Xi Zhang, Meng Bao, Na Pan, Yue-Xing Zhang and Jian-Zhuang Jiang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220403

  3. Preparation and Characterization of TiO2-pillared Layered HNb3O8 (pages 340–343)

   Xian-Ji Guo, Wen-Hua Hou, Yan Kong, Wei-Ping Ding, Yi-Ning Fan, Tian-Yang Yao, Qi-Jie Yan and Yi Chen

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220405

  4. Synthesis, Characterization and Crystal Structure of (Z)-1-[2–(Triarylstannyl)vinyl]-1-indanols and Their Arylhalostannyl Derivatives (pages 348–353)

   Dong-Sheng Zhu, Chun-Sheng Lu, Ze-Min Mei, Wei Gao, Yue-Tao Zhang, Ying Mu and Zong-Mu Wang

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220407

  5. Synthesis, Characterization and Two-Photon Absorption Properties of a Novel Pyridinium Salt (pages 354–359)

   Fu-Vinga Hao, Peng-Fei Shi, Hui-Jun Liu, Jie-Mng Wu, Jia-Xiang Yang, Yu-Peng Tian, Guang-Yong Zhou, Min-Huk Jiang, Hoong Fun Kun and Chantraptomma Suchada

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220408

  6. First Synthesis of (+)-2,14-Deoxyalatol from α-Santonin (pages 377–383)

   Wu-Jiong Xia, Liang-Dong Sun, Lei Shi, Shu-Yu Zhang and Yong-Qiang Tu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220412

  7. A Valuable Synthetic Route to the Enantiopure Functionalized N-Substituted Aziridines (pages 384–389)

   Sen-Lan Li, Jin-Bo Guo, Zhao-Uan Yu and Qing-Hua Chen

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220413

  8. Study on the Radius of an Electrical Spherical Micelle: Functional Theoretical Approach (pages 390–394)

   Zheng-Wu Wang, Dong-Yang Huang, Xi-Zhang Yi and Gan-Zuo Li

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220414

  9. Synthesis of Schiff Base-type Liquid Crystalline Crown Ethers Containing Dibenzo-18-Crown-6 Unit (pages 395–399)

   Shu-Yuan Zhang, Ke-Ke He, Shi-Jun Zheng, Si-Fu Tang, Xiao-Jing Zhang and Zi-Fa Li

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220415

  10. Synthesis and Crystal Structure of 1D Coordination Polymer of N,N′-Bis(3-pyridylmethyl)-1,4-benzenedicarboxamide and Cobalt(II) Nitrate (pages 400–403)

   Chun-Hua Ge, Xiang-Dong Zhang, Jian Tong, Peng Zhang, Fang Guo and Qi-Tao Liu

   Version of Record online: 26 AUG 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.20040220416

SEARCH

SEARCH BY CITATION