Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Chinese Journal of Chemistry

November, 2005

Volume 23, Issue 11

Pages 1463–1572

  1. Synthesis and in vitro Antimalarial Activity of Several Simple Analogues of Peroxyplakoric Acid (pages 1469–1473)

   He-Hua Liu, Hong-Xia Jin, Qi Zhang, Yi-Kang Wu, Hye-Sook Kim and Yusuke Wataya

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591469

  2. Reduction of Nitric Oxide over Rutile-supported Cu Surfaces: A Quantum Chemical Study (pages 1479–1482)

   Kai Tan, Meng-Hai Lin, Nan-Qin Wang and Qian-Er Zhang

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591479

  3. Synthesis, Luminescence and Electrochemical Properties of Two Phenothiazine Derivatives (pages 1483–1489)

   Dong-Mei Li, Hong-Ping Zhou, Ji-Qin Pu, Xiao-Jun Feng, Jie-Ying Wu, Yu-Peng Tian, Xiao-Qiang Yu, Xu-Tang Tao and Min-Hua Jiang

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591483

  4. Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Crystalline 2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide (pages 1490–1494)

   Xiao-Hong Sun, Yuan-Fa Liu, Zhi-Cheng Tan, Peng-Ju Ji and Mei-Han Wang

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591490

  5. Determination of the Specific Heat Capacity of RE(Et2dtc)3(phen) by Microcalorimetry (pages 1495–1498)

   Hong-Guang Ge, Bao-Juan Jiao, Qi Shuai, Ming-Yan Liu, San-Ping Chen, Rong-Zu Hu and Sheng-Li Gao

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591495

  6. Theoretical Study on Efficiency of Anti-explosion and Fireproof Agents (pages 1503–1509)

   Chao Huang, Xu-Jie Yang, Lu-De Lu and Xin Wang

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591503

  7. An Efficient Enantioselective Synthesis of Blastmycinone (pages 1519–1522)

   Yong-Qing Yang and Yi-Kang Wu

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591519

  8. Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Conjugates of Indomethacin with Antioxidant Activity (pages 1523–1529)

   Yi-Chun Zhang , Ping-Tao Chen , Hua-Shi Guan and Ying-Xia Li

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591523

  9. Seven New Sesquiterpene Lactones from Eupatorium chinense (pages 1530–1536)

   Sheng-Ping Yang, Jia-Gao Cheng, Jun Huo, Hua-Liang Jiang, Kai-Xian Chen and Jian-Min Yue

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591530

  10. Lanthanide Thiolate Complexes: Novel Initiators for Ring-opening Polymerization of ε-Caprolactone (pages 1541–1544)

   Hong-Mei Sun, Huan-Rong Li, Chang-Sheng Yao, Ying-Ming Yao, Hong-Ting Sheng and Qi Shen

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591541

  11. An Insight of S-Nitrosylation of Human GIF (pages 1545–1551)

   Xin-Chen Teng, Qi Zheng, Bin Cai, Feng-Yun Ni, Yi Xie, Hong-Zhe Sun, Ming-Jie Zhang and Zhong-Xian Huang

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591545

  12. Deaggregation Behavior of the Phenol Derivatives (pages 1552–1560)

   Qin Xiao, Jian Chen, Hui Yang, Zheng-Wu Shen, Xiu-Jia Zhou, Fan Yang and Guo-Zhen Ji

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591552

  13. Stereoselective Synthesis of Novel C-Disaccharides via Suzuki Cross-Coupling Reaction (pages 1564–1568)

   Xiao-Liu Li, Xiao-Ming Xu, Jun Tian and Ying-Xia Li

   Version of Record online: 30 NOV 2005 | DOI: 10.1002/cjoc.200591564

SEARCH

SEARCH BY CITATION