Acta Chimica Sinica English Edition

Cover image for Acta Chimica Sinica English Edition

November 1988

Volume 6, Issue 4

Pages fmi–fmi, 279–387

Currently known as: Chinese Journal of Chemistry

 1. Masthead

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Masthead (page fmi)

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060401

 2. Articles

  1. Top of page
  2. Masthead
  3. Articles
  1. Electron paramagnetic resonance study on Cu[(C6H11O)2PS2]2 complex single crystal (pages 302–307)

   Han Shi-Ying, Sui Yun-Xia, Jin Tong-Zheng, Xu Zheng, Lin Jian-Hua and You Xiao-Zeng

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060405

  2. Electron spin resonance study on UV-irradiated single crystal of (NH3iPr)6[Mo8O28(CHO)2] · 2H2O (pages 308–314)

   Chen Jie, You Xiao-Zeng, Han Shi-Ying and Sui Yun-Xia

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060406

  3. Synthesis and structure of a mixed ligand complex of tris(1-phenyl-3-methyl-4-trifluoroacetyl-pyrazolone-5)bis(dimethyl sulfoxide) neodymium (pages 315–323)

   Huang Chun-Hui, Deng An-Ping, Han Yu-Zhen, Xu Guang-Xian, Lin Xiu-Yun, Zheng Qi-Tai, Shen Fu-Ling and Zhang Shu-De

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060407

  4. C-Terminal sequencing of trichosanthin (pages 341–347)

   Wang Yu, Zhang Lin-Hua, Sun Xiao-Jian, Zhang Li-Qin, Zhou Le and Hui Yong-Zheng

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060410

  5. The computer-assisted carboxypeptidase method for C-terminal sequencing of proteins and polypeptides (pages 348–358)

   Wang Yu, Sun Xiao-Jian, Qian Cheng, Qian Rui-Qing, Zhang Wei-Jun and Gu Tian-Jue

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060411

  6. Chemistry of trichosanthin: VII. The chemical cleavage of the tryptophanyl peptide bond in trichosanthin (pages 372–376)

   Luo Guang-Xiang, Zhang Li-Qing, Gu Zi-Wei, Qian Rui-Qing and Wang Yu

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060414

  7. Synthesis of active magnesium and magnesium hydride (pages 380–382)

   Liao Shi-Jian, Zhang Shuang-Qing and Yu Shu-Wen

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060416

  8. Studies on the biosynthesis of arteannuin: I. The biosynthesis of arteannuinic acid in Artemisia annua L (pages 383–385)

   Huang Jing-Jian, Zhou Feng-Yi, Wu Lian-Fen and Zhen Gui-Hui

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060417

  9. Studies on the biosynthesis of arteannuin: III. Arteannuic acid as a key intermediate in the biosyntheses of arteannuin and arteannuin B (pages 386–387)

   Wang Yu, Xia Zhi-Qiang, Zhou Feng-Yi, Wu Yu-Lin, Huang Jing-Jian and Wang Zhi-Zhong

   Version of Record online: 17 DEC 2010 | DOI: 10.1002/cjoc.19880060418

SEARCH

SEARCH BY CITATION