SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jie Liu, Heng Zhang, Hong Yi, Chao Liu, Aiwen Lei, A facile access for the C-N bond formation by transition metal-free oxidative coupling of benzylic C-H bonds and amides, Science China Chemistry, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Dongping Cheng, Kun Yuan, Xiaoliang Xu, Jizhong Yan, The oxidative coupling of benzylic compounds catalyzed by 2,3-dichloro-5,6-dicyano-benzoquinone and sodium nitrite using molecular oxygen as a co-oxidant, Tetrahedron Letters, 2015, 56, 13, 1641

  CrossRef

 3. 3
  Qingquan Lu, Chao Liu, Pan Peng, Zhiliang Liu, Lijun Fu, Jinguo Huang, Aiwen Lei, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical Oxidative Annulation toward Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 3
 4. 4
  Jiang-Sheng Li, Fei-Fei Cai, Zhi-Wei Li, Wei-Dong Liu, Jim Simpson, Yuan Xue, Huai-Lin Pang, Peng-Mian Huang, Zhong Cao, Dao-Lin Li, One-step metal-free construction of fluorescent 5-aryl-2,3-dicyanofurans from simple aryl ketones with DDQ, RSC Adv., 2014, 4, 1, 474

  CrossRef

 5. 5
  Chao Liu, Dong Liu, Aiwen Lei, Recent Advances of Transition-Metal Catalyzed Radical Oxidative Cross-Couplings, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 12, 3459

  CrossRef

 6. 6
  Wenfang Chen, Zhiyu Xie, Hongbo Zheng, Hongxiang Lou, Lei Liu, Structurally Diverse α-Substituted Benzopyran Synthesis through a Practical Metal-Free C(sp3)–H Functionalization, Organic Letters, 2014, 16, 22, 5988

  CrossRef

 7. 7
  Qingquan Lu, Jian Zhang, Fuliang Wei, Yue Qi, Huamin Wang, Zhiliang Liu, Aiwen Lei, Aerobic Oxysulfonylation of Alkenes Leading to Secondary and Tertiary β-Hydroxysulfones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 28
 8. 8
  Qingquan Lu, Jian Zhang, Fuliang Wei, Yue Qi, Huamin Wang, Zhiliang Liu, Aiwen Lei, Aerobic Oxysulfonylation of Alkenes Leading to Secondary and Tertiary β-Hydroxysulfones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 28
 9. 9
  Wei-Cui Li, Cheng-Chu Zeng, Li-Ming Hu, Hong-Yu Tian, R. Daniel Little, Efficient Indirect Electrochemical Synthesis of 2-Substituted Benzoxazoles using Sodium Iodide as Mediator, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 14-15
 10. 10
  Dan Zhao, Qi Shen, Yu-Ren Zhou, Jian-Xin Li, KOtBu-mediated stereoselective addition of quinazolines to alkynes under mild conditions, Organic & Biomolecular Chemistry, 2013, 11, 35, 5908

  CrossRef

 11. 11
  Wataru Muramatsu, Kimihiro Nakano, Chao-Jun Li, Simple and Direct sp3C–H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions, Organic Letters, 2013, 15, 14, 3650

  CrossRef