SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Qingquan Lu, Chao Liu, Pan Peng, Zhiliang Liu, Lijun Fu, Jinguo Huang, Aiwen Lei, Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical Oxidative Annulation toward Oxindoles, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 3
 2. 2
  Jiang-Sheng Li, Fei-Fei Cai, Zhi-Wei Li, Wei-Dong Liu, Jim Simpson, Yuan Xue, Huai-Lin Pang, Peng-Mian Huang, Zhong Cao, Dao-Lin Li, One-step metal-free construction of fluorescent 5-aryl-2,3-dicyanofurans from simple aryl ketones with DDQ, RSC Advances, 2014, 4, 1, 474

  CrossRef

 3. 3
  Qingquan Lu, Jian Zhang, Fuliang Wei, Yue Qi, Huamin Wang, Zhiliang Liu, Aiwen Lei, Aerobic Oxysulfonylation of Alkenes Leading to Secondary and Tertiary β-Hydroxysulfones, Angewandte Chemie, 2013, 125, 28
 4. 4
  Qingquan Lu, Jian Zhang, Fuliang Wei, Yue Qi, Huamin Wang, Zhiliang Liu, Aiwen Lei, Aerobic Oxysulfonylation of Alkenes Leading to Secondary and Tertiary β-Hydroxysulfones, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 28
 5. 5
  Wei-Cui Li, Cheng-Chu Zeng, Li-Ming Hu, Hong-Yu Tian, R. Daniel Little, Efficient Indirect Electrochemical Synthesis of 2-Substituted Benzoxazoles using Sodium Iodide as Mediator, Advanced Synthesis & Catalysis, 2013, 355, 14-15
 6. 6
  Dan Zhao, Qi Shen, Yu-Ren Zhou, Jian-Xin Li, KOtBu-mediated stereoselective addition of quinazolines to alkynes under mild conditions, Organic & Biomolecular Chemistry, 2013, 11, 35, 5908

  CrossRef

 7. 7
  Wataru Muramatsu, Kimihiro Nakano, Chao-Jun Li, Simple and Direct sp3C–H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions, Organic Letters, 2013, 15, 14, 3650

  CrossRef