SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kaiyuan Shi, Meng Ren, Igor Zhitomirsky, Activated Carbon-Coated Carbon Nanotubes for Energy Storage in Supercapacitors and Capacitive Water Purification, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 5, 1289

  CrossRef

 2. 2
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 3. 3
  Wei Luo, Marshall Allen, Vadivukarasi Raju, Xiulei Ji, An Organic Pigment as a High-Performance Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 4. 4
  Kun-lei Hong, Long Qie, Rui Zeng, Zi-qi Yi, Wei Zhang, Duo Wang, Wei Yin, Chao Wu, Qing-jie Fan, Wu-xing Zhang, Yun-hui Huang, Biomass derived hard carbon used as a high performance anode material for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12733

  CrossRef

 5. 5
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Weibin Fan, Cellulose generated-microporous carbon nanosheets with nitrogen doping, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9126

  CrossRef

 6. 6
  Guohui Qin, Xiaoyuan Zhang, Chengyang Wang, Design of nitrogen doped graphene grafted TiO2hollow nanostructures with enhanced sodium storage performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12449

  CrossRef

 7. 7
  Stella Deheryan, Daire J. Cott, Paul W. Mertens, Marc Heyns, Philippe M. Vereecken, Direct correlation between the measured electrochemical capacitance, wettability and surface functional groups of CarbonNanosheets, Electrochimica Acta, 2014, 132, 574

  CrossRef

 8. 8
  Juan Jin, Zhi-qiang Shi, Cheng-yang Wang, Electrochemical Performance of Electrospun carbon nanofibers as free-standing and binder-free anodes for Sodium-Ion and Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 141, 302

  CrossRef

 9. 9
  Taiqiang Chen, Yong Liu, Likun Pan, Ting Lu, Yefeng Yao, Zhuo Sun, Daniel H. C. Chua, Qun Chen, Electrospun carbon nanofibers as anode materials for sodium ion batteries with excellent cycle performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4117

  CrossRef

 10. 10
  Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, De-long Ma, Heng-guo Wang, Fan-zhi Meng, Xin-bo Zhang, Engraving Copper Foil to Give Large-Scale Binder-Free Porous CuO Arrays for a High-Performance Sodium-Ion Battery Anode, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 11. 11
  Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Pei Hu, Chaoji Chen, Zhen Li, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Facile fabrication of CuO nanosheets on Cu substrate as anode materials for electrochemical energy storage, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 586, 208

  CrossRef

 12. 12
  Taiqiang Chen, Likun Pan, Ting Lu, Conglong Fu, Daniel H. C. Chua, Zhuo Sun, Fast synthesis of carbon microspheres via a microwave-assisted reaction for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1263

  CrossRef

 13. 13
  Weihan Li, Linchao Zeng, Zhenzhong Yang, Lin Gu, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Jianxiu Cheng, Yan Yu, Free-standing and binder-free sodium-ion electrodes with ultralong cycle life and high rate performance based on porous carbon nanofibers, Nanoscale, 2014, 6, 2, 693

  CrossRef

 14. 14
  Y. N. Ko, S. H. Choi, S. B. Park, Y. C. Kang, Hierarchical MoSe2yolk–shell microspheres with superior Na-ion storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10511

  CrossRef

 15. 15
  M.J. Aragón, C. Vidal-Abarca, P. Lavela, J.L. Tirado, High reversible sodium insertion into iron substituted Na1+xTi2−xFex(PO4)3, Journal of Power Sources, 2014, 252, 208

  CrossRef

 16. 16
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Jia Ding, Kai Cui, Alireza Kohandehghan, W. Peter Kalisvaart, Michael Hazelton, David Mitlin, High-Density Sodium and Lithium Ion Battery Anodes from Banana Peels, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7115

  CrossRef

 17. 17
  Ya You, Xing-Long Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, High-quality Prussian blue crystals as superior cathode materials for room-temperature sodium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1643

  CrossRef

 18. 18
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Peiyu Wang, Haizhen Sun, Weibin Fan, Hollow Porous Carbon Fiber from Cotton with Nitrogen Doping, ChemPlusChem, 2014, 79, 2
 19. 19
  Wei Wang, Liwen Hu, Jianbang Ge, Zongqian Hu, Haobo Sun, He Sun, Haiqiang Zhang, Hongmin Zhu, Shuqiang Jiao, In Situ Self-Assembled FeWO4/Graphene Mesoporous Composites for Li-Ion and Na-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2014, 26, 12, 3721

  CrossRef

 20. 20
  Linchao Zeng, Weihan Li, Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Yan Yu, N-doped porous hollow carbon nanofibers fabricated using electrospun polymer templates and their sodium storage properties, RSC Advances, 2014, 4, 33, 16920

  CrossRef

 21. 21
  Lijun Fu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Nitrogen doped porous carbon fibres as anode materials for sodium ion batteries with excellent rate performance, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1384

  CrossRef

 22. 22
  Hyun Ae Cha, Hyung Mo Jeong, Jeung Ku Kang, Nitrogen-doped open pore channeled graphene facilitating electrochemical performance of TiO2 nanoparticles as an anode material for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5182

  CrossRef

 23. 23
  Wei Shen, Cong Wang, Qunjie Xu, Haimei Liu, Yonggang Wang, Nitrogen-Doping-Induced Defects of a Carbon Coating Layer Facilitate Na-Storage in Electrode Materials, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 24. 24
  Jinpeng Han, Guiyin Xu, Bing Ding, Jin Pan, Hui Dou, Douglas R. MacFarlane, Porous nitrogen-doped hollow carbon spheres derived from polyaniline for high performance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5352

  CrossRef

 25. 25
  Clement Bommier, Wei Luo, Wen-Yang Gao, Alex Greaney, Shengqian Ma, Xiulei Ji, Predicting capacity of hard carbon anodes in sodium-ion batteries using porosity measurements, Carbon, 2014, 76, 165

  CrossRef

 26. 26
  Kevin N. Wood, Ryan O'Hayre, Svitlana Pylypenko, Recent progress on nitrogen/carbon structures designed for use in energy and sustainability applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1212

  CrossRef

 27. 27
  Delong Ma, Zhong Wu, Zhanyi Cao, Self-standing rationally functionalized graphene as high-performance electrode materials for supercapacitors, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 346

  CrossRef

 28. 28
  Xiuqiang Xie, Dawei Su, Shuangqiang Chen, Jinqiang Zhang, Shixue Dou, Guoxiu Wang, SnS2 Nanoplatelet@Graphene Nanocomposites as High-Capacity Anode Materials for Sodium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 29. 29
  Stéven Renault, Viorica Alina Mihali, Kristina Edström, Daniel Brandell, Stability of organic Na-ion battery electrode materials: The case of disodium pyromellitic diimidate, Electrochemistry Communications, 2014, 45, 52

  CrossRef

 30. 30
  Heng-guo Wang, Shuang Yuan, De-long Ma, Xiao-lei Huang, Fan-lu Meng, Xin-bo Zhang, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 31. 31
  Delong Ma, Shuang Yuan, Zhanyi Cao, Three-dimensionally macroporous graphene-supported Fe3O4 composite as anode material for Li-ion batteries with long cycling life and ultrahigh rate capability, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 17, 2017

  CrossRef

 32. 32
  Xiaosi Zhou, Xiaoshu Zhu, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ultralong Cycle Life Sodium-Ion Battery Anodes Using a Graphene-Templated Carbon Hybrid, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140918162354009

  CrossRef

 33. 33
  Y. J. Kim, W. Wu, S.-E. Chun, J. F. Whitacre, C. J. Bettinger, Biologically derived melanin electrodes in aqueous sodium-ion energy storage devices, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110, 52, 20912

  CrossRef

 34. 34
  Wei Luo, Jenna Schardt, Clement Bommier, Bao Wang, Joshua Razink, John Simonsen, Xiulei Ji, Carbon nanofibers derived from cellulose nanofibers as a long-life anode material for rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10662

  CrossRef

 35. 35
  Jia Ding, Huanlei Wang, Zhi Li, Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Zhanwei Xu, Beniamin Zahiri, Xuehai Tan, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Brian C. Olsen, David Mitlin, Carbon Nanosheet Frameworks Derived from Peat Moss as High Performance Sodium Ion Battery Anodes, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11004

  CrossRef

 36. 36
  Jiguo Tu, Liwen Hu, Shuqiang Jiao, Jungang Hou, Hongmin Zhu, Core–shell Si–N-doped C assembled via an oxidative template for lithium-ion anodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 42, 18549

  CrossRef

 37. 37
  Zelang Jian, Haijun Yu, Haoshen Zhou, Designing high-capacity cathode materials for sodium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 215

  CrossRef

 38. 38
  Yujie Zhu, Xiaogang Han, Yunhua Xu, Yihang Liu, Shiyou Zheng, Kang Xu, Liangbing Hu, Chunsheng Wang, Electrospun Sb/C Fibers for a Stable and Fast Sodium-Ion Battery Anode, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6378

  CrossRef

 39. 39
  Peng Chen, Yun Su, Hong Liu, Yong Wang, Interconnected Tin Disulfide Nanosheets Grown on Graphene for Li-Ion Storage and Photocatalytic Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 12073

  CrossRef

 40. 40
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 41. 41
  Verónica Palomares, Montse Casas-Cabanas, Elizabeth Castillo-Martínez, Man H. Han, Teófilo Rojo, Update on Na-based battery materials. A growing research path, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2312

  CrossRef

 42. 42
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Wet milled synthesis of an Sb/MWCNT nanocomposite for improved sodium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13727

  CrossRef