SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiuqiang Xie, Dawei Su, Jinqiang Zhang, Shuangqiang Chen, Anjon Kumar Mondal, Guoxiu Wang, A comparative investigation on the effects of nitrogen-doping into graphene on enhancing the electrochemical performance of SnO2/graphene for sodium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 7, 3164

  CrossRef

 2. 2
  Wei-Jie Li, Shu-Lei Chou, Jia-Zhao Wang, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, A new, cheap, and productive FeP anode material for sodium-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 17, 3682

  CrossRef

 3. 3
  Wei Wang, Shubo Wang, Handong Jiao, Pan Zhan, Shuqiang Jiao, A sodium ion intercalation material: a comparative study of amorphous and crystalline FePO4, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 6, 4551

  CrossRef

 4. 4
  Yunming Li, Shuyin Xu, Xiaoyan Wu, Juezhi Yu, Yuesheng Wang, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Liquan Chen, Xuejie Huang, Amorphous monodispersed hard carbon micro-spherules derived from biomass as a high performance negative electrode material for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 71

  CrossRef

 5. 5
  Guiyin Xu, Jinpeng Han, Bing Ding, Ping Nie, Jin Pan, Hui Dou, Hongsen Li, Xiaogang Zhang, Biomass-derived porous carbon materials with sulfur and nitrogen dual-doping for energy storage, Green Chem., 2015, 17, 3, 1668

  CrossRef

 6. 6
  Xiaoting Lin, Peng Li, Lianyi Shao, Xi Zheng, Miao Shui, Nengbing Long, Dongjie Wang, Jie Shu, CNT-enhanced electrochemical property and sodium storage mechanism of Pb(NO3)2 as anode material for Na-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 169, 382

  CrossRef

 7. 7
  Fuhua Yang, Zhian Zhang, Ke Du, Xingxing Zhao, Wei Chen, Yanqing Lai, Jie Li, Dopamine derived nitrogen-doped carbon sheets as anode materials for high-performance sodium ion batteries, Carbon, 2015, 91, 88

  CrossRef

 8. 8
  Heng-guo Wang, Yinghui Wang, Yanhui Li, Yuchun Wan, Qian Duan, Exceptional electrochemical performance of nitrogen-doped porous carbon for lithium storage, Carbon, 2015, 82, 116

  CrossRef

 9. 9
  Yandong Zhang, Peiyi Zhu, Liliang Huang, Jian Xie, Shichao Zhang, Gaoshao Cao, Xinbing Zhao, Few-Layered SnS2 on Few-Layered Reduced Graphene Oxide as Na-Ion Battery Anode with Ultralong Cycle Life and Superior Rate Capability, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 3
 10. 10
  Zhaoruxin Guan, Huan Liu, Bin Xu, Xin Hao, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen, Gelatin-pyrolyzed mesoporous carbon as a high-performance sodium-storage material, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 15, 7849

  CrossRef

 11. 11
  Andreas Mueller, Matthias Georg Schwab, Noemi Encinas, Doris Vollmer, Hermann Sachdev, Klaus Müllen, Generation of nitrile groups on graphites in a nitrogen RF-plasma discharge, Carbon, 2015, 84, 426

  CrossRef

 12. 12
  Xu-Feng Luo, Cheng-Hsien Yang, You-Yu Peng, Nen-Wen Pu, Ming-Der Ger, Chien-Te Hsieh, Jeng-Kuei Chang, Graphene nanosheets, carbon nanotubes, graphite, and activated carbon as anode materials for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 19, 10320

  CrossRef

 13. 13
  Jiantie Xu, Min Wang, Nilantha P. Wickramaratne, Mietek Jaroniec, Shixue Dou, Liming Dai, High-Performance Sodium Ion Batteries Based on a 3D Anode from Nitrogen-Doped Graphene Foams, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 14. 14
  Wei Luo, Clement Bommier, Zelang Jian, Xin Li, Rich Carter, Sean Vail, Yuhao Lu, Jong-Jan Lee, Xiulei Ji, Low-Surface-Area Hard Carbon Anode for Na-Ion Batteries via Graphene Oxide as a Dehydration Agent, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2626

  CrossRef

 15. 15
  Vadahanambi Sridhar, Inwon Lee, Ho-Hwan Chun, Hyun Park, Microwave synthesis of nitrogen-doped carbon nanotubes anchored on graphene substrates, Carbon, 2015, 87, 186

  CrossRef

 16. 16
  Wei Qin, Taiqiang Chen, Likun Pan, Lengyuan Niu, Bingwen Hu, Dongsheng Li, Jinliang Li, Zhuo Sun, MoS2-reduced graphene oxide composites via microwave assisted synthesis for sodium ion battery anode with improved capacity and cycling performance, Electrochimica Acta, 2015, 153, 55

  CrossRef

 17. 17
  Hao Shen, Dewei Rao, Xiaoming Xi, Yuzhen Liu, Xiangqian Shen, N-substituted defective graphene sheets: promising electrode materials for Na-ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 22, 17042

  CrossRef

 18. 18
  Dongxue Wang, Nan Chen, Malin Li, Chunzhong Wang, Helmut Ehrenberg, Xiaofei Bie, Yingjin Wei, Gang Chen, Fei Du, Na3V2(PO4)3/C composite as the intercalation-type anode material for sodium-ion batteries with superior rate capability and long-cycle life, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16, 8636

  CrossRef

 19. 19
  Junke Ou, Yongzhi Zhang, Li Chen, Qian Zhao, Yan Meng, Yong Guo, Dan Xiao, Nitrogen-rich porous carbon derived from biomass as a high performance anode material for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12, 6534

  CrossRef

 20. 20
  Wei Shen, Cong Wang, Qunjie Xu, Haimei Liu, Yonggang Wang, Nitrogen-Doping-Induced Defects of a Carbon Coating Layer Facilitate Na-Storage in Electrode Materials, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1
 21. 21
  Jia Ding, Huanlei Wang, Zhi Li, Kai Cui, Dimitre Karpuzov, Xuehai Tan, Alireza Kohandehghan, David Mitlin, Peanut shell hybrid sodium ion capacitor with extreme energy–power rivals lithium ion capacitors, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3, 941

  CrossRef

 22. 22
  Shuang Yuan, Yong-Bing Liu, Dan Xu, De-Long Ma, Sai Wang, Xiao-Hong Yang, Zhan-Yi Cao, Xin-Bo Zhang, Pure Single-Crystalline Na1.1V3O7.9 Nanobelts as Superior Cathode Materials for Rechargeable Sodium-Ion Batteries, Advanced Science, 2015, 2, 3
 23. 23
  Clement Bommier, Xiulei Ji, Recent Development on Anodes for Na-Ion Batteries, Israel Journal of Chemistry, 2015, 55, 5
 24. 24
  Luyuan Paul Wang, Linghui Yu, Xin Wang, Madhavi Srinivasan, Zhichuan J. Xu, Recent developments in electrode materials for sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9353

  CrossRef

 25. 25
  Xiuqiang Xie, Katja Kretschmer, Jinqiang Zhang, Bing Sun, Dawei Su, Guoxiu Wang, Sn@CNT nanopillars grown perpendicularly on carbon paper: A novel free-standing anode for sodium ion batteries, Nano Energy, 2015, 13, 208

  CrossRef

 26. 26
  Shilin Zhang, Feng Yao, Lan Yang, Fazhi Zhang, Sailong Xu, Sulfur-doped mesoporous carbon from surfactant-intercalated layered double hydroxide precursor as high-performance anode nanomaterials for both Li-ion and Na-ion batteries, Carbon, 2015, 93, 143

  CrossRef

 27. 27
  Sheng Li, Jingxia Qiu, Chao Lai, Min Ling, Huijun Zhao, Shanqing Zhang, Surface capacitive contributions: Towards high rate anode materials for sodium ion batteries, Nano Energy, 2015, 12, 224

  CrossRef

 28. You have free access to this content28
  Young Soo Yun, Se Youn Cho, Haegyeom Kim, Hyoung-Joon Jin, Kisuk Kang, Ultra-Thin Hollow Carbon Nanospheres for Pseudocapacitive Sodium-Ion Storage, ChemElectroChem, 2015, 2, 3
 29. 29
  Kaiyuan Shi, Meng Ren, Igor Zhitomirsky, Activated Carbon-Coated Carbon Nanotubes for Energy Storage in Supercapacitors and Capacitive Water Purification, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 5, 1289

  CrossRef

 30. 30
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 31. 31
  Hongshuai Hou, Yingchang Yang, Yirong Zhu, Mingjun Jing, Chengchi Pan, Laibing Fang, Weixin Song, Xuming Yang, Xiaobo Ji, An Electrochemical Study of Sb/Acetylene Black Composite as Anode for Sodium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 146, 328

  CrossRef

 32. 32
  Wei Luo, Marshall Allen, Vadivukarasi Raju, Xiulei Ji, An Organic Pigment as a High-Performance Cathode for Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 15
 33. 33
  Xiaosi Zhou, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, An SbOx/Reduced Graphene Oxide Composite as a High-Rate Anode Material for Sodium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 41, 23527

  CrossRef

 34. 34
  Kun-lei Hong, Long Qie, Rui Zeng, Zi-qi Yi, Wei Zhang, Duo Wang, Wei Yin, Chao Wu, Qing-jie Fan, Wu-xing Zhang, Yun-hui Huang, Biomass derived hard carbon used as a high performance anode material for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12733

  CrossRef

 35. 35
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Weibin Fan, Cellulose generated-microporous carbon nanosheets with nitrogen doping, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9126

  CrossRef

 36. 36
  Jiangxuan Song, Zhaoxin Yu, Mikhail L. Gordin, Shi Hu, Ran Yi, Duihai Tang, Timothy Walter, Michael Regula, Daiwon Choi, Xiaolin Li, Ayyakkannu Manivannan, Donghai Wang, Chemically Bonded Phosphorus/Graphene Hybrid as a High Performance Anode for Sodium-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 11, 6329

  CrossRef

 37. 37
  Guohui Qin, Xiaoyuan Zhang, Chengyang Wang, Design of nitrogen doped graphene grafted TiO2hollow nanostructures with enhanced sodium storage performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 31, 12449

  CrossRef

 38. 38
  Stella Deheryan, Daire J. Cott, Paul W. Mertens, Marc Heyns, Philippe M. Vereecken, Direct correlation between the measured electrochemical capacitance, wettability and surface functional groups of CarbonNanosheets, Electrochimica Acta, 2014, 132, 574

  CrossRef

 39. 39
  Juan Jin, Zhi-qiang Shi, Cheng-yang Wang, Electrochemical Performance of Electrospun carbon nanofibers as free-standing and binder-free anodes for Sodium-Ion and Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 141, 302

  CrossRef

 40. 40
  Taiqiang Chen, Yong Liu, Likun Pan, Ting Lu, Yefeng Yao, Zhuo Sun, Daniel H. C. Chua, Qun Chen, Electrospun carbon nanofibers as anode materials for sodium ion batteries with excellent cycle performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4117

  CrossRef

 41. 41
  Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, De-long Ma, Heng-guo Wang, Fan-zhi Meng, Xin-bo Zhang, Engraving Copper Foil to Give Large-Scale Binder-Free Porous CuO Arrays for a High-Performance Sodium-Ion Battery Anode, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 42. 42
  Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Pei Hu, Chaoji Chen, Zhen Li, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Yunhui Huang, Facile fabrication of CuO nanosheets on Cu substrate as anode materials for electrochemical energy storage, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 586, 208

  CrossRef

 43. 43
  Taiqiang Chen, Likun Pan, Ting Lu, Conglong Fu, Daniel H. C. Chua, Zhuo Sun, Fast synthesis of carbon microspheres via a microwave-assisted reaction for sodium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5, 1263

  CrossRef

 44. 44
  Hui Peng, Guofu Ma, Kanjun Sun, Jingjing Mu, Zhe Zhang, Ziqiang Lei, Formation of Carbon Nanosheets via Simultaneous Activation and Catalytic Carbonization of Macroporous Anion-Exchange Resin for Supercapacitors Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 20795

  CrossRef

 45. 45
  Weihan Li, Linchao Zeng, Zhenzhong Yang, Lin Gu, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Jianxiu Cheng, Yan Yu, Free-standing and binder-free sodium-ion electrodes with ultralong cycle life and high rate performance based on porous carbon nanofibers, Nanoscale, 2014, 6, 2, 693

  CrossRef

 46. 46
  Jing Wang, Guoxiong Wang, Shu Miao, Jiayuan Li, Xinhe Bao, Graphene-supported iron-based nanoparticles encapsulated in nitrogen-doped carbon as a synergistic catalyst for hydrogen evolution and oxygen reduction reactions, Faraday Discuss., 2014, 176, 135

  CrossRef

 47. 47
  Y. N. Ko, S. H. Choi, S. B. Park, Y. C. Kang, Hierarchical MoSe2yolk–shell microspheres with superior Na-ion storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10511

  CrossRef

 48. 48
  M.J. Aragón, C. Vidal-Abarca, P. Lavela, J.L. Tirado, High reversible sodium insertion into iron substituted Na1+xTi2−xFex(PO4)3, Journal of Power Sources, 2014, 252, 208

  CrossRef

 49. 49
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Jia Ding, Kai Cui, Alireza Kohandehghan, W. Peter Kalisvaart, Michael Hazelton, David Mitlin, High-Density Sodium and Lithium Ion Battery Anodes from Banana Peels, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7115

  CrossRef

 50. 50
  Ya You, Xing-Long Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, High-quality Prussian blue crystals as superior cathode materials for room-temperature sodium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1643

  CrossRef

 51. 51
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Peiyu Wang, Haizhen Sun, Weibin Fan, Hollow Porous Carbon Fiber from Cotton with Nitrogen Doping, ChemPlusChem, 2014, 79, 2
 52. 52
  Wei Wang, Liwen Hu, Jianbang Ge, Zongqian Hu, Haobo Sun, He Sun, Haiqiang Zhang, Hongmin Zhu, Shuqiang Jiao, In Situ Self-Assembled FeWO4/Graphene Mesoporous Composites for Li-Ion and Na-Ion Batteries, Chemistry of Materials, 2014, 26, 12, 3721

  CrossRef

 53. 53
  Zhiguang Wang, Yueming Li, Xiao-Jun Lv, N-doped ordered mesoporous carbon as a high performance anode material in sodium ion batteries at room temperature, RSC Adv., 2014, 4, 107, 62673

  CrossRef

 54. 54
  Linchao Zeng, Weihan Li, Jianxiu Cheng, Jiaqing Wang, Xiaowu Liu, Yan Yu, N-doped porous hollow carbon nanofibers fabricated using electrospun polymer templates and their sodium storage properties, RSC Advances, 2014, 4, 33, 16920

  CrossRef

 55. 55
  Lijun Fu, Kun Tang, Kepeng Song, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Nitrogen doped porous carbon fibres as anode materials for sodium ion batteries with excellent rate performance, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1384

  CrossRef

 56. 56
  Hyun Ae Cha, Hyung Mo Jeong, Jeung Ku Kang, Nitrogen-doped open pore channeled graphene facilitating electrochemical performance of TiO2 nanoparticles as an anode material for sodium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5182

  CrossRef

 57. 57
  Hui Peng, Guofu Ma, Kanjun Sun, Jingjing Mu, Ziqiang Lei, One-step preparation of ultrathin nitrogen-doped carbon nanosheets with ultrahigh pore volume for high-performance supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17297

  CrossRef

 58. 58
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Peter Kalisvaart, Alireza Kohandehghan, Dimitre Karpuzov, David Mitlin, Origin of non-SEI related coulombic efficiency loss in carbons tested against Na and Li, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19685

  CrossRef

 59. 59
  Jinpeng Han, Guiyin Xu, Bing Ding, Jin Pan, Hui Dou, Douglas R. MacFarlane, Porous nitrogen-doped hollow carbon spheres derived from polyaniline for high performance supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 15, 5352

  CrossRef

 60. 60
  Clement Bommier, Wei Luo, Wen-Yang Gao, Alex Greaney, Shengqian Ma, Xiulei Ji, Predicting capacity of hard carbon anodes in sodium-ion batteries using porosity measurements, Carbon, 2014, 76, 165

  CrossRef

 61. 61
  Kevin N. Wood, Ryan O'Hayre, Svitlana Pylypenko, Recent progress on nitrogen/carbon structures designed for use in energy and sustainability applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1212

  CrossRef

 62. 62
  Xiaona Li, Jianwen Liang, Zhiguo Hou, Yongchun Zhu, Yitai Qian, Recycling chicken eggshell membranes for high-capacity sodium battery anodes, RSC Adv., 2014, 4, 92, 50950

  CrossRef

 63. 63
  Xianlong Zhou, Yiren Zhong, Mei Yang, Meng Hu, Jinping Wei, Zhen Zhou, Sb nanoparticles decorated N-rich carbon nanosheets as anode materials for sodium ion batteries with superior rate capability and long cycling stability, Chem. Commun., 2014, 50, 85, 12888

  CrossRef

 64. 64
  Delong Ma, Zhong Wu, Zhanyi Cao, Self-standing rationally functionalized graphene as high-performance electrode materials for supercapacitors, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 346

  CrossRef

 65. 65
  Xiuqiang Xie, Dawei Su, Shuangqiang Chen, Jinqiang Zhang, Shixue Dou, Guoxiu Wang, SnS2 Nanoplatelet@Graphene Nanocomposites as High-Capacity Anode Materials for Sodium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 66. 66
  Stéven Renault, Viorica Alina Mihali, Kristina Edström, Daniel Brandell, Stability of organic Na-ion battery electrode materials: The case of disodium pyromellitic diimidate, Electrochemistry Communications, 2014, 45, 52

  CrossRef

 67. 67
  Heng-guo Wang, Shuang Yuan, De-long Ma, Xiao-lei Huang, Fan-lu Meng, Xin-bo Zhang, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 68. 68
  Delong Ma, Shuang Yuan, Zhanyi Cao, Three-dimensionally macroporous graphene-supported Fe3O4 composite as anode material for Li-ion batteries with long cycling life and ultrahigh rate capability, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 17, 2017

  CrossRef

 69. 69
  Xiaosi Zhou, Xiaoshu Zhu, Xia Liu, Yan Xu, Yunxia Liu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Ultralong Cycle Life Sodium-Ion Battery Anodes Using a Graphene-Templated Carbon Hybrid, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 39, 22426

  CrossRef

 70. 70
  Hai-xia Zhong, Jun Wang, Yu-wei Zhang, Wei-lin Xu, Wei Xing, Dan Xu, Yue-fei Zhang, Xin-bo Zhang, ZIF-8 Derived Graphene-Based Nitrogen-Doped Porous Carbon Sheets as Highly Efficient and Durable Oxygen Reduction Electrocatalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 51
 71. 71
  Hai-xia Zhong, Jun Wang, Yu-wei Zhang, Wei-lin Xu, Wei Xing, Dan Xu, Yue-fei Zhang, Xin-bo Zhang, ZIF-8 Derived Graphene-Based Nitrogen-Doped Porous Carbon Sheets as Highly Efficient and Durable Oxygen Reduction Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 51
 72. 72
  Y. J. Kim, W. Wu, S.-E. Chun, J. F. Whitacre, C. J. Bettinger, Biologically derived melanin electrodes in aqueous sodium-ion energy storage devices, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110, 52, 20912

  CrossRef

 73. 73
  Wei Luo, Jenna Schardt, Clement Bommier, Bao Wang, Joshua Razink, John Simonsen, Xiulei Ji, Carbon nanofibers derived from cellulose nanofibers as a long-life anode material for rechargeable sodium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10662

  CrossRef

 74. 74
  Jia Ding, Huanlei Wang, Zhi Li, Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Zhanwei Xu, Beniamin Zahiri, Xuehai Tan, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Brian C. Olsen, David Mitlin, Carbon Nanosheet Frameworks Derived from Peat Moss as High Performance Sodium Ion Battery Anodes, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11004

  CrossRef

 75. 75
  Jiguo Tu, Liwen Hu, Shuqiang Jiao, Jungang Hou, Hongmin Zhu, Core–shell Si–N-doped C assembled via an oxidative template for lithium-ion anodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 42, 18549

  CrossRef

 76. 76
  Zelang Jian, Haijun Yu, Haoshen Zhou, Designing high-capacity cathode materials for sodium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 215

  CrossRef

 77. 77
  Yujie Zhu, Xiaogang Han, Yunhua Xu, Yihang Liu, Shiyou Zheng, Kang Xu, Liangbing Hu, Chunsheng Wang, Electrospun Sb/C Fibers for a Stable and Fast Sodium-Ion Battery Anode, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6378

  CrossRef

 78. 78
  Peng Chen, Yun Su, Hong Liu, Yong Wang, Interconnected Tin Disulfide Nanosheets Grown on Graphene for Li-Ion Storage and Photocatalytic Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 12073

  CrossRef

 79. 79
  Huilin Pan, Yong-Sheng Hu, Liquan Chen, Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large-scale electric energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2338

  CrossRef

 80. 80
  Verónica Palomares, Montse Casas-Cabanas, Elizabeth Castillo-Martínez, Man H. Han, Teófilo Rojo, Update on Na-based battery materials. A growing research path, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2312

  CrossRef

 81. 81
  Xiaosi Zhou, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Yu-Guo Guo, Wet milled synthesis of an Sb/MWCNT nanocomposite for improved sodium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 44, 13727

  CrossRef