SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Huaiyuan Wang, Enqun Wang, Zhanjian Liu, Dong Gao, Ruixia Yuan, Liyuan Sun, Yanji Zhu, A novel carbon nanotubes reinforced superhydrophobic and superoleophilic polyurethane sponge for selective oil–water separation through a chemical fabrication, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 266

  CrossRef

 2. 2
  Ming Hang Tai, Benny Yong Liang Tan, Jermyn Juay, Darren D. Sun, James O. Leckie, A Self-Assembled Superhydrophobic Electrospun Carbon–Silica Nanofiber Sponge for Selective Removal and Recovery of Oils and Organic Solvents, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 14
 3. 3
  Bo Ge, Xuehu Men, Xiaotao Zhu, Zhaozhu Zhang, A superhydrophobic monolithic material with tunable wettability for oil and water separation, Journal of Materials Science, 2015, 50, 6, 2365

  CrossRef

 4. 4
  Ben Wang, Weixin Liang, Zhiguang Guo, Weimin Liu, Biomimetic super-lyophobic and super-lyophilic materials applied for oil/water separation: a new strategy beyond nature, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 1, 336

  CrossRef

 5. 5
  Shengsheng Yang, Ri Qiu, Weimin Guo, Lin Fan, Peng Wang, Jin Zhao, Making sponge breathe: A smart way to realize long durability superhydrophobicity, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, 468, 295

  CrossRef

 6. 6
  Beibei Li, Xiaoyan Liu, Xinying Zhang, Junchen Zou, Wenbo Chai, Jing Xu, Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 16
 7. 7
  Enqun Wang, Huaiyuan Wang, Zhanjian Liu, Ruixia Yuan, Yanji Zhu, One-step fabrication of a nickel foam-based superhydrophobic and superoleophilic box for continuous oil–water separation, Journal of Materials Science, 2015,

  CrossRef

 8. 8
  Jian Li, Long Yan, Yuzhu Zhao, Fei Zha, Qingtao Wang, Ziqiang Lei, One-step fabrication of robust fabrics with both-faced superhydrophobicity for the separation and capture of oil from water, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 9, 6451

  CrossRef

 9. 9
  Beibei Li, Xiaoyan Liu, Xinying Zhang, Junchen Zou, Wenbo Chai, Yanyan Lou, Rapid adsorption for oil using superhydrophobic and superoleophilic polyurethane sponge, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2015, 90, 6
 10. 10
  Yanhui Xiang, Fu Liu, Lixin Xue, Under seawater superoleophobic PVDF membrane inspired by polydopamine for efficient oil/seawater separation, Journal of Membrane Science, 2015, 476, 321

  CrossRef

 11. 11
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie, 2014, 126, 22
 12. 12
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 22
 13. 13
  Feng Jiang, You-Lo Hsieh, Amphiphilic superabsorbent cellulose nanofibril aerogels, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6337

  CrossRef

 14. 14
  Jin An, Jin-Feng Cui, Zhao-Qi Zhu, Wei-Dong Liang, Chun-Juan Pei, Han-Xue Sun, Bao-Ping Yang, An Li, Conductive polymer-coated mesh films with tunable surface wettability for separation of oils and organics from water, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 18
 15. 15
  Xia Zhao, Lingxiao Li, Bucheng Li, Junping Zhang, Aiqin Wang, Durable superhydrophobic/superoleophilic PDMS sponges and their applications in selective oil absorption and in plugging oil leakages, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18281

  CrossRef

 16. 16
  Bucheng Li, Lingxiao Li, Lei Wu, Junping Zhang, Aiqin Wang, Durable Superhydrophobic/Superoleophilic Polyurethane Sponges Inspired by Mussel and Lotus Leaf for the Selective Removal of Organic Pollutants from Water, ChemPlusChem, 2014, 79, 6
 17. 17
  Rajni Kaushik, Ganesh K. Parshetti, Zhengang Liu, Rajasekhar Balasubramanian, Enzyme-assisted hydrothermal treatment of food waste for co-production of hydrochar and bio-oil, Bioresource Technology, 2014, 168, 267

  CrossRef

 18. 18
  Yang Gao, Yun Shen Zhou, Wei Xiong, Mengmeng Wang, Lisha Fan, Hossein Rabiee-Golgir, Lijia Jiang, Wenjia Hou, Xi Huang, Lan Jiang, Jean-Francois Silvain, Yong Feng Lu, Highly Efficient and Recyclable Carbon Soot Sponge for Oil Cleanup, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5924

  CrossRef

 19. 19
  Yongfang Zhang, Ling Ding, Wei Zhao, Yunhui Zhang, Fei Han, Qingbao Feng, Jialiang Song, Meihui Li, Bin Du, Qin Wei, Hydrophobic bifunctionalized hexagonal mesoporous silicas as efficient adsorbents for the removal of Orange IV, RSC Adv., 2014, 4, 91, 49783

  CrossRef

 20. 20
  Hanxue Sun, Peiqing La, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Baoping Yang, Xinhong Zhao, Chunjuan Pei, An Li, Hydrophobic carbon nanotubes for removal of oils and organics from water, Journal of Materials Science, 2014, 49, 20, 6855

  CrossRef

 21. 21
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Magnetically driven super durable superhydrophobic polyester materials for oil/water separation, Polymer Chemistry, 2014, 5, 7, 2382

  CrossRef

 22. 22
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Mechanical- and oil-durable superhydrophobic polyester materials for selective oil absorption and oil/water separation, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 413, 112

  CrossRef

 23. 23
  Jiseul Chun, Sungah Kang, Nojin Park, Eun Ji Park, Xing Jin, Kwang-Dae Kim, Hyun Ook Seo, Sang Moon Lee, Hae Jin Kim, Woo Hyun Kwon, Young-Kwon Park, Ji Man Kim, Young Dok Kim, Seung Uk Son, Metal–Organic Framework@Microporous Organic Network: Hydrophobic Adsorbents with a Crystalline Inner Porosity, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 19, 6786

  CrossRef

 24. 24
  Paridhi Mishra, K. Balasubramanian, Nanostructured microporous polymer composite imprinted with superhydrophobic camphor soot, for emphatic oil–water separation, RSC Adv., 2014, 4, 95, 53291

  CrossRef

 25. 25
  Qingtang Zhang, Songwang Ge, Xiaomei Wang, Hanxue Sun, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, An Li, Novel MnO/conjugated microporous polymer derived-porous hard carbon nanocomposite for superior lithium storage, RSC Adv., 2014, 4, 78, 41649

  CrossRef

 26. 26
  Qingping Ke, Yangxin Jin, Peng Jiang, Jian Yu, Oil/Water Separation Performances of Superhydrophobic and Superoleophilic Sponges, Langmuir, 2014, 30, 44, 13137

  CrossRef

 27. 27
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Porous Graphene Materials for Water Remediation, Small, 2014, 10, 17
 28. 28
  Jin-Feng Cui, Xue-Mei Bao, Han-Xue Sun, Jin An, Jun-Hong Guo, Bao-Ping Yang, An Li, Preparation of superhydrophobic surfaces by cauliflower-like polyaniline, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 2
 29. 29
  Thierry Darmanin, Frederic Guittard, Recent advances in the potential applications of bioinspired superhydrophobic materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16319

  CrossRef

 30. 30
  Hanxue Sun, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Baoping Yang, Xiaojuan Qin, Xinhong Zhao, Chunjuan Pei, Peiqing La, An Li, Reduced graphene oxide-coated cottons for selective absorption of organic solvents and oils from water, RSC Advances, 2014, 4, 58, 30587

  CrossRef

 31. 31
  Weidong Liang, Ye Liu, Hanxue Sun, Zhaoqi Zhu, Xinhong Zhao, An Li, Weiqiao Deng, Robust and all-inorganic absorbent based on natural clay nanocrystals with tunable surface wettability for separation and selective absorption, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12590

  CrossRef

 32. 32
  Long-Yue Meng, Soo-Jin Park, Superhydrophobic carbon-based materials: a review of synthesis, structure, and applications, Carbon letters, 2014, 15, 2, 89

  CrossRef

 33. 33
  Ling Fan, Bucheng Li, Qin Wang, Aiqin Wang, Junping Zhang, Superhydrophobic Gated Polyorganosilanes/Halloysite Nanocontainers for Sustained Drug Release, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 5
 34. 34
  Viet Hung Pham, James H. Dickerson, Superhydrophobic Silanized Melamine Sponges as High Efficiency Oil Absorbent Materials, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14181

  CrossRef

 35. 35
  Bucheng Li, Lei Wu, Lingxiao Li, Stefan Seeger, Junping Zhang, Aiqin Wang, Superwetting Double-Layer Polyester Materials for Effective Removal of Both Insoluble Oils and Soluble Dyes in Water, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11581

  CrossRef

 36. 36
  Jin An, Hanxue Sun, Jinfeng Cui, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Chunjuan Pei, Baoping Yang, An Li, Surface modification of polypyrrole-coated foam for the capture of organic solvents and oils, Journal of Materials Science, 2014, 49, 13, 4576

  CrossRef

 37. 37
  Chunjuan Pei, Hanxue Sun, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Jin An, Qingtang Zhang, An Li, Synthesis of novel porous graphene nanocomposite and its use as electrode and absorbent, RSC Advances, 2014, 4, 27, 14042

  CrossRef

 38. 38
  Jianyu Mao, Wei Jiang, Junjun Gu, Shuai Zhou, Yue Lu, Tan Xie, Synthesis of P (St-DVB)/Fe3O4 microspheres and application for oil removal in aqueous environment, Applied Surface Science, 2014, 317, 787

  CrossRef

 39. 39
  Hengchong Shi, Dean Shi, Ligang Yin, Zhihua Yang, Shifang Luan, Jiefeng Gao, Junwei Zha, Jinghua Yin, Robert K. Y. Li, Ultrasonication assisted preparation of carbonaceous nanoparticles modified polyurethane foam with good conductivity and high oil absorption properties, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13748

  CrossRef

 40. 40
  Junping Zhang, Aiqin Wang, Stefan Seeger, Universal self-assembly of organosilanes with long alkyl groups into silicone nanofilaments, Polym. Chem., 2014, 5, 4, 1132

  CrossRef

 41. 41
  Hanxue Sun, An Li, Xiaojuan Qin, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Jin An, Peiqing La, Weiqiao Deng, Three-Dimensional Superwetting Mesh Film Based On Graphene Assembly for Liquid Transportation and Selective Absorption, ChemSusChem, 2013, 6, 12