SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Feng Wu, Lili Shi, Daobin Mu, Hongliang Xu, Borong Wu, A hierarchical carbon fiber/sulfur composite as cathode material for Li–S batteries, Carbon, 2015, 86, 146

  CrossRef

 2. 2
  Prakash Sengodu, Abhay D. Deshmukh, Conducting polymers and their inorganic composites for advanced Li-ion batteries: a review, RSC Adv., 2015, 5, 52, 42109

  CrossRef

 3. 3
  Xiangyang Zhou, Feng Chen, Juan Yang, Core@shell sulfur@polypyrrole nanoparticles sandwiched in graphene sheets as cathode for lithium–sulfur batteries, Journal of Energy Chemistry, 2015, 24, 4, 448

  CrossRef

 4. 4
  Ze Zhang, Hang-Kun Jing, Sheng Liu, Guo-Ran Li, Xue-Ping Gao, Encapsulating sulfur into a hybrid porous carbon/CNT substrate as a cathode for lithium–sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13, 6827

  CrossRef

 5. 5
  Renjie Chen, Teng Zhao, Feng Wu, From a historic review to horizons beyond: lithium–sulphur batteries run on the wheels, Chem. Commun., 2015, 51, 1, 18

  CrossRef

 6. 6
  Junzheng Chen, Dangxin Wu, Eric Walter, Mark Engelhard, Priyanka Bhattacharya, Huilin Pan, Yuyan Shao, Fei Gao, Jie Xiao, Jun Liu, Molecular-confinement of polysulfides within mesoscale electrodes for the practical application of lithium sulfur batteries, Nano Energy, 2015, 13, 267

  CrossRef

 7. 7
  Shuangqiang Chen, Bing Sun, Xiuqiang Xie, Anjon Kumar Mondal, Xiaodan Huang, Guoxiu Wang, Multi-chambered micro/mesoporous carbon nanocubes as new polysulfides reserviors for lithium–sulfur batteries with long cycle life, Nano Energy, 2015, 16, 268

  CrossRef

 8. 8
  Meiri Wang, Hongzhang Zhang, Qian Wang, Chao Qu, Xianfeng Li, Huamin Zhang, Steam-Etched Spherical Carbon/Sulfur Composite with High Sulfur Capacity and Long Cycle Life for Li/S Battery Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150206123707001

  CrossRef

 9. 9
  Yang Sun, Shengping Wang, Hong Cheng, Yu Dai, Jinxian Yu, Jinping Wu, Synthesis of a ternary polyaniline@acetylene black-sulfur material by continuous two-step liquid phase for lithium sulfur batteries, Electrochimica Acta, 2015, 158, 143

  CrossRef

 10. 10
  Wen-Tao Xu, Hong-Jie Peng, Jia-Qi Huang, Chen-Zi Zhao, Xin-Bing Cheng, Qiang Zhang, Towards Stable Lithium–Sulfur Batteries with a Low Self-Discharge Rate: Ion Diffusion Modulation and Anode Protection, ChemSusChem, 2015, 8, 16
 11. 11
  Shuangqiang Chen, Xiaodan Huang, Hao Liu, Bing Sun, Waikong Yeoh, Kefei Li, Jinqiang Zhang, Guoxiu Wang, 3D Hyperbranched Hollow Carbon Nanorod Architectures for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 12. 12
  Sheng-Heng Chung, Arumugam Manthiram, A Natural Carbonized Leaf as Polysulfide Diffusion Inhibitor for High-Performance Lithium–Sulfur Battery Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 13. 13
  Qiang Li, Zhian Zhang, Kai Zhang, Jing Fang, Yanqing Lai, Jie Li, A simple synthesis of hollow carbon nanofiber-sulfur composite via mixed-solvent process for lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 256, 137

  CrossRef

 14. 14
  Guoqiang Ma, Zhaoyin Wen, Jun Jin, Yan Lu, Xiangwei Wu, Cai Liu, Chunhua Chen, Enhancement of long stability of Li–S battery by thin wall hollow spherical structured polypyrrole based sulfur cathode, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21612

  CrossRef

 15. 15
  Guanghui Yuan, Haodong Wang, Facile synthesis and performance of polypyrrole-coated sulfur nanocomposite as cathode materials for lithium/sulfur batteries, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 5, 657

  CrossRef

 16. 16
  Juan Yang, Jing Xie, Xiangyang Zhou, Youlan Zou, Jingjing Tang, Songcan Wang, Feng Chen, Luyu Wang, Functionalized N-Doped Porous Carbon Nanofiber Webs for a Lithium–Sulfur Battery with High Capacity and Rate Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 4, 1800

  CrossRef

 17. 17
  Renjie Chen, Teng Zhao, Tian Tian, Shuai Cao, Paul R. Coxon, Kai Xi, David Fairen-Jimenez, R. Vasant Kumar, Anthony K. Cheetham, Graphene-wrapped sulfur/metal organic framework-derived microporous carbon composite for lithium sulfur batteries, APL Materials, 2014, 2, 12, 124109

  CrossRef

 18. 18
  Shuangqiang Chen, Xiaodan Huang, Bing Sun, Jinqiang Zhang, Hao Liu, Guoxiu Wang, Multi-shelled hollow carbon nanospheres for lithium–sulfur batteries with superior performances, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 16199

  CrossRef

 19. 19
  Jing Xie, Juan Yang, Xiangyang Zhou, Youlan Zou, Jingjing Tang, Songcan Wang, Feng Chen, Preparation of three-dimensional hybrid nanostructure-encapsulated sulfur cathode for high-rate lithium sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2014, 253, 55

  CrossRef

 20. 20
  Hong Cheng, Shengping Wang, Recent progress in polymer/sulphur composites as cathodes for rechargeable lithium–sulphur batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13783

  CrossRef