SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Sibo Wang, Zhengxin Ding, Xinchen Wang, A stable ZnCo2O4cocatalyst for photocatalytic CO2reduction, Chem. Commun., 2015, 51, 8, 1517

  CrossRef

 2. 2
  Yu-ling Qin, Fei-fei Zhang, Xin-chuan Du, Gang Huang, Ya-cheng Liu, Li-min Wang, Controllable synthesis of cube-like ZnSnO3@TiO2nanostructures as lithium ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2985

  CrossRef

 3. 3
  Jong Min Won, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, Electrochemical Properties of Yolk–Shell-Structured Zn–Fe–S Multicomponent Sulfide Materials with a 1:2 Zn/Fe Molar Ratio, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 4
 4. 4
  Qiaobao Zhang, Jiexi Wang, Jichen Dong, Feng Ding, Xinhai Li, Bao Zhang, Shihe Yang, Kaili Zhang, Facile general strategy toward hierarchical mesoporous transition metal oxides arrays on three-dimensional macroporous foam with superior lithium storage properties, Nano Energy, 2015, 13, 77

  CrossRef

 5. 5
  Seung Ho Choi, Sun Kyu Park, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Facile synthesis of multi-shell structured binary metal oxide powders with a Ni/Co mole ratio of 1:2 for Li-Ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 284, 481

  CrossRef

 6. 6
  Wenpei Kang, Yongbing Tang, Wenyue Li, Xia Yang, Hongtao Xue, Qingdan Yang, Chun-Sing Lee, High interfacial storage capability of porous NiMn2O4/C hierarchical tremella-like nanostructures as the lithium ion battery anode, Nanoscale, 2015, 7, 1, 225

  CrossRef

 7. 7
  Anjon Kumar Mondal, Dawei Su, Shuangqiang Chen, Alison Ung, Hyun-Soo Kim, Guoxiu Wang, Mesoporous MnCo2O4 with a Flake-Like Structure as Advanced Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries and Supercapacitors, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 4
 8. 8
  Gang Wang, Hui Wang, Jintao Bai, Preparation and electrochemical evaluation of manganese ferrite spheres as anode materials for half and full lithium-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 627, 174

  CrossRef

 9. 9
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Sodium ion storage properties of WS2-decorated three-dimensional reduced graphene oxide microspheres, Nanoscale, 2015, 7, 9, 3965

  CrossRef

 10. 10
  Jong Min Won, You Na Ko, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Superior electrochemical properties of rutile VO2-carbon composite microspheres as a promising anode material for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 156, 179

  CrossRef

 11. 11
  Seung Ho Choi, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Three-dimensional porous graphene-metal oxide composite microspheres: Preparation and application in Li-ion batteries, Nano Research, 2015,

  CrossRef

 12. 12
  Zailei Zhang, Yongjun Ji, Jing Li, Qiangqiang Tan, Ziyi Zhong, Fabing Su, Yolk Bishell MnxCo1–xFe2O4Hollow Microspheres and Their Embedded Form in Carbon for Highly Reversible Lithium Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 11, 6300

  CrossRef

 13. 13
  Wenwen Liu, Congxiang Lu, Kun Liang, Beng Kang Tay, A High-Performance Anode Material for Li-Ion Batteries Based on a Vertically Aligned CNTs/NiCo2O4 Core/Shell Structure, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 11
 14. 14
  You Na Ko, Seung Bin Park, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, Comparison of the electrochemical properties of yolk–shell and dense structured CoFe2O4powders prepared by a spray pyrolysis process, RSC Adv., 2014, 4, 76, 40188

  CrossRef

 15. 15
  Seung Ho Choi, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Controllable synthesis of yolk–shell-structured metal oxides with seven to ten components for finding materials with superior lithium storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12421

  CrossRef

 16. 16
  Gi Dae Park, You Na Ko, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of cobalt hydroxychloride microspheres as a new anode material for Li-ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4, 5785

  CrossRef

 17. 17
  You Na Ko, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of ultrafine Sb nanocrystals embedded in carbon microspheres for use as Na-ion battery anode materials, Chem. Commun., 2014, 50, 82, 12322

  CrossRef

 18. 18
  Jong Min Won, Seung Ho Choi, Young Jun Hong, You Na Ko, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of yolk-shell structured ZnFe2O4 powders prepared by a simple spray drying process as anode material for lithium-ion battery, Scientific Reports, 2014, 4, 5857

  CrossRef

 19. 19
  You Na Ko, Seung Bin Park, Yun Chan Kang, Excellent Electrochemical Properties of Yolk–Shell MoO3 Microspheres Formed by Combustion of Molybdenum Oxide–Carbon Composite Microspheres, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 4
 20. 20
  Qiaobao Zhang, Huixin Chen, Jiexi Wang, Daguo Xu, Xinhai Li, Yong Yang, Kaili Zhang, Growth of Hierarchical 3D Mesoporous NiSix/NiCo2O4 Core/Shell Heterostructures on Nickel Foam for Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 21. 21
  Y. N. Ko, S. H. Choi, S. B. Park, Y. C. Kang, Hierarchical MoSe2yolk–shell microspheres with superior Na-ion storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10511

  CrossRef

 22. 22
  Alok Kumar Rai, Jihyeon Gim, Trang Vu Thi, Docheon Ahn, Sung June Cho, Jaekook Kim, High Rate Capability and Long Cycle Stability of Co3O4/CoFe2O4Nanocomposite as an Anode Material for High-Performance Secondary Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 21, 11234

  CrossRef

 23. 23
  Shengjie Peng, Linlin Li, Subodh G. Mhaisalkar, Madhavi Srinivasan, Seeram Ramakrishna, Qingyu Yan, Hollow Nanospheres Constructed by CoS2 Nanosheets with a Nitrogen-Doped-Carbon Coating for Energy-Storage and Photocatalysis, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 24. 24
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Kilogram-Scale Production of SnO2 Yolk–Shell Powders by a Spray-Drying Process Using Dextrin as Carbon Source and Drying Additive, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 19
 25. 25
  Jung Sang Cho, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, Large scale production of yolk–shell β-tricalcium phosphate powders, and their bioactivities as novel bone substitutes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 32, 16962

  CrossRef

 26. 26
  Seung Ho Choi, You Na Ko, Kyeong Youl Jung, Yun Chan Kang, Macroporous Fe3O4/Carbon Composite Microspheres with a Short Li+ Diffusion Pathway for the Fast Charge/Discharge of Lithium Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 35
 27. 27
  Huixin Chen, Qiaobao Zhang, Jiexi Wang, Qiang Wang, Xiang Zhou, Xinhai Li, Yong Yang, Kaili Zhang, Mesoporous ZnCo2O4 microspheres composed of ultrathin nanosheets cross-linked with metallic NiSix nanowires on Ni foam as anodes for lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 10, 245

  CrossRef

 28. 28
  Chanhoon Kim, Minseong Ko, Seungmin Yoo, Sujong Chae, Sinho Choi, Eun-Ho Lee, Seunghee Ko, Sang-Young Lee, Jaephil Cho, Soojin Park, Novel design of ultra-fast Si anodes for Li-ion batteries: crystalline Si@amorphous Si encapsulating hard carbon, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10604

  CrossRef

 29. 29
  You Na Ko, Seung Bin Park, Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, One-pot synthesis of manganese oxide-carbon composite microspheres with three dimensional channels for Li-ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4, 5751

  CrossRef

 30. 30
  Renbing Wu, Xukun Qian, Kun Zhou, Jun Wei, Jun Lou, Pulickel M. Ajayan, Porous Spinel ZnxCo3–xO4Hollow Polyhedra Templated for High-Rate Lithium-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 6, 6297

  CrossRef

 31. 31
  Nana Wang, Xiaojian Ma, Huayun Xu, Liang Chen, Jie Yue, Feier Niu, Jian Yang, Yitai Qian, Porous ZnMn2O4 microspheres as a promising anode material for advanced lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 6, 193

  CrossRef

 32. 32
  Seung Ho Choi, You Na Ko, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Rapid continuous synthesis of spherical reduced graphene ball-nickel oxide composite for lithium ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4, 5786

  CrossRef

 33. 33
  Dae Soo Jung, You Na Ko, Yun Chan Kang, Seung Bin Park, Recent progress in electrode materials produced by spray pyrolysis for next-generation lithium ion batteries, Advanced Powder Technology, 2014, 25, 1, 18

  CrossRef

 34. 34
  Fei Han, Wen-Cui Li, Cheng Lei, Bin He, Kyoichi Oshida, An-Hui Lu, Selective Formation of Carbon-Coated, Metastable Amorphous ZnSnO3 Nanocubes Containing Mesopores for Use as High-Capacity Lithium-Ion Battery, Small, 2014, 10, 13
 35. 35
  You Na Ko, Yun Chan Kang, Seung Bin Park, Superior cycling and rate performances of rattle-type CoMoO4 microspheres prepared by one-pot spray pyrolysis, RSC Advances, 2014, 4, 34, 17873

  CrossRef

 36. 36
  Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Superior electrochemical performances of double-shelled CuO yolk–shell powders formed from spherical copper nitrate–polyvinylpyrrolidone composite powders, RSC Adv., 2014, 4, 102, 58231

  CrossRef

 37. 37
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Ultrafast Synthesis of Yolk-Shell and Cubic NiO Nanopowders and Application in Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2312

  CrossRef

 38. 38
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Using Simple Spray Pyrolysis to Prepare Yolk–Shell-Structured ZnO–Mn3O4 Systems with the Optimum Composition for Superior Electrochemical Properties, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 11
 39. 39
  Jingfa Li, Jiazhao Wang, David Wexler, Dongqi Shi, Jianwen Liang, Huakun Liu, Shenglin Xiong, Yitai Qian, Simple synthesis of yolk-shelled ZnCo2O4 microspheres towards enhancing the electrochemical performance of lithium-ion batteries in conjunction with a sodium carboxymethyl cellulose binder, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 48, 15292

  CrossRef