SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Li-Gang Zhou, Qiong-Xia Xia, Yong-Fei Zheng, Ren-Xu Chen, Zhaochu Hu, Yueheng Yang, Tectonic evolution from oceanic subduction to continental collision during the closure of Paleotethyan ocean: Geochronological and geochemical constraints from metamorphic rocks in the Hong'an orogen, Gondwana Research, 2015, 28, 1, 348

  CrossRef

 2. 2
  XiaoChun Liu, SanZhong Li, Bor-Ming Jahn, Tectonic evolution of the Tongbai-Hong’an orogen in central China: From oceanic subduction/accretion to continent-continent collision, Science China Earth Sciences, 2015, 58, 9, 1477

  CrossRef

 3. 3
  Shujuan Zhao, Sanzhong Li, Xin Liu, M. Santosh, I.D. Somerville, Huahua Cao, Shan Yu, Zhen Zhang, Lingli Guo, The northern boundary of the Proto-Tethys Ocean: Constraints from structural analysis and U–Pb zircon geochronology of the North Qinling Terrane, Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 113, 560

  CrossRef

 4. 4
  Shujuan Zhao, Sanzhong Li, Xin Liu, Yanhui Suo, Liming Dai, Da Lou, Wenjun Sun, Tao Li, Xuebin Wang, Zhao Yang, Intracontinental orogenic transition: Insights from structures of the eastern Junggar Basin between the Altay and Tianshan orogens, Journal of Asian Earth Sciences, 2014, 88, 137

  CrossRef

 5. 5
  XiaoChun Liu, Bor-Ming Jahn, SanZhong Li, Diachroneity of continental subduction and exhumation: Constraints from the Permian-Triassic HP metamorphic terrane in the Tongbai orogen, central China, Chinese Science Bulletin, 2013, 58, 35, 4397

  CrossRef

 6. 6
  Wentian Liang, Guowei Zhang, Rukui Lu, Prayath Nantasin, Extrusion tectonics inferred from fabric study of the Guanzizhen ophiolitic mélange belt in the West Qinling orogen, Central China, Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 78, 345

  CrossRef

 7. 7
  Wei Shi, Shu-Wen Dong, Lothar Ratschbacher, Mi Tian, Jian-Hua Li, Guo-Li Wu, Meso-Cenozoic tectonic evolution of the Dangyang Basin, north-central Yangtze craton, central China, International Geology Review, 2013, 55, 3, 382

  CrossRef

 8. 8
  S. Z. Li, Y. H. Suo, M. Santosh, L. M. Dai, X. Liu, S. Yu, S. J. Zhao, C. Jin, Mesozoic to Cenozoic intracontinental deformation and dynamics of the North China Craton, Geological Journal, 2013, 48, 5
 9. 9
  Jiang-Feng Qin, Shao-Cong Lai, Yong-Fei Li, Multi-stage granitic magmatism during exhumation of subducted continental lithosphere: Evidence from the Wulong pluton, South Qinling, Gondwana Research, 2013, 24, 3-4, 1108

  CrossRef

 10. 10
  Yuan-Bao Wu, Yong-Fei Zheng, Tectonic evolution of a composite collision orogen: An overview on the Qinling–Tongbai–Hong'an–Dabie–Sulu orogenic belt in central China, Gondwana Research, 2013, 23, 4, 1402

  CrossRef

 11. 11
  Wei Shi, Jianhua Li, Mi Tian, Guoli Wu, Tectonic evolution of the Dabashan orocline, central China: Insights from the superposed folds in the eastern Dabashan foreland, Geoscience Frontiers, 2013, 4, 6, 729

  CrossRef

 12. 12
  Xiaochun Liu, Bor-ming Jahn, Sanzhong Li, Yongsheng Liu, UPb zircon age and geochemical constraints on tectonic evolution of the Paleozoic accretionary orogenic system in the Tongbai orogen, central China, Tectonophysics, 2013, 599, 67

  CrossRef

 13. 13
  Bing-Xiang Liu, Yue Qi, Wei Wang, Wolfgang Siebel, Xi-Yan Zhu, Hu Nie, Jian-Feng He, Fukun Chen, Zircon U–Pb ages and O–Nd isotopic composition of basement rocks in the North Qinling Terrain, central China: evidence for provenance and evolution, International Journal of Earth Sciences, 2013, 102, 8, 2153

  CrossRef

 14. 14
  Sanzhong Li, M. Santosh, Guochun Zhao, Guowei Zhang, Chong Jin, Intracontinental deformation in a frontier of super-convergence: A perspective on the tectonic milieu of the South China Block, Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 49, 313

  CrossRef

 15. 15
  Xin Liu, Sanzhong Li, Yanhui Suo, Xiaochun Liu, Liming Dai, M. Santosh, Structural analysis of the northern Tongbai Metamorphic Terranes, Central China: Implications for Paleozoic accretionary process on the southern margin of the North China Craton, Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 47, 143

  CrossRef

 16. 16
  Shutong Xu, Weiping Wu, Yiqun Lu, Dehua Wang, Tectonic setting of the low-grade metamorphic rocks of the Dabie Orogen, central eastern China, Journal of Structural Geology, 2012, 37, 134

  CrossRef

 17. 17
  Jianjun Cui, Xiaochun Liu, Shuwen Dong, Jianmin Hu, U–Pb and 40Ar/39Ar geochronology of the Tongbai complex, central China: Implications for Cretaceous exhumation and lateral extrusion of the Tongbai–Dabie HP/UHP terrane, Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 47, 155

  CrossRef

 18. 18
  X. C. LIU, B.-M. JAHN, J. HU, S. Z. LI, X. LIU, B. SONG, Metamorphic patterns and SHRIMP zircon ages of medium-to-high grade rocks from the Tongbai orogen, central China: implications for multiple accretion/collision processes prior to terminal continental collision, Journal of Metamorphic Geology, 2011, 29, 9
 19. 19
  M. Santosh, Preface: Extreme metamorphism and continental dynamics, Geological Journal, 2011, 46, 2-3
 20. 20
  Yunpeng Dong, Johann Genser, Franz Neubauer, Guowei Zhang, Xiaoming Liu, Zhao Yang, Bianca Heberer, U-Pb and 40Ar/39Ar geochronological constraints on the exhumation history of the North Qinling terrane, China, Gondwana Research, 2011, 19, 4, 881

  CrossRef