SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yan-Jing Chen, M. Santosh, Ian Somerville, Hua-Yong Chen, Indosinian tectonics and mineral systems in China: an introduction, Geological Journal, 2014, 49, 4-5
 2. 2
  Jing Zhang, Lei Li, Sarah Gilbert, Jia-Jun Liu, Wen-Sheng Shi, LA–ICP–MS and EPMA studies on the Fe–S–As minerals from the Jinlongshan gold deposit, Qinling Orogen, China: implications for ore-forming processes, Geological Journal, 2014, 49, 4-5
 3. 3
  Yan-Shuang Wu, Pin Wang, Yong-fei Yang, Nan Xiang, Nuo Li, Ke-fa Zhou, Ore geology and fluid inclusion study of the Donggebi giant porphyry Mo deposit, Eastern Tianshan, NW China, Geological Journal, 2014, 49, 4-5
 4. 4
  Yan-Jing Chen, M. Santosh, Triassic tectonics and mineral systems in the Qinling Orogen, central China, Geological Journal, 2014, 49, 4-5
 5. 5
  Shidong Mao, Yan-jing Chen, Zhenju Zhou, Yinghuai Lu, Junhua Guo, Yan Qin, Jinyuan Yu, Zircon geochronology and Hf isotope geochemistry of the granitoids in the Yangshan gold field, western Qinling, China: implications for petrogenesis, ore genesis and tectonic setting, Geological Journal, 2014, 49, 4-5