Helvetica Chimica Acta

Cover image for Helvetica Chimica Acta

July 2012

Volume 95, Issue 7

Pages 1049–1237

 1. Contents

  1. Top of page
  2. Contents
  3. Research Articles
  1. Contents: HCA 7/2012

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201290008

 2. Research Articles

  1. Top of page
  2. Contents
  3. Research Articles
  1. New Minor Spirostane Glycosides from Ypsilandra thibetica (pages 1087–1093)

   Xu-Dong Zhang, Chang-Xiang Chen, Jun-Yun Yang, Wei Ni and Hai-Yang Liu

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100368

   Thumbnail image of graphical abstract
  2. New Iridoid and Secoiridoid Glucosides from the Roots of Gentiana manshurica (pages 1094–1101)

   Qing Liu, Gui-Xin Chou and Zheng-Tao Wang

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100444

   Thumbnail image of graphical abstract
  3. A New Alkaloid from the Seeds of Sophora alopecuroides L. (pages 1108–1113)

   Hong-Ying Gao, Guo-Yu Li and Jin-Hui Wang

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100454

   Thumbnail image of graphical abstract
  4. Three New Pregnane Alkaloids from Veratrum taliense (pages 1114–1120)

   Yun Sun, Jin-Xiong Chen, Lin Zhou, Jia Su, Yan Li and Ming-Hua Qiu

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100461

   Thumbnail image of graphical abstract
  5. Two New Diterpenes from Solidago canadensis (pages 1121–1125)

   Zhi-Xin Zeng, Wen-Hui Ma, Yong-Le Li, Ting Han, Cheng-Jian Zheng and Lu-Ping Qin

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100472

   Thumbnail image of graphical abstract
  6. Terpenoids from Loxocalyx urticifolius (pages 1136–1143)

   Dahai He, Xuemin Xu, Yan Zhou, Wenlong Deng, Bin Xia and Lisheng Ding

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100478

   Thumbnail image of graphical abstract
  7. Secoiridoid Sulfonates from the Sulfiting-Processed Buds of Lonicera japonica (pages 1144–1151)

   Zong-Yun Li, Hui-Min Gao, Jian Sun, Liang-Mian Chen, Zhi-Min Wang and Qi-Wei Zhang

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100488

   Thumbnail image of graphical abstract
  8. Stereoselective Total Synthesis of Botryolide E (pages 1152–1157)

   Boyapati Veeranjaneyulu, Malampati Srilatha, Gandolla Chinna Reddy and Biswanath Das

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100512

   Thumbnail image of graphical abstract
  9. Three New Sucrose Fatty Acid Esters from Equisetum hiemale L. (pages 1158–1163)

   Jin-Tang Cheng, Juan He, Xing-Yao Li, Xing-De Wu, Li-Dong Shao, Liao-Bin Dong, Xu Deng, Xiu Gao, Li-Yan Peng, Xiao Cheng, Yan Li and Qin-Shi Zhao

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100515

   Thumbnail image of graphical abstract
  10. Two New Cerebrosides from the Aerial Parts of Tithonia diversifolia (pages 1169–1174)

   Gui-Jun Zhao, Zhong-Xin Xi, Wan-Sheng Chen, Xia Li, Yan Wang and Lian-Na Sun

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100522

   Thumbnail image of graphical abstract
  11. Two New Diterpenoids and Other Constituents from Isodon japonicus (pages 1175–1180)

   Rui-Jie Hou, Fu-Lin Yan, Hai-Yang Zhang, Yi-Xiao Bai and Ming-Ming Ding

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201200001

   Thumbnail image of graphical abstract
  12. Sinoraculine, the Precursor of the Novel Alkaloid Sinoracutine from Stephania cepharanthaHayata (pages 1198–1201)

   Li He, Lu-Lu Deng, Shu-Zhen Mu, Qian-Yun Sun, Xiao-Jiang Hao and Yuan-Hu Zhang

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201200007

   Thumbnail image of graphical abstract
  13. Deviation of the Kempster[BOND]Lipson Law from Linearity (pages 1202–1216)

   Jan Fábry, Miloš Kopecký and Radmila Krupková

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201200013

   Thumbnail image of graphical abstract
  14. Highly Concise and Stereoselective Total Synthesis of (5R,7S)-Kurzilactone (pages 1226–1230)

   Debendra K. Mohapatra, Pulluri Karthik and Jhillu S. Yadav

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201100466

   Thumbnail image of graphical abstract
  15. Methyl Pothoscandensate, a New ent-18(4[RIGHTWARDS ARROW]3)-Abeokaurane from Pothos scandens (pages 1231–1237)

   Hong-Xin Liu, Jun-Long Bi, Yue-Hu Wang, Wei Gu, Yao Su, Fang Liu, Shi-Xian Yang, Guang-Wan Hu, Ji-Feng Luo, Ge-Fen Yin and Chun-Lin Long

   Version of Record online: 11 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hlca.201200006

   Thumbnail image of graphical abstract

SEARCH

SEARCH BY CITATION