SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Nivedita Chatterjee, JiSu Yang, Jinhee Choi, Differential genotoxic and epigenotoxic effects of graphene family nanomaterials (GFNs) in human bronchial epithelial cells, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2016,

  CrossRef

 2. 2
  Anna Jarosz, Marta Skoda, Ilona Dudek, Dariusz Szukiewicz, Oxidative Stress and Mitochondrial Activation as the Main Mechanisms Underlying Graphene Toxicity against Human Cancer Cells, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 2016, 1

  CrossRef

 3. 3
  S. Syama, P.V. Mohanan, Safety and biocompatibility of Graphene: A new generation nanomaterial for biomedical application, International Journal of Biological Macromolecules, 2016,

  CrossRef

 4. 4
  Jae Hoon Shin, Sung Gu Han, Jin Kwon Kim, Boo Wook Kim, Joo Hwan Hwang, Jong Seong Lee, Ji Hyun Lee, Jin Ee Baek, Tae Gyu Kim, Keun Soo Kim, Heon Sang Lee, Nam Woong Song, Kangho Ahn, Il Je Yu, 5-Day repeated inhalation and 28-day post-exposure study of graphene, Nanotoxicology, 2015, 9, 8, 1023

  CrossRef

 5. 5
  Yaping Zhong, Qingpu Wang, Yu He, Yili Ge, Gongwu Song, Amino-functionalized silica-encapsulated Mn/ZnS quantum dots for the room-temperature phosphorescence determination of graphene oxide in environmental water samples, Anal. Methods, 2015, 7, 18, 7874

  CrossRef

 6. 6
  Dan Wang, Lin Zhu, Jian-Feng Chen, Liming Dai, Can graphene quantum dots cause DNA damage in cells?, Nanoscale, 2015, 7, 21, 9894

  CrossRef

 7. 7
  Yulin Tang, Jinglin Tian, Shuyan Li, Chonghua Xue, Zhehua Xue, Daqiang Yin, Shuili Yu, Combined effects of graphene oxide and Cd on the photosynthetic capacity and survival of Microcystis aeruginosa, Science of The Total Environment, 2015, 532, 154

  CrossRef

 8. 8
  Seokyung Kang, Jong Bo Park, Tae-Jin Lee, Seungmi Ryu, Suk Ho Bhang, Wan-Geun La, Myung-Kyung Noh, Byung Hee Hong, Byung-Soo Kim, Covalent conjugation of mechanically stiff graphene oxide flakes to three-dimensional collagen scaffolds for osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells, Carbon, 2015, 83, 162

  CrossRef

 9. 9
  Su Liu, Wei Jiang, Bing Wu, Jing Yu, Haiyan Yu, Xu-Xiang Zhang, Cristina Torres-Duarte, Gary N. Cherr, Low levels of graphene and graphene oxide inhibit cellular xenobiotic defense system mediated by efflux transporters, Nanotoxicology, 2015, 1

  CrossRef

 10. 10
  Elaine Lay Khim Chng, Martin Pumera, Toxicity of graphene related materials and transition metal dichalcogenides, RSC Adv., 2015, 5, 4, 3074

  CrossRef

 11. 11
  Yufei Ma, He Shen, Xiaolong Tu, Zhijun Zhang, Assessingin vivotoxicity of graphene materials: current methods and future outlook, Nanomedicine, 2014, 9, 10, 1565

  CrossRef

 12. 12
  Xiaoqing Guo, Nan Mei, Assessment of the toxic potential of graphene family nanomaterials, Journal of Food and Drug Analysis, 2014, 22, 1, 105

  CrossRef

 13. 13
  Xiaochan Yuan, Zhiming Liu, Zhouyi Guo, Yanhong Ji, Mei Jin, Xinpeng Wang, Cellular distribution and cytotoxicity of graphene quantum dots with different functional groups, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 108

  CrossRef

 14. 14
  Hasan Turkez, Mokhtar I. Yousef, Erdal Sönmez, Başak Togar, Feray Bakan, Piera Sozio, Antonio Di Stefano, Evaluation of cytotoxic, oxidative stress and genotoxic responses of hydroxyapatite nanoparticles on human blood cells, Journal of Applied Toxicology, 2014, 34, 4
 15. 15
  Jian Zhao, Zhenyu Wang, Jason C. White, Baoshan Xing, Graphene in the Aquatic Environment: Adsorption, Dispersion, Toxicity and Transformation, Environmental Science & Technology, 2014, 48, 17, 9995

  CrossRef

 16. 16
  Sandra Benítez-Martínez, Ángela Inmaculada López-Lorente, Miguel Valcárcel, Graphene Quantum Dots Sensor for the Determination of Graphene Oxide in Environmental Water Samples, Analytical Chemistry, 2014, 86, 24, 12279

  CrossRef

 17. 17
  Mehdi Mogharabi, Mohammad Abdollahi, Mohammad Faramarzi, Safety concerns to application of graphene compounds in pharmacy and medicine, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 22, 1, 23

  CrossRef

 18. 18
  Yu Chong, Yufei Ma, He Shen, Xiaolong Tu, Xuan Zhou, Jiaying Xu, Jianwu Dai, Saijun Fan, Zhijun Zhang, The in vitro and in vivo toxicity of graphene quantum dots, Biomaterials, 2014, 35, 19, 5041

  CrossRef

 19. 19
  Toktam Nezakati, Brian G. Cousins, Alexander M. Seifalian, Toxicology of chemically modified graphene-based materials for medical application, Archives of Toxicology, 2014, 88, 11, 1987

  CrossRef