SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Qin Kuang, Shihe Yang, Ag2S nanocaps from AgBr nanoplates: Template symmetry breaking synthesis induced by the polar surfaces, CrystEngComm, 2014, 16, 23, 4940

  CrossRef

 2. 2
  Zao Yi, Yong Yi, Jiangshan Luo, Xibo Li, Xibin Xu, Xiaodong Jiang, Yougen Yi, Yongjian Tang, Arrays of ZnO nanorods decorated with Au nanoparticles as surface-enhanced Raman scattering substrates for rapid detection of trace melamine, Physica B: Condensed Matter, 2014, 451, 58

  CrossRef

 3. 3
  Yanzhen He, Xijiang Han, Dengtai Chen, Leilei Kang, Wen Jin, Rong Qiang, Ping Xu, Yunchen Du, Chemical deposition of Ag nanostructures on polypyrrole films as active SERS substrates, RSC Advances, 2014, 4, 14, 7202

  CrossRef

 4. 4
  Syed K. Islam, Mohammad A. Sohel, John R. Lombardi, Coupled Exciton and Charge-Transfer Resonances in the Raman Enhancement of Phonon Modes of CdSe Quantum Dots (QDs), The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 33, 19415

  CrossRef

 5. 5
  Sini Kuriakose, Biswarup Satpati, Satyabrata Mohapatra, Enhanced photocatalytic activity of Co doped ZnO nanodisks and nanorods prepared by a facile wet chemical method, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 25, 12741

  CrossRef

 6. 6
  Chih-Sheng Liu, Bing-Han Li, Chih-Hsuan Chen, Jr-Wei Peng, Szetsen Lee, Enhancement in SERS intensities of azo dyes adsorbed on ZnO by plasma treatment, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 45, 5
 7. 7
  Libin Yang, Xiaoyu Qin, Mengdi Gong, Xin Jiang, Ming Yang, Xiuling Li, Guangzhi Li, Improving surface-enhanced Raman scattering properties of TiO2 nanoparticles by metal Co doping, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, 123, 224

  CrossRef

 8. 8
  Ran Ji, Wendong Sun, Ying Chu, One-step hydrothermal synthesis of Ag/Cu2O heterogeneous nanostructures over Cu foil and their SERS applications, RSC Advances, 2014, 4, 12, 6055

  CrossRef

 9. 9
  Vladimir M. Gun’ko, Viktor M. Bogatyrov, Olena I. Oranska, Iliya V. Urubkov, Roman Leboda, Barbara Charmas, Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Synthesis and characterization of resorcinol–formaldehyde resin chars doped by zinc oxide, Applied Surface Science, 2014, 303, 263

  CrossRef

 10. 10
  Xiaotian Wang, Guangwei She, Haitao Xu, Lixuan Mu, Wensheng Shi, The surface-enhanced Raman scattering from ZnO nanorod arrays and its application for chemosensors, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 193, 745

  CrossRef

 11. 11
  John R. Lombardi, Ronald L. Birke, Theory of Surface-Enhanced Raman Scattering in Semiconductors, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 20, 11120

  CrossRef

 12. 12
  Dane Christie, John Lombardi, Ilona Kretzschmar, Two-Dimensional Array of Silica Particles as a SERS Substrate, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 17, 9114

  CrossRef

 13. 13
  Xiaoxin Zou, Rafael Silva, Xiaoxi Huang, Jafar F. Al-Sharab, Tewodros Asefa, A self-cleaning porous TiO2–Ag core–shell nanocomposite material for surface-enhanced Raman scattering, Chemical Communications, 2013, 49, 4, 382

  CrossRef

 14. 14
  Yanqin Cao, Dan Li, Fang Jiang, Yong Yang, Zhengren Huang, Engineering Metal Nanostructure for SERS Application, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 15. 15
  Zhijie Shi, Tao Wang, Haiyang Lin, Xiuhua Wang, Juanjuan Ding, Mingwang Shao, Excellent surface-enhanced Raman scattering (SERS) based on AgFeO2 semiconductor nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 20, 10029

  CrossRef

 16. 16
  Siwei Li, Ping Xu, Ziqiu Ren, Bin Zhang, Yunchen Du, Xijiang Han, Nathan H. Mack, Hsing-Lin Wang, Fabrication of Thorny Au Nanostructures on Polyaniline Surfaces for Sensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 1, 49

  CrossRef

 17. 17
  Szetsen Lee, Jr-Wei Peng, Chih-Sheng Liu, Photoluminescence and SERS investigation of plasma treated ZnO nanorods, Applied Surface Science, 2013, 285, 748

  CrossRef

 18. 18
  Xiao Xia Han, Christopher Köhler, Jacek Kozuch, Uwe Kuhlmann, Lars Paasche, Arumugam Sivanesan, Inez M. Weidinger, Peter Hildebrandt, Potential-Dependent Surface-Enhanced Resonance Raman Spectroscopy at Nanostructured TiO2: A Case Study on Cytochrome b5, Small, 2013, 9, 24
 19. 19
  Xiangxin Xue, Wei Ji, Zhu Mao, Chun Zhao, Bing Zhao, John R. Lombardi, Simultaneous enhancement of phonons modes with molecular vibrations due to Mg doping of a TiO2 substrate, RSC Advances, 2013, 3, 43, 20891

  CrossRef

 20. 20
  Vanni Lughi, Alois Bonifacio, Matteo Barbone, Lucia Marsich, Valter Sergo, Surface-enhanced Raman effect in hybrid metal–semiconductor nanoparticle assemblies, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 5

  CrossRef

 21. 21
  Syed K. Islam, Maria Tamargo, Richard Moug, John R. Lombardi, Surface-Enhanced Raman Scattering on a Chemically Etched ZnSe Surface, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 44, 23372

  CrossRef

 22. 22
  Xiaodong Qiu, Shulin Ji, Chao Chen, Guangqiang Liu, Changhui Ye, Synthesis, characterization, and surface-enhanced Raman scattering of near infrared absorbing Cu3SbS3 nanocrystals, CrystEngComm, 2013, 15, 48, 10431

  CrossRef

 23. 23
  Chao-Yue Deng, Gu-Ling Zhang, Bin Zou, Hong-Long Shi, Yu-Jie Liang, Yong-Chao Li, Jin-Xiang Fu, Wen-Zhong Wang, TiO2/Ag composite nanowires for a recyclable surface enhanced Raman scattering substrate, Chinese Physics B, 2013, 22, 10, 106102

  CrossRef

 24. 24
  Haibin Tang, Guowen Meng, Qing Huang, Zhuo Zhang, Zhulin Huang, Chuhong Zhu, Arrays of Cone-Shaped ZnO Nanorods Decorated with Ag Nanoparticles as 3D Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Rapid Detection of Trace Polychlorinated Biphenyls, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1
 25. 25
  Xiangxin Xue, Wei Ji, Zhu Mao, Zhishi Li, Weidong Ruan, Bing Zhao, John R. Lombardi, Effects of Mn doping on surface enhanced Raman scattering properties of TiO2 nanoparticles, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2012, 95, 213

  CrossRef

 26. 26
  Z. L. Zhang, D. N. Li, Y. L. Mao, Effects of trap density on the surface-enhanced Raman scattering of molecules adsorbed on TiO2 (Degussa P25), Journal of Raman Spectroscopy, 2012, 43, 12
 27. 27
  Vankayala Kiran, Srinivasan Sampath, Enhanced Raman Spectroscopy of Molecules Adsorbed on Carbon-Doped TiO2Obtained from Titanium Carbide: A Visible-Light-Assisted Renewable Substrate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3818

  CrossRef

 28. 28
  Jiaojiao He, Xijiang Han, Jun Yan, Leilei Kang, Bin Zhang, Yunchen Du, Cunku Dong, Hsing-Lin Wang, Ping Xu, Fast fabrication of homogeneous silver nanostructures on hydrazine treated polyaniline films for SERS applications, CrystEngComm, 2012, 14, 15, 4952

  CrossRef

 29. 29
  Huhu Cheng, Yang Zhao, Yueqiong Fan, Xuejun Xie, Liangti Qu, Gaoquan Shi, Graphene-Quantum-Dot Assembled Nanotubes: A New Platform for Efficient Raman Enhancement, ACS Nano, 2012, 6, 3, 2237

  CrossRef

 30. 30
  Jun Yan, Xijiang Han, Jiaojiao He, Leilei Kang, Bin Zhang, Yunchen Du, Hongtao Zhao, Cunku Dong, Hsing-Lin Wang, Ping Xu, Highly Sensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) Platforms Based on Silver Nanostructures Fabricated on Polyaniline Membrane Surfaces, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 5, 2752

  CrossRef

 31. 31
  Zhu Mao, Wei Song, Xiangxin Xue, Wei Ji, Lei Chen, John R. Lombardi, Bing Zhao, Multiphonon Resonant Raman Scattering and Photoinduced Charge-Transfer Effects at ZnO–Molecule Interfaces, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 51, 26908

  CrossRef

 32. 32
  Xiangxin Xue, Wei Ji, Zhu Mao, Huijuan Mao, Yue Wang, Xu Wang, Weidong Ruan, Bing Zhao, John R. Lombardi, Raman Investigation of Nanosized TiO2: Effect of Crystallite Size and Quantum Confinement, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 15, 8792

  CrossRef

 33. 33
  Xiaotian Wang, Wensheng Shi, Guangwei She, Lixuan Mu, Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) on transition metal and semiconductor nanostructures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 17, 5891

  CrossRef

 34. 34
  Xin Jiang, Xiuling Li, Xiangfei Jia, Guangzhi Li, Xu Wang, Guiyan Wang, Zhishi Li, Libin Yang, Bing Zhao, Surface-Enhanced Raman Scattering from Synergistic Contribution of Metal and Semiconductor in TiO2/MBA/Ag(Au) and Ag(Au)/MBA/TiO2Assemblies, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 27, 14650

  CrossRef

 35. 35
  Jefri S. Teguh, Fang Liu, Bengang Xing, Edwin K. L. Yeow, Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) of Nitrothiophenol Isomers Chemisorbed on TiO2, Chemistry – An Asian Journal, 2012, 7, 5
 36. 36
  Wei Song, Jinjie Wang, Zhu Mao, Weiqing Xu, Bing Zhao, Fabrication and SERS properties of Ag/Cu2S composite micro–nanostructures over Cu foil, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2011, 79, 5, 1247

  CrossRef

 37. 37
  Lianmeng Wang, Lihua Wang, Enzhong Tan, Lidong Li, Lin Guo, Xiaodong Han, Flower-shaped PdI2 nanomaterials with remarkable surface-enhanced Raman scattering activity, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 7, 2369

  CrossRef

 38. 38
  Godhuli Sinha, Laura E. Depero, Ivano Alessandri, Recyclable SERS Substrates Based on Au-Coated ZnO Nanorods, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 7, 2557

  CrossRef

 39. 39
  Ning Liu, Maozhen Gong, Peng Zhang, Liangxiong Li, Wenbing Li, Robert Lee, Silver-embedded zeolite crystals as substrates for surface-enhanced Raman scattering, Journal of Materials Science, 2011, 46, 9, 3162

  CrossRef

 40. 40
  Zhiping Zhuang, Xiumin Shi, Yufeng Chen, Minghui Zuo, Surface-enhanced Raman scattering of trans-1,2-bis (4-pyridyl)-ethylene on silver by theory calculations, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2011, 79, 5, 1593

  CrossRef

 41. 41
  Xiaotian Wang, Wensheng Shi, Guangwei She, Lixuan Mu, Using Si and Ge Nanostructures as Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering Based on Photoinduced Charge Transfer Mechanism, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 41, 16518

  CrossRef

 42. 42
  Laurence A. Nafie, Recent advances in linear and nonlinear Raman spectroscopy. Part IV, Journal of Raman Spectroscopy, 2010, 41, 12
 43. 43
  J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov, Theory of the phonon properties of pure and ion-doped ZnO nanoparticles, Journal of Applied Physics, 2010, 108, 4, 044316

  CrossRef