SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • 1
  J.-M. Jia, J.-G. Chen, Z.-G. Li, Electric Power 2008, 41, 37.
 • 2
  X.-D. Huang, X.-Y. Zhou, Z. You, H. Zhao, J. Power Eng. 2009, 29, 602.
 • 3
  D.-Z. Wang, X.-L. Xu, Electric. Equip. 2008, 9, 45.
 • 4
  L. Yin, S.-C. Song, F. Bi, H.-L. He, Electric. Equip. 2006, 7, 33.