SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ceren Atila Dinçer, Nuray Yıldız, Nihal Aydoğan, Ayla Çalımlı, A comparative study of Fe3O4 nanoparticles modified with different silane compounds, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 2. 2
  Yuting Zhang, Wanfu Ma, Dian Li, Meng Yu, Jia Guo, Changchun Wang, Benzoboroxole-Functionalized Magnetic Core/Shell Microspheres for Highly Specific Enrichment of Glycoproteins under Physiological Conditions, Small, 2014, 10, 7
 3. 3
  Guoqiang Liu, Meirong Cai, Xiaolong Wang, Feng Zhou, Weimin Liu, Core–Shell–Corona-Structured Polyelectrolyte Brushes-Grafting Magnetic Nanoparticles for Water Harvesting, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11625

  CrossRef

 4. 4
  Rongrong Li, Fuli Feng, Yinsong Wang, Xiaoying Yang, Xinlin Yang, Victor C. Yang, Folic acid-conjugated pH/temperature/redox multi-stimuli responsive polymer microspheres for delivery of anti-cancer drug, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 429, 34

  CrossRef

 5. 5
  Lei Chen, Zhiping Peng, Zhipeng Zeng, Yingqi She, Junchao Wei, Yiwang Chen, Hairy polymeric nanocapsules with ph-responsive shell and thermoresponsive brushes: Tunable permeability for controlled release of water-soluble drugs, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 15
 6. 6
  Liting Liu, Meng Yu, Ying Zhang, Changchun Wang, Haojie Lu, Hydrazide Functionalized Core–Shell Magnetic Nanocomposites for Highly Specific Enrichment ofN-Glycopeptides, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7823

  CrossRef

 7. 7
  Wan-Fu Ma, Cheng Zhang, Yu-Ting Zhang, Meng Yu, Jia Guo, Ying Zhang, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Magnetic MSP@ZrO2Microspheres with Yolk–Shell Structure: Designed Synthesis and Application in Highly Selective Enrichment of Phosphopeptides, Langmuir, 2014, 30, 22, 6602

  CrossRef

 8. 8
  Jin Zheng, Chongjun Ma, Yangfei Sun, Miaorong Pan, Li Li, Xiaojian Hu, Wuli Yang, Maltodextrin-Modified Magnetic Microspheres for Selective Enrichment of Maltose Binding Proteins, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3568

  CrossRef

 9. 9
  Liane Lorbeer, Mohammad Alaghemandi, Eckhard Spohr, Molecular dynamics studies of poly(N-isopropylacrylamide) endgrafted on the surfaces of model slab pores, Journal of Molecular Liquids, 2014, 189, 57

  CrossRef

 10. 10
  Zhi-Gang Wang, Gong Cheng, Yan-Lin Liu, Ji-Lin Zhang, De-Hui Sun, Jia-Zuan Ni, Novel core–shell Cerium(IV)-immobilized magnetic polymeric microspheres for selective enrichment and rapid separation of phosphopeptides, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 417, 217

  CrossRef

 11. 11
  Pengcheng Du, Peng Liu, Novel Smart Yolk/Shell Polymer Microspheres as a Multiply Responsive Cargo Delivery System, Langmuir, 2014, 30, 11, 3060

  CrossRef

 12. 12
  Cuiyan Li, Reza Younesi, Yanling Cai, Yihua Zhu, Mingguo Ma, Jiefang Zhu, Photocatalytic and antibacterial properties of Au-decorated Fe3O4@mTiO2 core–shell microspheres, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 156-157, 314

  CrossRef

 13. 13
  Fuli Feng, Rongrong Li, Qingyun Zhang, Yinsong Wang, Xiaoying Yang, Hongquan Duan, Xinlin Yang, Preparation of reduction-triggered degradable microcapsules for intracellular delivery of anti-cancer drug and gene, Polymer, 2014, 55, 1, 110

  CrossRef

 14. 14
  Nikita Tawanda Tavengwa, Ewa Cukrowska, Luke Chimuka, Preparation, characterization and application of NaHCO3 leached bulk U(VI) imprinted polymers endowed with γ-MPS coated magnetite in contaminated water, Journal of Hazardous Materials, 2014, 267, 221

  CrossRef

 15. 15
  Ying Zhang, Wanfu Ma, Cheng Zhang, Changchun Wang, Haojie Lu, Titania Composite Microspheres Endowed with a Size-Exclusive Effect toward the Highly Specific Revelation of Phosphopeptidome, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6290

  CrossRef

 16. 16
  Ranjan K. Kamat, Wanfu Ma, Yongkun Yang, Yuting Zhang, Changchun Wang, Challa V. Kumar, Yao Lin, Adsorption and Hydrolytic Activity of the Polycatalytic Cellulase Nanocomplex on Cellulose, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8486

  CrossRef

 17. 17
  Miaorong Pan, Yangfei Sun, Jin Zheng, Wuli Yang, Boronic Acid-Functionalized Core–Shell–Shell Magnetic Composite Microspheres for the Selective Enrichment of Glycoprotein, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8351

  CrossRef

 18. 18
  Yiya Li, Dongying Yuan, Mingjie Dong, Zhihua Chai, Guoqi Fu, Facile and Green Synthesis of Core–Shell Structured Magnetic Chitosan Submicrospheres and Their Surface Functionalization, Langmuir, 2013, 29, 37, 11770

  CrossRef

 19. 19
  Huachang Chen, Mingjie Dong, Yiya Li, Juan Kong, Zhihua Chai, Guoqi Fu, Facile synthesis of high-magnetization Fe3O4@polydivinylbenzene core–shell submicrospheres, Reactive and Functional Polymers, 2013, 73, 1, 18

  CrossRef

 20. 20
  Pengcheng Du, Huiying Yang, Jin Zeng, Peng Liu, Folic acid-conjugated temperature and pH dual-responsive yolk/shell microspheres as a drug delivery system, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 39, 5298

  CrossRef

 21. 21
  Ju-Mei Li, Wan-Fu Ma, Li-Jun You, Jia Guo, Jun Hu, Chang-Chun Wang, Highly Sensitive Detection of Target ssDNA Based on SERS Liquid Chip Using Suspended Magnetic Nanospheres as Capturing Substrates, Langmuir, 2013, 29, 20, 6147

  CrossRef

 22. 22
  Jia Guo, Wuli Yang, Changchun Wang, Magnetic Colloidal Supraparticles: Design, Fabrication and Biomedical Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 23. 23
  Yong Liu, Peiyi Wu, Meditating Metal Coenhanced Fluorescence and SERS Around Gold Nanoaggregates in Nanosphere as Bifunctional Biosensor for Multiple DNA Targets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5832

  CrossRef

 24. 24
  A. Chatzipavlidis, P. Bilalis, L.-A. Tziveleka, N. Boukos, C. A. Charitidis, G. Kordas, Nanostructuring the Surface of Dual Responsive Hollow Polymer Microspheres for Versatile Utilization in Nanomedicine-Related Applications, Langmuir, 2013, 29, 30, 9562

  CrossRef

 25. 25
  Ali Pourjavadi, Seyed Hassan Hosseini, Seyyed Alireza AghayeeMeibody, Seyedeh Talieh Hosseini, Poly(basic ionic liquid) coated magnetic nanoparticles: High-loaded supported basic ionic liquid catalyst, Comptes Rendus Chimie, 2013, 16, 10, 906

  CrossRef

 26. 26
  Guo Liang Li, Helmuth Möhwald, Dmitry G. Shchukin, Precipitation polymerization for fabrication of complex core–shell hybrid particles and hollow structures, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 8, 3628

  CrossRef

 27. 27
  Zhonghai Zhang, Lichen Yin, Chunlai Tu, Ziyuan Song, Yanfeng Zhang, Yunxiang Xu, Rong Tong, Qin Zhou, Jie Ren, Jianjun Cheng, Redox-Responsive, Core Cross-Linked Polyester Micelles, ACS Macro Letters, 2013, 2, 1, 40

  CrossRef

 28. 28
  Chia-Fen Lee, Yu-Cheng Wang, Wen-Yen Chiu, Synthesis and characteristics of poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid)/Fe3O4/poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid) two-shell thermosensitive magnetic composite hollow latex particles, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 13
 29. 29
  Yiya Li, Mingjie Dong, Juan Kong, Zhihua Chai, Guoqi Fu, Synthesis of Fe3O4@poly(methacrylic acid) core–shell submicrospheres via RAFT precipitation polymerization, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 394, 199

  CrossRef

 30. 30
  Wanfu Ma, Ying Zhang, Lulu Li, Yuting Zhang, Meng Yu, Jia Guo, Haojie Lu, Changchun Wang, Ti4+-Immobilized Magnetic Composite Microspheres for Highly Selective Enrichment of Phosphopeptides, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 1
 31. 31
  Yuting Zhang, Yongkun Yang, Wanfu Ma, Jia Guo, Yao Lin, Changchun Wang, Uniform Magnetic Core/Shell Microspheres Functionalized with Ni2+–Iminodiacetic Acid for One Step Purification and Immobilization of His-Tagged Enzymes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2626

  CrossRef

 32. 32
  Mingliang Ma, Qiuyu Zhang, Jinbo Dou, Hepeng Zhang, Wangchang Geng, Dezhong Yin, Shaojie Chen, Fabrication of 1D Fe3O4/P(NIPAM-MBA) thermosensitive nanochains by magnetic-field-induced precipitation polymerization, Colloid and Polymer Science, 2012, 290, 12, 1207

  CrossRef

 33. 33
  Wan-Fu Ma, Lu-Lu Li, Ying Zhang, Qiao An, Li-Jun You, Ju-Mei Li, Yu-Ting Zhang, Shuai Xu, Meng Yu, Jia Guo, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Ligand-free strategy for ultrafast and highly selective enrichment of glycopeptides using Ag-coated magnetic nanoarchitectures, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 23981

  CrossRef

 34. 34
  Wan-Fu Ma, Ke-Yi Wu, Jing Tang, Dian Li, Chuan Wei, Jia Guo, Shi-Long Wang, Chang-Chun Wang, Magnetic drug carrier with a smart pH-responsive polymer network shell for controlled delivery of doxorubicin, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 30, 15206

  CrossRef

 35. 35
  Ali Pourjavadi, Seyed Hassan Hosseini, Maliheh Doulabi, Seyed Mahmoud Fakoorpoor, Farzad Seidi, Multi-Layer Functionalized Poly(Ionic Liquid) Coated Magnetic Nanoparticles: Highly Recoverable and Magnetically Separable Brønsted Acid Catalyst, ACS Catalysis, 2012, 2, 6, 1259

  CrossRef

 36. 36
  Chia-Fen Lee, Mei-Ling Lin, Yu-Cheng Wang, Wen-Yen Chiu, Synthesis and characteristics of poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid)/Fe3O4 thermosensitive magnetic composite hollow latex particles, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 50, 13
 37. 37
  Wan-Fu Ma, Ying Zhang, Lu-Lu Li, Li-Jun You, Peng Zhang, Yu-Ting Zhang, Ju-Mei Li, Meng Yu, Jia Guo, Hao-Jie Lu, Chang-Chun Wang, Tailor-Made Magnetic Fe3O4@mTiO2Microspheres with a Tunable Mesoporous Anatase Shell for Highly Selective and Effective Enrichment of Phosphopeptides, ACS Nano, 2012, 6, 4, 3179

  CrossRef

 38. 38
  Shuai Xu, Wan-Fu Ma, Li-Jun You, Ju-Mei Li, Jia Guo, Jack J. Hu, Chang-Chun Wang, Toward Designer Magnetite/Polystyrene Colloidal Composite Microspheres with Controllable Nanostructures and Desirable Surface Functionalities, Langmuir, 2012, 28, 6, 3271

  CrossRef

 39. 39
  Li-Jun You, Shuai Xu, Wan-Fu Ma, Dian Li, Yu-Ting Zhang, Jia Guo, Jack J. Hu, Chang-Chun Wang, Ultrafast Hydrothermal Synthesis of High Quality Magnetic Core Phenol–Formaldehyde Shell Composite Microspheres Using the Microwave Method, Langmuir, 2012, 28, 28, 10565

  CrossRef

 40. 40
  Yang Cui, Jia-Qi Liu, Zhang-Jun Hu, Xia-Wei Xu, Hong-Wen Gao, Well-defined surface ion-imprinted magnetic microspheres for facile onsite monitoring of lead ions at trace level in water, Analytical Methods, 2012, 4, 10, 3095

  CrossRef