SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kazuhiro Nakabayashi, Hiroshi Otani, Hideharu Mori, Benzodithiophene-based low band-gap polymers with deep HOMO levels: synthesis, characterization, and photovoltaic performance, Polymer Journal, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Min Ju Cho, Jangwon Seo, Seung Hee Yoon, Dong Hoon Choi, Paras N. Prasad, Effects of side chains on physical and photovoltaic properties of methyl thiophene-3-carboxylate containing dithienopyrrole-based copolymers, Synthetic Metals, 2013, 182, 22

  CrossRef

 3. 3
  Zhanyuan Zhang, Qing Peng, Daobin Yang, Yunqing Chen, Yan Huang, Xuemei Pu, Zhiyun Lu, Qing Jiang, Yu Liu, Novel conjugated polymers with planar backbone bearing acenaphtho[1,2-b]quinoxaline acceptor subunit for polymer solar cells, Synthetic Metals, 2013, 175, 21

  CrossRef

 4. 4
  Huaiyin Kang, Bin Zhao, Zhencai Cao, Jun Zhong, Haohao Li, Yong Pei, Ping Shen, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic properties of conjugated copolymers with benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and thiadiazolo[3,4-c]pyridine moieties, European Polymer Journal, 2013, 49, 9, 2738

  CrossRef

 5. 5
  Xunshan Liu, Yuanshuai Huang, Zhencai Cao, Chao Weng, Huajie Chen, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic properties of copolymers based on benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and thiazole with different conjugated side groups, Polymer Chemistry, 2013, 4, 17, 4737

  CrossRef

 6. 6
  Bin Zhao, Xinwei Li, Peng Tang, Zhencai Cao, Hongyan Huang, Ping Shen, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic properties of the polymers base on thiophene derivatives with electron-deficient 3-nitro-1,2,4-triazole side chains, Thin Solid Films, 2013, 539, 267

  CrossRef

 7. 7
  Joo Young Shim, Byoung Hoon Lee, Suhee Song, Heejoo Kim, Ju Ae Kim, Il Kim, Kwanghee Lee, Hongsuk Suh, Synthesis and properties of the conjugated polymers with indenoindene and benzimidazole units for organic photovoltaics, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 2
 8. 8
  Rajalingam Agneeswari, Vellaiappillai Tamilavan, Myungkwan Song, Jae-Wook Kang, Sung-Ho Jin, Myung Ho Hyun, Synthesis of polymers containing 1,2,4-oxadiazole as an electron-acceptor moiety in their main chain and their solar cell applications, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 10
 9. 9
  Min Ju Cho, Jangwon Seo, Kai Luo, Kyung Hwan Kim, Dong Hoon Choi, Paras N. Prasad, Polymer solar cells fabricated with 4,8-bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and alkyl-substituted thiophene-3-carboxylate-containing conjugated polymers: Effect of alkyl side-chain in thiophene-3-carboxylate monomer on the device performance, Polymer, 2012, 53, 18, 3835

  CrossRef

 10. 10
  Haohao Li, Hao Luo, Zhencai Cao, Zhaojie Gu, Ping Shen, Bin Zhao, Huajie Chen, Gui Yu, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic performances of conjugated copolymers with 4,7-dithien-5-yl-2,1,3-benzothiadiazole and di(p-tolyl)phenylamine side groups, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 43, 22913

  CrossRef

 11. 11
  Yong Zou, Zhiqiang Guan, Zhanyuan Zhang, Yan Huang, Nana Wang, Zhiyun Lu, Qing Jiang, Junsheng Yu, Yu Liu, Xuemei Pu, Synthesis and photovoltaic properties of conjugated copolymers bearing planar acenaphtho[1,2-b]quinoxaline moiety with deep HOMO level, Journal of Materials Science, 2012, 47, 14, 5535

  CrossRef

 12. 12
  Zhaojie Gu, Lijun Deng, Hao Luo, Xia Guo, Haohao Li, Zhencai Cao, Xunshan Liu, Xinwei Li, Hongyan Huang, Yingzi Tan, Yong Pei, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic properties of conjugated side chains polymers with different electron-withdrawing and donating end groups, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 50, 18
 13. 13
  Zhaojie Gu, Peng Tang, Bin Zhao, Hao Luo, Xia Guo, Huajie Chen, Gui Yu, Xinping Liu, Ping Shen, Songting Tan, Synthesis and Photovoltaic Properties of Copolymers Based on Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and Thiophene with Different Conjugated Side Groups, Macromolecules, 2012, 45, 5, 2359

  CrossRef

 14. 14
  Jianmin Li, Xianping Deng, Zhiyong Zhang, Yafei Wang, Yu Liu, Keqi He, Ying Huang, Qiang Tao, Lixia Quan, Weiguo Zhu, Tuning photovoltaic performance of 9,9-dioctylfluorene-alt-5,7-bis(thiophen-2-yl)-2,3-biphenylthieno[3,4-b]pyrazine copolymeric derivatives by attaching additional donor units in pendant phenyl ring, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 50, 22