SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yi-Tao Xu, Ying Guo, Chang Li, Xuan-Yu Zhou, Michael C. Tucker, Xian-Zhu Fu, Rong Sun, Ching-Ping Wong, Graphene oxide nano-sheets wrapped Cu2O microspheres as improved performance anode materials for lithium ion batteries, Nano Energy, 2015, 11, 38

  CrossRef

 2. 2
  Chaolun Zheng, Junli Zhang, Qian Zhang, Bo You, Gaoli Chen, Three dimensional Ni foam-supported graphene oxide for binder-free pseudocapacitor, Electrochimica Acta, 2015, 152, 216

  CrossRef

 3. 3
  Suyuan Li, Wenhe Xie, Suiyan Wang, Xinyu Jiang, Shanglong Peng, Deyan He, Facile synthesis of rGO/SnO2composite anodes for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 40, 17139

  CrossRef

 4. 4
  Lili Wang, Qiushi Chen, Yongchun Zhu, Yitai Qian, Graphene-wrapped Fe2O3 nanorings for Li ion battery anodes, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 32, 4271

  CrossRef

 5. 5
  Shi-yi Cao, Chuan-sheng Chen, Tian-gui Liu, Yuen-hong Tsang, Wei-wei Chen, Polymer-assisted UV excitation method to synthesize reduced graphene oxide/α-Bi2Mo3O12 nanoplates with high activity, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2014, 2, 4, 2103

  CrossRef

 6. 6
  Peng Xu, Lifeng Dong, Mehdi Neek-Amal, Matthew L. Ackerman, Jianhua Yu, Steven D. Barber, James Kevin Schoelz, Dejun Qi, Fangfang Xu, Paul M. Thibado, Francois M. Peeters, Self-Organized Platinum Nanoparticles on Freestanding Graphene, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2697

  CrossRef

 7. 7
  Jianwen Liang, Denghu Wei, Qiushi Cheng, Yongchun Zhu, Xiaona Li, Long Fan, Jingjing Zhang, Yitai Qian, Stable Cycling of Fe2O3 Nanorice as an Anode through Electrochemical Porousness and the Solid–Electrolyte Interphase Thermolysis Approach, ChemPlusChem, 2014, 79, 1
 8. 8
  Jingjing Zhang, Jianwen Liang, Yongchun Zhu, Denghu Wei, Long Fan, Yitai Qian, Synthesis of Co2SnO4 hollow cubes encapsulated in graphene as high capacity anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2728

  CrossRef

 9. 9
  Shiyi Cao, Chuansheng Chen, Tiangui Liu, Yuenhong Tsang, Xuming Zhang, Weiwei Yu, Weiwei Chen, Synthesis of reduced graphene oxide/α-Bi2Mo3O12 @ β-Bi2O3 heterojunctions by organic electrolytes assisted UV-excited method, Chemical Engineering Journal, 2014, 257, 309

  CrossRef

 10. 10
  Denghu Wei, Jianwen Liang, Yongchun Zhu, Jingjing Zhang, Xiaona Li, Kailong Zhang, Zhengqiu Yuan, Yitai Qian, Facile formation of graphene-encapsulated α-Fe2O3 nanorice as enhanced anode materials for lithium storage, Electrochimica Acta, 2013, 114, 779

  CrossRef

 11. 11
  M F Craciun, I Khrapach, M D Barnes, S Russo, Properties and applications of chemically functionalized graphene, Journal of Physics: Condensed Matter, 2013, 25, 42, 423201

  CrossRef