Comparative proteomic analysis of rat aorta in a subtotal nephrectomy model

Authors

 • Yao-Ping Lin,

 • Meng-Erh Hsu,

 • Yi-Ying Chiou,

 • Hung-Yi Hsu,

 • Hiao-Chien Tsai,

 • Yu-Ju Peng,

 • Chi-Yu Lu,

 • Chien-Yuan Pan,

 • Wen-Chung Yu,

 • Chen-Huan Chen,

 • Chin-Wen Chi,

 • Chao-Hsiung Lin


Abstract

This article was originally published in Proteomics 2010, 10, 2429–2443, DOI 10.1002/pmic.200800658

Ancillary