Plasma and liver proteomic analysis of 3Z-3-[(1H-pyrrol-2-yl)-methylidene]-1-(1-piperidinylmethyl)-1,3-2H-indol-2-one-induced hepatotoxicity in Wistar rats

Authors

  • Ying Wang,

  • Baohua Yang,

  • Chunqi Wu,

  • Zhibing Zheng,

  • Ye Yuan,

  • ZhongHui Hu,

  • HuaZhi Ma,

  • Song Li,

  • Mingyang Liao,

  • Quanjun Wang


Abstract

This article was originally published in Proteomics 2010, 10, 2927–2941, DOI 10.1002/pmic.200900699

Ancillary