SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yucheng Zhang, Jinxia Deng, Jun Chen, Ranbo Yu, Xianran Xing, A low-cost and large-scale synthesis of nano-zinc oxide from smithsonite, Inorganic Chemistry Communications, 2014, 43, 138

  CrossRef

 2. 2
  Rasmita Barik, Suraj K. Tripathy, Mamata Mohapatra, Hierarchical pseudo-cubic hematite nanoparticle as formaldehyde sensor, Journal of Materials Science, 2014, 49, 15, 5345

  CrossRef

 3. 3
  Xiaohong Sun, Haoran Hao, Huiming Ji, Xiaolei Li, Shu Cai, Chunming Zheng, Nanocasting Synthesis of In2O3with Appropriate Mesostructured Ordering and Enhanced Gas-Sensing Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 401

  CrossRef

 4. 4
  Liqiang Mai, Qinyou An, Qiulong Wei, Jiayang Fei, Pengfei Zhang, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Wen Wen, Lin Xu, Nanoflakes-Assembled Three-Dimensional Hollow-Porous V2O5 as Lithium Storage Cathodes with High-Rate Capacity, Small, 2014, 10, 14
 5. 5
  Xiaohong Sun, Huiming Ji, Xiaolei Li, Shu Cai, Chunming Zheng, Open-system nanocasting synthesis of nanoscale α-Fe2O3 porous structure with enhanced acetone-sensing properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 600, 111

  CrossRef

 6. 6
  Sheng-Hui Yu, Qi-Zhi Yao, Gen-Tao Zhou, Sheng-Quan Fu, Preparation of Hollow Core/Shell Microspheres of Hematite and Its Adsorption Ability for Samarium, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10556

  CrossRef

 7. 7
  Jun Xu, Hongtao Xue, Xia Yang, Huaixin Wei, Wenyue Li, Zhangpeng Li, Wenjun Zhang, Chun-Sing Lee, Synthesis of Honeycomb-like Mesoporous Pyrite FeS2 Microspheres as Efficient Counter Electrode in Quantum Dots Sensitized Solar Cells, Small, 2014, 10, 14
 8. 8
  Xin Xu, Han Zhou, Shujiang Ding, Jun Li, Beibei Li, Demei Yu, The facile synthesis of hierarchical NiCoO2 nanotubes comprised ultrathin nanosheets for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 267, 641

  CrossRef

 9. 9
  Hao Wu, Ming Xu, Yongcheng Wang, Gengfeng Zheng, Branched Co3O4/Fe2O3 nanowires as high capacity lithium-ion battery anodes, Nano Research, 2013, 6, 3, 167

  CrossRef

 10. 10
  Bo Zhou, Ming Wen, Qingsheng Wu, C-isolated Ag–C–Co sandwich sphere-nanostructures and their high activity catalysis induced by surface plasmon resonance, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8602

  CrossRef

 11. 11
  Yuzhen Sun, Ming Wen, Qingsheng Wu, Qingnan Wu, Controllable Assembly and Dehydrogenation Catalysis Activity of Urchinlike FeNi–Ru(tips) Amorphous Alloy Hierarchical Nanostructures, ChemPlusChem, 2013, 78, 4
 12. 12
  Zibao Gan, Aiwu Zhao, Facile synthesis of porous magnetite microspheres and solvent-induced phase transition, Superlattices and Microstructures, 2013, 60, 231

  CrossRef

 13. 13
  Genqiang Zhang, Xiong Wen (David) Lou, General Solution Growth of Mesoporous NiCo2O4 Nanosheets on Various Conductive Substrates as High-Performance Electrodes for Supercapacitors, Advanced Materials, 2013, 25, 7
 14. 14
  Xiang Fei, Zhengzhong Shao, Xin Chen, Hematite nanostructures synthesized by a silk fibroin-assisted hydrothermal method, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 2, 213

  CrossRef

 15. 15
  Yuejiao Chen, Baihua Qu, Lingling Hu, Zhi Xu, Qiuhong Li, Taihong Wang, High-performance supercapacitor and lithium-ion battery based on 3D hierarchical NH4F-induced nickel cobaltate nanosheet–nanowire cluster arrays as self-supported electrodes, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9812

  CrossRef

 16. 16
  S. X. Yu, L. W. Yang, Y. Tian, P. Yang, F. Jiang, S. W. Hu, X. L. Wei, J. X. Zhong, Mesoporous anatase TiO2 submicrospheres embedded in self-assembled three-dimensional reduced graphene oxide networks for enhanced lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12750

  CrossRef

 17. 17
  Jin Peng, Ming Wen, Chenxiang Wang, Qingsheng Wu, Yuzhen Sun, Microwave-assisted synthesis and high dechlorination activity of magnetic FeNi broom-like nanostructures, Dalton Transactions, 2013, 42, 24, 8667

  CrossRef

 18. 18
  Chuanchang Li, Jing Ouyang, Huaming Yang, Novel sensible thermal storage material from natural minerals, Physics and Chemistry of Minerals, 2013, 40, 9, 681

  CrossRef

 19. 19
  Ming Wen, Yuzhen Sun, Xiaomeng Li, Qingsheng Wu, Qingnan Wu, Chenxiang Wang, Ru-capped/FeCo nanoflowers with high catalytic efficiency towards hydrolytic dehydrogenation, Journal of Power Sources, 2013, 243, 299

  CrossRef

 20. 20
  Mohamed Khairy, Sherif A. El-Safty, Selective encapsulation of hemoproteins from mammalian cells using mesoporous metal oxide nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 111, 460

  CrossRef

 21. 21
  Mingqing Yang, Junhui He, Xiaochun Hu, Chunxiao Yan, Zhenxing Cheng, Synthesis of nanostructured copper oxide via oxalate precursors and their sensing properties for hydrogen cyanide gas, The Analyst, 2013, 138, 6, 1758

  CrossRef

 22. 22
  Chongshen Guo, Xiaoyong Wu, Mei Yan, Qiang Dong, Shu Yin, Tsugio Sato, Shaoqin Liu, The visible-light driven photocatalytic destruction of NOx using mesoporous TiO2 spheres synthesized via a “water-controlled release process”, Nanoscale, 2013, 5, 17, 8184

  CrossRef

 23. 23
  Rui-qing Xing, Lin Xu, Yong-sheng Zhu, Jian Song, Wei-feng Qin, Qi-lin Dai, Da-li Liu, Hong-wei Song, Three-dimensional ordered SnO2 inverse opals for superior formaldehyde gas-sensing performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 188, 235

  CrossRef

 24. 24
  Mingshui Yao, Peng Hu, Ning Han, Fei Ding, Chunlei Yin, Fangli Yuan, Jun Yang, Yunfa Chen, ZnO micro-windbreak for enhanced gas diffusion, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 186, 614

  CrossRef

 25. 25
  Lin Xu, Ruiqing Xing, Jian Song, Wen Xu, Hongwei Song, ZnO–SnO2 nanotubes surface engineered by Ag nanoparticles: synthesis, characterization, and highly enhanced HCHO gas sensing properties, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 11, 2174

  CrossRef

 26. 26
  Xijun Liu, Junfeng Liu, Zheng Chang, Liang Luo, Xiaodong Lei, Xiaoming Sun, α-Fe2O3 nanorod arrays for bioanalytical applications: nitrite and hydrogen peroxide detection, RSC Advances, 2013, 3, 22, 8489

  CrossRef

 27. 27
  Chan Woong Na, Hyung-Sik Woo, Jong-Heun Lee, Design of highly sensitive volatile organic compound sensors by controlling NiO loading on ZnO nanowire networks, RSC Advances, 2012, 2, 2, 414

  CrossRef

 28. 28
  Ming Hu, Ji-Sen Jiang, Fan-Xing Bu, Xun-Liang Cheng, Chu-Cheng Lin, Yi Zeng, Hierarchical magnetic iron (iii) oxides prepared by solid-state thermal decomposition of coordination polymers, RSC Advances, 2012, 2, 11, 4782

  CrossRef

 29. 29
  Jing-San Xu, Ying-Jie Zhu, Monodisperse Fe3O4and γ-Fe2O3Magnetic Mesoporous Microspheres as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 9, 4752

  CrossRef

 30. 30
  Thanh-Khue Van, Hyun Gil Cha, Cuong Ky Nguyen, Soo-Whan Kim, Myun-Hwa Jung, Young Soo Kang, Nanocystals of Hematite with Unconventional Shape-Truncated Hexagonal Bipyramid and Its Optical and Magnetic Properties, Crystal Growth & Design, 2012, 12, 2, 862

  CrossRef

 31. 31
  Xiaoyong Lai, Peng Li, Tianlin Yang, Jinchun Tu, Ping Xue, Ordered array of Ag–In2O3 composite nanorods with enhanced gas-sensing properties, Scripta Materialia, 2012, 67, 3, 293

  CrossRef

 32. 32
  S. Agarwala, Z. H. Lim, E. Nicholson, G. W. Ho, Probing the morphology-device relation of Fe2O3 nanostructures towards photovoltaic and sensing applications, Nanoscale, 2012, 4, 1, 194

  CrossRef

 33. 33
  Xijun Liu, Zheng Chang, Liang Luo, Xiaodong Lei, Junfeng Liu, Xiaoming Sun, Sea urchin-like Ag–α-Fe2O3 nanocomposite microspheres: synthesis and gas sensing applications, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 15, 7232

  CrossRef

 34. 34
  Zibao Gan, Aiwu Zhao, Qian Gao, Maofeng Zhang, Dapeng Wang, Hongyan Guo, Wenyu Tao, Da Li, Erhu Liu, Ranran Mao, Uniform mesoporous 3D hematite superstructures: phase transition and their magnetic properties, RSC Advances, 2012, 2, 23, 8681

  CrossRef

 35. 35
  Jing-San Xu, Ying-Jie Zhu, α-Fe2O3 hierarchically nanostructured mesoporous microspheres: Surfactant-free solvothermal combined with heat treatment synthesis, photocatalytic activity and magnetic property, CrystEngComm, 2012, 14, 8, 2702

  CrossRef

 36. 36
  Nguyen Duc Hoa, Sherif A. El-Safty, Highly sensitive and selective volatile organic compound gas sensors based on mesoporous nanocomposite monoliths, Analytical Methods, 2011, 3, 9, 1948

  CrossRef

 37. 37
  Yong Yang, Haixia Ma, Jing Zhuang, Xun Wang, Morphology-Controlled Synthesis of Hematite Nanocrystals and Their Facet Effects on Gas-Sensing Properties, Inorganic Chemistry, 2011, 50, 20, 10143

  CrossRef

 38. 38
  Nguyen Duc Hoa, Sherif A. El-Safty, Synthesis of Mesoporous NiO Nanosheets for the Detection of Toxic NO2 Gas, Chemistry - A European Journal, 2011, 17, 46