SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Peng-Fei Yin, Chao Zhou, Xiang-Yu Han, Zheng-Ren Zhang, Chuan-Hui Xia, Li-Li Sun, Shape and phase evolution of nickel sulfide nano/microcrystallines via a facile way, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 620, 42

  CrossRef

 2. 2
  Wen-Jing Yuan, Ju-Chuan Li, Ping Chen, Yu-Hua Shen, An-Jian Xie, A one-pot hydrothermal synthesis of 3D nitrogen-doped graphene aerogels-supported NiS2 nanoparticles as efficient electrocatalysts for the oxygen-reduction reaction, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 3

  CrossRef

 3. 3
  Ya-Rong Zheng, Min-Rui Gao, Qiang Gao, Hui-Hui Li, Jie Xu, Zhen-Yu Wu, Shu-Hong Yu, An Efficient CeO2/CoSe2 Nanobelt Composite for Electrochemical Water Oxidation, Small, 2014, 10, 20
 4. 4
  Ruijie Huo, Wen-Jie Jiang, Sailong Xu, Fazhi Zhang, Jin-Song Hu, Co/CoO/CoFe2O4/G nanocomposites derived from layered double hydroxides towards mass production of efficient Pt-free electrocatalysts for oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2014, 6, 1, 203

  CrossRef

 5. 5
  Dan Deng, Wei Li, Weiwei Wang, Pu Gao, Fabrication of In2S3 film with octahedron structured via one-step hydrothermal method, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014,

  CrossRef

 6. 6
  Haitang Shi, Longfei Tan, Qijun Du, Xue Chen, Linlin Li, Tianlong Liu, Changhui Fu, Huiyu Liu, Xianwei Meng, Green synthesis of Fe3O4nanoparticles with controlled morphologies using urease and their application in dye adsorption, Dalton Transactions, 2014, 43, 33, 12474

  CrossRef

 7. 7
  Yunhong Jiao, Xin Wang, Fei Peng, Jianzhong Xu, Jungang Gao, Huanju Meng, Increased Flame Retardant, Smoke Suppressant and Mechanical Properties of Semi-Rigid Polyvinyl Chloride (PVC) Treated with Zinc Hydroxystannate Coated Dendritic Fibrillar Calcium Carbonate, Journal of Macromolecular Science, Part B, 2014, 53, 3, 541

  CrossRef

 8. 8
  V. Baglio, R. S. Amin, K. M. El-Khatib, S. Siracusano, C. D'Urso, A. S. Aricò, IrO2 as a promoter of Pt–Ru for methanol electro-oxidation, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 22, 10414

  CrossRef

 9. 9
  Lili Cui, Ying Liu, Xingquan He, Iron(II) tetraaminophthalocyanine functionalized graphene: Synthesis, characterization and their application in direct methanol fuel cell, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 727, 91

  CrossRef

 10. 10
  Lin-fei Zhang, Chun-yang Zhang, Multifunctional Co0.85Se/graphene hybrid nanosheets: controlled synthesis and enhanced performances for the oxygen reduction reaction and decomposition of hydrazine hydrate, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1782

  CrossRef

 11. 11
  Weiwei Zhao, Chao Zhang, Feiyang Geng, Sifei Zhuo, Bin Zhang, Nanoporous Hollow Transition Metal Chalcogenide Nanosheets Synthesizedviathe Anion-Exchange Reaction of Metal Hydroxides with Chalcogenide Ions, ACS Nano, 2014, 141009155638003

  CrossRef

 12. 12
  Lei Liao, Xiaojun Bian, Jingjing Xiao, Baohong Liu, Micheál D. Scanlon, Hubert H. Girault, Nanoporous molybdenum carbide wires as an active electrocatalyst towards the oxygen reduction reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 21, 10088

  CrossRef

 13. 13
  Zhongyi Zhang, Xiaogang Wang, Guanglei Cui, Aihua Zhang, Xinhong Zhou, Hongxia Xu, Lin Gu, NiCo2S4 sub-micron spheres: an efficient non-precious metal bifunctional electrocatalyst, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3540

  CrossRef

 14. 14
  Min-Rui Gao, Xuan Cao, Qiang Gao, Yun-Fei Xu, Ya-Rong Zheng, Jun Jiang, Shu-Hong Yu, Nitrogen-Doped Graphene Supported CoSe2Nanobelt Composite Catalyst for Efficient Water Oxidation, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3970

  CrossRef

 15. 15
  Foroughazam Afsahi, Serge Kaliaguine, Non-precious electrocatalysts synthesized from metal–organic frameworks, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12270

  CrossRef

 16. 16
  Yuho Min, Geon Dae Moon, Chang-Eun Kim, Ji-Hwan Lee, Heesung Yang, Aloysius Soon, Unyong Jeong, Solution-based synthesis of anisotropic metal chalcogenide nanocrystals and their applications, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 31, 6222

  CrossRef

 17. 17
  Xinhui Xia, Changrong Zhu, Jingshan Luo, Zhiyuan Zeng, Cao Guan, Chin Fan Ng, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Synthesis of Free-Standing Metal Sulfide Nanoarrays via Anion Exchange Reaction and Their Electrochemical Energy Storage Application, Small, 2014, 10, 4
 18. 18
  Hai-Bo Jiang, Lin-Feng Pan, Peng-Fei Liu, Wen-Qi Fang, Hua-Gui Yang, Synthesis of well-defined functional crystals by high temperature gas-phase reactions, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 18, 2135

  CrossRef

 19. 19
  Qiao Liu, Junyan Zhang, A general and controllable synthesis of ComSn (Co9S8, Co3S4, and Co1−xS) hierarchical microspheres with homogeneous phases, CrystEngComm, 2013, 15, 25, 5087

  CrossRef

 20. 20
  Suli Liu, Zengsong Zhang, Jianchun Bao, Yaqian Lan, Wenwen Tu, Min Han, Zhihui Dai, Controllable Synthesis of Tetragonal and Cubic Phase Cu2Se Nanowires Assembled by Small Nanocubes and Their Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction Reaction, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 29, 15164

  CrossRef

 21. 21
  Jie Zhang, Jiwei Liu, Chongyun Liang, Fan Zhang, Renchao Che, Highly crystalline manganese selenide nanorods: Synthesis, characterization, and microwave absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 548, 13

  CrossRef

 22. 22
  Husn-Ubayda Islam, Anna Roffey, Nathan Hollingsworth, Richard Catlow, Mariette Wolthers, Nora De Leeuw, Wim Bras, Gopinathan Sankar, Graeme Hogarth, In SituXAS of the Solvothermal Decomposition of Dithiocarbamate Complexes, Journal of Physics: Conference Series, 2013, 430, 012050

  CrossRef

 23. 23
  Lei Wang, Jie Yin, Lu Zhao, Chungui Tian, Peng Yu, Jianqiang Wang, Honggang Fu, Ion-exchanged route synthesis of Fe2N–N-doped graphitic nanocarbons composite as advanced oxygen reduction electrocatalyst, Chemical Communications, 2013, 49, 29, 3022

  CrossRef

 24. 24
  Hongjie Tang, Huajie Yin, Jiangyan Wang, Nailiang Yang, Dan Wang, Zhiyong Tang, Molecular Architecture of Cobalt Porphyrin Multilayers on Reduced Graphene Oxide Sheets for High-Performance Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie, 2013, 125, 21
 25. 25
  Hongjie Tang, Huajie Yin, Jiangyan Wang, Nailiang Yang, Dan Wang, Zhiyong Tang, Molecular Architecture of Cobalt Porphyrin Multilayers on Reduced Graphene Oxide Sheets for High-Performance Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 21
 26. 26
  Alexey S. Kashin, Valentine P. Ananikov, Nano-Structured Metal Chalcogenides as Reagents for the Catalytic Carbon–Sulfur Bond Formation in Cross-Coupling Reaction, Topics in Catalysis, 2013, 56, 13-14, 1246

  CrossRef

 27. 27
  Min-Rui Gao, Yun-Fei Xu, Jun Jiang, Shu-Hong Yu, Nanostructured metal chalcogenides: synthesis, modification, and applications in energy conversion and storage devices, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 7, 2986

  CrossRef

 28. 28
  P. H. Mutin, A. Vioux, Recent advances in the synthesis of inorganic materials via non-hydrolytic condensation and related low-temperature routes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11504

  CrossRef

 29. 29
  Yongye Liang, Yanguang Li, Hailiang Wang, Hongjie Dai, Strongly Coupled Inorganic/Nanocarbon Hybrid Materials for Advanced Electrocatalysis, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 6, 2013

  CrossRef

 30. 30
  Haibo Li, Wenjun Kang, Lei Wang, Qiaoli Yue, Shuling Xu, Huaisheng Wang, Jifeng Liu, Synthesis of three-dimensional flowerlike nitrogen-doped carbons by a copyrolysis route and the effect of nitrogen species on the electrocatalytic activity in oxygen reduction reaction, Carbon, 2013, 54, 249

  CrossRef

 31. 31
  Baorui Jia, Mingli Qin, Xuezhi Jiang, Zili Zhang, Lin Zhang, Ye Liu, Xuanhui Qu, Synthesis, characterization, shape evolution, and optical properties of copper sulfide hexagonal bifrustum nanocrystals, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 3

  CrossRef

 32. 32
  Ju Feng, Yongye Liang, Hailiang Wang, Yanguang Li, Bo Zhang, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier, Hongjie Dai, Engineering manganese oxide/nanocarbon hybrid materials for oxygen reduction electrocatalysis, Nano Research, 2012, 5, 10, 718

  CrossRef

 33. 33
  Xiaodong Zhang, Jiajia Zhang, Jinyang Zhao, Bicai Pan, Mingguang Kong, Jing Chen, Yi Xie, Half-Metallic Ferromagnetism in Synthetic Co9Se8Nanosheets with Atomic Thickness, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 29, 11908

  CrossRef

 34. 34
  Min-Rui Gao, Zhao-Yang Lin, Tao-Tao Zhuang, Jun Jiang, Yun-Fei Xu, Ya-Rong Zheng, Shu-Hong Yu, Mixed-solution synthesis of sea urchin-like NiSe nanofiber assemblies as economical Pt-free catalysts for electrochemical H2 production, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 27, 13662

  CrossRef

 35. 35
  Min Han, Suli Liu, Linyan Zhang, Can Zhang, Wenwen Tu, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Synthesis of Octopus-Tentacle-Like Cu Nanowire-Ag Nanocrystals Heterostructures and Their Enhanced Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 12, 6654

  CrossRef

 36. 36
  Hydrogen Utilization: Fuel Cells,
 37. 37
  Kunchan Lee, Nicolas Alonso-Vante, Jiujun Zhang, Transition Metal Chalcogenides for Oxygen Reduction Electrocatalysts in PEM Fuel Cells,