SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shibin Deng, Weigao Xu, Jinying Wang, Xi Ling, Juanxia Wu, Liming Xie, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Jin Zhang, Direct measurement of the Raman enhancement factor of rhodamine 6G on graphene under resonant excitation, Nano Research, 2014, 7, 9, 1271

  CrossRef

 2. 2
  Yuda Zhao, Yizhu Xie, Zhiyong Bao, Yuen Hong Tsang, Liming Xie, Yang Chai, Enhanced SERS Stability of R6G Molecules with Monolayer Graphene, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 22, 11827

  CrossRef

 3. 3
  Youming Liu, Yue Hu, Jin Zhang, Few-Layer Graphene-Encapsulated Metal Nanoparticles for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 17, 8993

  CrossRef

 4. 4
  Bo-Hyun Kim, Daechul Kim, Sungho Song, DongHyuk Park, Il-Suk Kang, Dae Hong Jeong, Seokwoo Jeon, Identification of Metalloporphyrins with High Sensitivity Using Graphene-Enhanced Resonance Raman Scattering, Langmuir, 2014, 30, 10, 2960

  CrossRef

 5. 5
  Alexander Riss, Sebastian Wickenburg, Liang Z. Tan, Hsin-Zon Tsai, Youngkyou Kim, Jiong Lu, Aaron J. Bradley, Miguel M. Ugeda, Kacey L. Meaker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Felix R. Fischer, Steven G. Louie, Michael F. Crommie, Imaging and Tuning Molecular Levels at the Surface of a Gated Graphene Device, ACS Nano, 2014, 8, 6, 5395

  CrossRef

 6. 6
  Hongying Mao, Rui Wang, Jianqiang Zhong, Shu Zhong, Wei Chen, Mildly O2 plasma treated CVD graphene as a promising platform for molecular sensing, Carbon, 2014, 76, 212

  CrossRef

 7. 7
  Elena V. Basiuk, Melchor Martínez-Herrera, Edgar Álvarez-Zauco, L. Verónica Henao-Holguín, Iván Puente-Lee, Vladimir A. Basiuk, Noncovalent functionalization of graphene with a Ni(ii) tetraaza[14]annulene complex, Dalton Transactions, 2014, 43, 20, 7413

  CrossRef

 8. 8
  Xi Ling, Wenjing Fang, Yi-Hsien Lee, Paulo T. Araujo, Xu Zhang, Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Yuxuan Lin, Jin Zhang, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Raman Enhancement Effect on Two-Dimensional Layered Materials: Graphene, h-BN and MoS2, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3033

  CrossRef

 9. 9
  Changshui Huang, Myungwoong Kim, Bryan M. Wong, Nathaniel S. Safron, Michael S. Arnold, Padma Gopalan, Raman Enhancement of a Dipolar Molecule on Graphene, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 4, 2077

  CrossRef

 10. 10
  Fredy W. Aquino, George C. Schatz, Time-Dependent Density Functional Methods for Raman Spectra in Open-Shell Systems, The Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2, 517

  CrossRef

 11. 11
  Johann Coraux, Laëtitia Marty, Nedjma Bendiab, Vincent Bouchiat, Functional Hybrid Systems Based on Large-Area High-Quality Graphene, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 10, 2193

  CrossRef

 12. 12
  Hang-Xing Wang, Qiang Wang, Kai-Ge Zhou, Hao-Li Zhang, Graphene in Light: Design, Synthesis and Applications of Photo-active Graphene and Graphene-Like Materials, Small, 2013, 9, 8
 13. 13
  Lulu Zhang, Changlong Jiang, Zhongping Zhang, Graphene oxide embedded sandwich nanostructures for enhanced Raman readout and their applications in pesticide monitoring, Nanoscale, 2013, 5, 9, 3773

  CrossRef

 14. 14
  Xi Ling, Juanxia Wu, Liming Xie, Jin Zhang, Graphene-Thickness-Dependent Graphene-Enhanced Raman Scattering, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 5, 2369

  CrossRef

 15. 15
  Weigao Xu, Jiaqi Xiao, Yanfeng Chen, Yabin Chen, Xi Ling, Jin Zhang, Graphene-Veiled Gold Substrate for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Advanced Materials, 2013, 25, 6
 16. 16
  Weigao Xu, Nannan Mao, Jin Zhang, Graphene: A Platform for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Small, 2013, 9, 8
 17. 17
  Jerry Cabalo, Jason A. Guicheteau, Steven Christesen, Toward Understanding the Influence of Intermolecular Interactions and Molecular Orientation on the Chemical Enhancement of SERS, The Journal of Physical Chemistry A, 2013, 117, 37, 9028

  CrossRef

 18. 18
  Qingzhen Hao, Seth M. Morton, Bei Wang, Yanhui Zhao, Lasse Jensen, Tony Jun Huang, Tuning surface-enhanced Raman scattering from graphene substrates using the electric field effect and chemical doping, Applied Physics Letters, 2013, 102, 1, 011102

  CrossRef

 19. 19
  Xi Ling, L. G. Moura, Marcos A. Pimenta, Jin Zhang, Charge-Transfer Mechanism in Graphene-Enhanced Raman Scattering, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 47, 25112

  CrossRef

 20. 20
  Namphung Peimyoo, Jiewei Li, Jingzhi Shang, Xiaonan Shen, Caiyu Qiu, Linghai Xie, Wei Huang, Ting Yu, Photocontrolled Molecular Structural Transition and Doping in Graphene, ACS Nano, 2012, 6, 10, 8878

  CrossRef