SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaoliang Wang, Minwei Zhang, Jianming Zhao, Guoyong Huang, Hongyu Sun, Fe 3 O 4 @polyaniline yolk-shell micro/nanospheres as bifunctional materials for lithium storage and electromagnetic wave absorption, Applied Surface Science, 2018, 427, 1054

  CrossRef

 2. 2
  Wenjuan Zhu, Malik Saddam Khan, Wei Cao, Xu Sun, Hongmin Ma, Yong Zhang, Qin Wei, Ni(OH) 2 /NGQDs-based electrochemiluminescence immunosensor for prostate specific antigen detection by coupling resonance energy transfer with Fe 3 O 4 @MnO 2 composites, Biosensors and Bioelectronics, 2018, 99, 346

  CrossRef

 3. 3
  Kan Wang, Gengping Wan, Guilong Wang, Zhengyi He, Shaohua Shi, Lihong Wu, Guizhen Wang, The construction of carbon-coated Fe 3 O 4 yolk-shell nanocomposites based on volume shrinkage from the release of oxygen anions for wide-band electromagnetic wave absorption, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 511, 307

  CrossRef

 4. 4
  Biao Zhao, Luyang Liang, Jiushuai Deng, Zhongyi Bai, Junwei Liu, Xiaoqin Guo, Ka Gao, Wenhui Guo, Rui Zhang, 1D Cu@Ni nanorods anchored on 2D reduced graphene oxide with interfacial engineering to enhance microwave absorption properties, CrystEngComm, 2017, 19, 44, 6579

  CrossRef

 5. 5
  Dan Song, Rong Yang, Haoyu Wang, Wei Li, Hongchen Wang, Hui Long, Feng Long, A label-free SERRS-based nanosensor for ultrasensitive detection of mercury ions in drinking water and wastewater effluent, Anal. Methods, 2017, 9, 1, 154

  CrossRef

 6. 6
  Pouria Sardarian, Homam Naffakh-Moosavy, Seyyed Salman Seyyed Afghahi, A newly-designed magnetic/dielectric [Fe 3 O 4 /BaTiO 3 @MWCNT] nanocomposite system for modern electromagnetic absorption applications, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 441, 257

  CrossRef

 7. 7
  Yanan Zhang, Wei Liu, Bin Quan, Guangbin Ji, Jianna Ma, Daoran Li, Wei Meng, Achieving the interfacial polarization on C/Fe 3 C heterojunction structures for highly efficient lightweight microwave absorption, Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 508, 462

  CrossRef

 8. 8
  Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Xiaowei He, Kehe Su, Qiuyu Zhang, Application of yolk–shell Fe3O4@N-doped carbon nanochains as highly effective microwave-absorption material, Nano Research, 2017,

  CrossRef

 9. 9
  Ya-Fei Pan, Guang-Sheng Wang, Lei Liu, Lin Guo, Shu-Hong Yu, Binary synergistic enhancement of dielectric and microwave absorption properties: A composite of arm symmetrical PbS dendrites and polyvinylidene fluoride, Nano Research, 2017, 10, 1, 284

  CrossRef

 10. You have free access to this content10
  Pingyuan Liu, Licheng Li, Liming Wang, Ting Huang, Quan-Liang Zhao, Kai-Lun Zhang, Xing-Ming Bian, Zhi-Ling Hou, Broadening Electromagnetic Absorption Bandwidth: Design from Microscopic Dielectric-Magnetic Coupled Absorbers to Macroscopic Patterns, physica status solidi (a), 2017, 214, 11
 11. 11
  Zhengwang Liu, Renchao Che, Yong Wei, Yupu Liu, Ahmed A. Elzatahry, Daifallah Al. Dahyan, Dongyuan Zhao, Broadening microwave absorption via a multi-domain structure, APL Materials, 2017, 5, 4, 046104

  CrossRef

 12. 12
  Lingyu Zhu, Xiaojun Zeng, Meng Chen, Ronghai Yu, Controllable permittivity in 3D Fe3O4/CNTs network for remarkable microwave absorption performances, RSC Adv., 2017, 7, 43, 26801

  CrossRef

 13. 13
  Hongzhe Tang, Dong Han, Controllable preparation of iron nanostructures and their magnetic properties, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 444, 125

  CrossRef

 14. You have free access to this content14
  Tong Wu, Yanting Zhao, Yana Li, Wenhua Wu, Guoxiu Tong, Controllable Synthesis of CuxFe3−xO4@Cu Core–Shell Hollow Spherical Chains for Broadband, Lightweight Microwave Absorption, ChemCatChem, 2017, 9, 18
 15. 15
  Yanping Wang, Yaru Lai, Suyun Wang, Wei Jiang, Controlled synthesis and electromagnetic wave absorption properties of core-shell Fe3O4@SiO2 nanospheres decorated graphene, Ceramics International, 2017, 43, 2, 1887

  CrossRef

 16. 16
  Fang Ren, Yanfei Shi, Penggang Ren, Xiaohuan Si, Huan Wang, Cyanate Ester Resin Filled with Graphene Nanosheets and NiFe2O4–Reduced Graphene Oxide Nanohybrids for Efficient Electromagnetic Interference Shielding, Nano, 2017, 12, 06, 1750066

  CrossRef

 17. 17
  Pingyuan Liu, Liming Wang, Bin Cao, Licheng Li, Kai-Lun Zhang, Xing-Ming Bian, Zhi-Ling Hou, Designing high-performance electromagnetic wave absorption materials based on polymeric graphene-based dielectric composites: from fabrication technology to periodic pattern design, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 27, 6745

  CrossRef

 18. 18
  Wenbin You, Han Bi, Wen She, Yu Zhang, Renchao Che, Dipolar-Distribution Cavity γ-Fe2O3@C@α-MnO2 Nanospindle with Broadened Microwave Absorption Bandwidth by Chemically Etching, Small, 2017, 13, 5
 19. 19
  Seung Hwan Lee, Jae Young Kim, Chong Min Koo, Woo Nyon Kim, Effects of processing methods on the electrical conductivity, electromagnetic parameters, and EMI shielding effectiveness of polypropylene/nickel-coated carbon fiber composites, Macromolecular Research, 2017, 25, 9, 936

  CrossRef

 20. 20
  Taruna Bansala, Mangala Joshi, Samrat Mukhopadhyay, Ruey-an Doong, Manchal Chaudhary, Electrically conducting graphene-based polyurethane nanocomposites for microwave shielding applications in the Ku band, Journal of Materials Science, 2017, 52, 3, 1546

  CrossRef

 21. 21
  Yu Wang, Wei Wang, Meifang Zhu, Dan Yu, Electromagnetic wave absorption polyimide fabric prepared by coating with core–shell NiFe2O4@PANI nanoparticles, RSC Adv., 2017, 7, 68, 42891

  CrossRef

 22. 22
  Lizhong Bai, Yanhui Wang, Fang Li, Dong An, Zhiyi Zhang, Yaqing Liu, Enhanced electromagnetic wave absorption properties of MoS2-graphene hybrid nanosheets prepared by a hydrothermal method, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2017, 84, 1, 104

  CrossRef

 23. 23
  Xiaoliang Wang, Yanguo Liu, Hongyan Han, Kristian Mølhave, Hongyu Sun, Enhanced high-frequency microwave absorption of Fe 3 O 4 architectures based on porous nanoflake, Ceramics International, 2017, 43, 17, 16013

  CrossRef

 24. 24
  Na Li, Gui-Wen Huang, Yuan-Qing Li, Hong-Mei Xiao, Qing-Ping Feng, Ning Hu, Shao-Yun Fu, Enhanced Microwave Absorption Performance of Coated Carbon Nanotubes by Optimizing the Fe3O4 Nanocoating Structure, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 3, 2973

  CrossRef

 25. 25
  Honglong Xing, Qing Yin, Zhenfeng Liu, Lei Wang, Excellent Microwave Absorption Behaviors of Polyaniline Composites Containing CeO2 Nanorods in the X-Band, Nano, 2017, 12, 04, 1750047

  CrossRef

 26. 26
  Yaru Wang, Yongping Pu, Yu Shi, Han Cui, Excellent microwave absorption property of the CoFe2O4/Y3Fe5O12 ferrites based on graphene, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, 28, 17, 12866

  CrossRef

 27. 27
  Yiwei Zheng, Xiaoxia Wang, Shuang Wei, Baoqin Zhang, Mingxun Yu, Wei Zhao, Jingquan Liu, Fabrication of porous graphene-Fe 3 O 4 hybrid composites with outstanding microwave absorption performance, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2017, 95, 237

  CrossRef

 28. 28
  Jiushuai Deng, Qibiao Wang, Yuanyuan Zhou, Biao Zhao, Rui Zhang, Facile design of a ZnO nanorod–Ni core–shell composite with dual peaks to tune its microwave absorption properties, RSC Adv., 2017, 7, 15, 9294

  CrossRef

 29. 29
  Bo Zhong, Chaojun Wang, Yuanlie Yu, Long Xia, Guangwu Wen, Facile fabrication of carbon microspheres decorated with B(OH) 3 and α-Fe 2 O 3 nanoparticles: Superior microwave absorption, Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 505, 402

  CrossRef

 30. 30
  Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Wenbin Wang, Kehe Su, Qiuyu Zhang, Facile synthesis and enhanced electromagnetic microwave absorption performance for porous core-shell Fe 3 O 4 @MnO 2 composite microspheres with lightweight feature, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 693, 432

  CrossRef

 31. 31
  Biao Zhao, Xiaoqin Guo, Wanyu Zhao, Jiushuai Deng, Bingbing Fan, Gang Shao, Zhongyi Bai, Rui Zhang, Facile synthesis of yolk–shell Ni@void@SnO2(Ni3Sn2) ternary composites via galvanic replacement/Kirkendall effect and their enhanced microwave absorption properties, Nano Research, 2017, 10, 1, 331

  CrossRef

 32. 32
  Mahtab Kiani, Mohammad Mohammadipour, Fe3O4@SiO2–MoO3H nanoparticles: a magnetically recyclable nanocatalyst system for the synthesis of 1,8-dioxo-decahydroacridine derivatives, RSC Adv., 2017, 7, 2, 997

  CrossRef

 33. 33
  Shichao Zhao, Lili Yan, Xiaodong Tian, Yequn Liu, Chaoqiu Chen, Yunqin Li, Jiankang Zhang, Yan Song, Yong Qin, Flexible design of gradient multilayer nanofilms coated on carbon nanofibers by atomic layer deposition for enhanced microwave absorption performance, Nano Research, 2017,

  CrossRef

 34. 34
  Peng Wang, Laifei Cheng, Yani Zhang, Heng Wu, Yi Hou, Wenyu Yuan, Lianxi Zheng, Flexible, hydrophobic SiC ceramic nanofibers used as high frequency electromagnetic wave absorbers, Ceramics International, 2017, 43, 10, 7424

  CrossRef

 35. 35
  Sohyeon Park, Joohee Park, Jiwoong Heo, Bo Young Hong, Jinkee Hong, Growth behaviors and biocidal properties of titanium dioxide films depending on nucleation duration in liquid phase deposition, Applied Surface Science, 2017, 425, 547

  CrossRef

 36. 36
  Wenbin You, Wen She, Zhengwang Liu, Han Bi, Renchao Che, High-temperature annealing of an iron microplate with excellent microwave absorption performance and its direct micromagnetic analysis by electron holography and Lorentz microscopy, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 24, 6047

  CrossRef

 37. 37
  Bin Liao, Zhenguo An, Jingjie Zhang, Highly efficient large-scale preparation and electromagnetic property control of silica–NiFeP double shell composite hollow particles, RSC Adv., 2017, 7, 35, 21721

  CrossRef

 38. 38
  Hualiang Lv, Yuhang Guo, Guanglei Wu, Guangbin Ji, Yue Zhao, Zhichuan J. Xu, Interface Polarization Strategy to Solve Electromagnetic Wave Interference Issue, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 6, 5660

  CrossRef

 39. 39
  Jing Yan, Ying Huang, Panbo Liu, Chao Wei, Large-scale controlled synthesis of magnetic FeCo alloy with different morphologies and their high performance of electromagnetic wave absorption, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, 28, 4, 3159

  CrossRef

 40. 40
  Kaili Yu, Min Zeng, Yichao Yin, Xiaojun Zeng, Jue Liu, Ya Li, Wukui Tang, Yu Wang, Jing An, Jun He, Ronghai Yu, MWCNTs as Conductive Network for Monodispersed Fe3O4 Nanoparticles to Enhance the Wave Absorption Performances, Advanced Engineering Materials, 2017, 19, 11
 41. 41
  Iman Harsini, Amirpasha Peyvandi, Parviz Soroushian, Anagi M. Balachandra, Nano-engineered joining employing surface modified graphite nanomaterials, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2017, 48, 16

  CrossRef

 42. 42
  Luolin Shi, Yan Zhao, Ye Li, Xiao Han, Tong Zhang, Octahedron Fe 3 O 4 particles supported on 3D MWCNT/graphene foam: In-situ method and application as a comprehensive microwave absorption material, Applied Surface Science, 2017, 416, 329

  CrossRef

 43. 43
  Wenlei Chu, Chunhua Tian, Ying Wang, Jiayu Chu, Zhigang Li, Yunchen Du, Xijiang Han, Performance vs Convenience of Magnetic Carbon-Metal Nanocomposites: A Low-Cost and Facile Citrate-Derived Strategy for FeCo Alloy/Carbon Composites With High-Performance Microwave Absorption, Comments on Inorganic Chemistry, 2017, 1

  CrossRef

 44. 44
  Weidong Zhang, Lindong Li, Wenfeng Zhu, Hongxia Yan, Shuhua Qi, Preparation and microwave absorbing performance of MoS2@Fe3O4@PANI composites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, 28, 20, 15488

  CrossRef

 45. 45
  Shuang Wei, Xiaoxia Wang, Baoqin Zhang, Mingxun Yu, Yiwei Zheng, Yao Wang, Jingquan Liu, Preparation of hierarchical core-shell C@NiCo2O4@Fe3O4 composites for enhanced microwave absorption performance, Chemical Engineering Journal, 2017, 314, 477

  CrossRef

 46. 46
  Qi Hu, Xiaosi Qi, Hongbo Cai, Ren Xie, Liu Long, Zhongchen Bai, Yang Jiang, Shuijie Qin, Wei Zhong, Youwei Du, Preparation of porous Fe2O3 nanorods-reduced graphene oxide nanohybrids and their excellent microwave absorption properties, Scientific Reports, 2017, 7, 1

  CrossRef

 47. 47
  Xingmin Liu, Zhaoju Yu, Lingqi Chen, Binbin Xu, Shuang Li, Xiaowei Yin, Ralf Riedel, Role of single-source-precursor structure on microstructure and electromagnetic properties of CNTs-SiCN nanocomposites, Journal of the American Ceramic Society, 2017, 100, 10
 48. 48
  Qiang Zeng, Ping Chen, Qi Yu, Hai-rong Chu, Xu-hai Xiong, Dong-wei Xu, Qi Wang, Self-assembly of ternary hollow microspheres with strong wideband microwave absorption and controllable microwave absorption properties, Scientific Reports, 2017, 7, 1

  CrossRef

 49. 49
  Xingmin Liu, Zhaoju Yu, Ryo Ishikawa, Lingqi Chen, Xiaowei Yin, Yuichi Ikuhara, Ralf Riedel, Single-source-precursor synthesis and electromagnetic properties of novel RGO–SiCN ceramic nanocomposites, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 31, 7950

  CrossRef

 50. 50
  Yi-Jun Liang, Fengguo Fan, Ming Ma, Jianfei Sun, Jun Chen, Yu Zhang, Ning Gu, Size-dependent electromagnetic properties and the related simulations of Fe 3 O 4 nanoparticles made by microwave-assisted thermal decomposition, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 530, 191

  CrossRef

 51. 51
  Pei Zheng, Zhe Pan, Jun Zhang, Synergistic Enhancement in Catalytic Performance of Superparamagnetic Fe3O4@Bacilus subtilis as Recyclable Fenton-Like Catalyst, Catalysts, 2017, 7, 11, 349

  CrossRef

 52. 52
  Qi Jia, Wenzhi Wang, Jing Zhao, Junping Xiao, Liying Lu, Huili Fan, Synthesis and characterization of TiO 2 /polyaniline/graphene oxide bouquet-like composites for enhanced microwave absorption performance, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 710, 717

  CrossRef

 53. 53
  Qiaorong Jiang, Hongli Li, Zhenming Cao, Hao Li, Qiuxiang Wang, Zhiyuan Jiang, Qin Kuang, Zhaoxiong Xie, Synthesis and enhanced electromagnetic wave absorption performance of amorphous Co x Fe 10-x alloys, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 726, 1255

  CrossRef

 54. 54
  Guang Qiang Zhang, Hang Rong Dong, Zong Zhen Li, Shao Xiong Zhou, Yu Wang, Min Zeng, Synthesis and High-Frequency Absorption Property of Flower-Like Nickel-Ferrite Composites, Materials Science Forum, 2017, 898, 1625

  CrossRef

 55. 55
  Shengning Ji, Zhiming Zhang, Xiaohui Jiang, Liangmin Yu, Synthesis and microwave absorbing properties of γ-Fe2O3–SiO2–poly (3,4-ethylenedioxythiophene) core–shell–shell nanocomposites, Journal of Materials Science, 2017, 52, 20, 12358

  CrossRef

 56. 56
  Chunhua Tian, Yunchen Du, Chunsheng Cui, Zhiliang Deng, Jianlei Xue, Ping Xu, Rong Qiang, Ying Wang, Xijiang Han, Synthesis and microwave absorption enhancement of yolk–shell Fe3O4@C microspheres, Journal of Materials Science, 2017, 52, 11, 6349

  CrossRef

 57. 57
  Xilai Jia, Jie Wang, Xiao Zhu, Tihong Wang, Fan Yang, Wenjun Dong, Ge Wang, Haitao Yang, Fei Wei, Synthesis of lightweight and flexible composite aerogel of mesoporous iron oxide threaded by carbon nanotubes for microwave absorption, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 697, 138

  CrossRef

 58. 58
  Xingwei Wang, Meiyu Yang, Hongxia Yan, Shuhua Qi, The characterization and preparation of core–shell structure particles of carbon-sphere@NiFe2O4@PPy as microwave absorbing materials in X band, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, 28, 20, 14988

  CrossRef

 59. 59
  Yu Wang, Wei Wang, Dan Yu, Three-phase heterostructures f-NiFe 2 O 4 /PANI/PI EMI shielding fabric with high Microwave Absorption Performance, Applied Surface Science, 2017, 425, 518

  CrossRef

 60. 60
  Xinliang Li, Xiaowei Yin, Meikang Han, Changqing Song, Hailong Xu, Zexin Hou, Litong Zhang, Laifei Cheng, Ti3C2 MXenes modified with in situ grown carbon nanotubes for enhanced electromagnetic wave absorption properties, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 16, 4068

  CrossRef

 61. 61
  Jiantao Feng, Yechen Wang, Yanhui Hou, Liangchao Li, Tunable design of yolk–shell ZnFe2O4@RGO@TiO2 microspheres for enhanced high-frequency microwave absorption, Inorg. Chem. Front., 2017, 4, 6, 935

  CrossRef

 62. 62
  Yan-Jun Wan, Peng-Li Zhu, Shu-Hui Yu, Rong Sun, Ching-Ping Wong, Wei-Hsin Liao, Ultralight, super-elastic and volume-preserving cellulose fiber/graphene aerogel for high-performance electromagnetic interference shielding, Carbon, 2017, 115, 629

  CrossRef

 63. 63
  Sourav Biswas, Sujit S. Panja, Suryasarathi Bose, Unique Multilayered Assembly Consisting of “Flower-Like” Ferrite Nanoclusters Conjugated with MWCNT as Millimeter Wave Absorbers, The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 26, 13998

  CrossRef

 64. 64
  Xiaosi Qi, Erqi Yang, Hongbo Cai, Ren Xie, Zhongchen Bai, Yang Jiang, Shuijie Qin, Wei Zhong, Youwei Du, Water-assisted and controllable synthesis of core/shell/shell structured carbon-based nanohybrids, and their magnetic and microwave absorption properties, Scientific Reports, 2017, 7, 1

  CrossRef

 65. 65
  Chongwen Wang, Junfeng Wang, Min Li, Xinyan Qu, Kehan Zhang, Zhen Rong, Rui Xiao, Shengqi Wang, A rapid SERS method for label-free bacteria detection using polyethylenimine-modified Au-coated magnetic microspheres and Au@Ag nanoparticles, The Analyst, 2016, 141, 22, 6226

  CrossRef

 66. 66
  Qiang Zeng, Xu-hai Xiong, Ping Chen, Qi Yu, Qi Wang, Rong-chao Wang, Hai-rong Chu, Air@rGO€Fe3O4microspheres with spongy shells: self-assembly and microwave absorption performance, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 44, 10518

  CrossRef

 67. 67
  Shichao Zhao, Zhe Gao, Chaoqiu Chen, Guizhen Wang, Bin Zhang, Yao Chen, Jing Zhang, Xiao Li, Yong Qin, Alternate nonmagnetic and magnetic multilayer nanofilms deposited on carbon nanocoils by atomic layer deposition to tune microwave absorption property, Carbon, 2016, 98, 196

  CrossRef

 68. 68
  Tong Liu, Xiubo Xie, Yu Pang, Satoru Kobayashi, Co/C nanoparticles with low graphitization degree: a high performance microwave-absorbing material, Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4, 8, 1727

  CrossRef

 69. 69
  Yi Zhang, Yi Huang, Honghui Chen, Zhiyu Huang, Yang Yang, Peishuang Xiao, Ying Zhou, Yongsheng Chen, Composition and structure control of ultralight graphene foam for high-performance microwave absorption, Carbon, 2016, 105, 438

  CrossRef

 70. 70
  Qinghe Liu, Qi Cao, Han Bi, Chongyun Liang, Kaiping Yuan, Wen She, Yongji Yang, Renchao Che, CoNi@SiO2@TiO2 and CoNi@Air@TiO2 Microspheres with Strong Wideband Microwave Absorption, Advanced Materials, 2016, 28, 3
 71. 71
  Zhiwei Wen, Chongyun Liang, Han Bi, Yuesheng Li, Renchao Che, Controllable synthesis of elongated hexagonal bipyramid shaped La(OH)3 nanorods and the distribution of electric property by off-axis electron holography, Nano Research, 2016, 9, 9, 2561

  CrossRef

 72. 72
  Xiaoxia Wang, Lifeng Dong, Baoqin Zhang, Mingxun Yu, Jingquan Liu, Controlled growth of Cu–Ni nanowires and nanospheres for enhanced microwave absorption properties, Nanotechnology, 2016, 27, 12, 125602

  CrossRef

 73. 73
  Yanping Wang, Zheng Peng, Wei Jiang, Controlled synthesis of Fe3O4@SnO2/RGO nanocomposite for microwave absorption enhancement, Ceramics International, 2016, 42, 9, 10682

  CrossRef

 74. 74
  Meikang Han, Xiaowei Yin, Sa Ren, Wenyan Duan, Litong Zhang, Laifei Cheng, Core/shell structured C/ZnO nanoparticles composites for effective electromagnetic wave absorption, RSC Advances, 2016, 6, 8, 6467

  CrossRef

 75. 75
  Na Zhang, Ying Huang, Meng Zong, Xiao Ding, Suping Li, Mingyue Wang, Coupling CoFe 2 O 4 and SnS 2 nanoparticles with reduced graphene oxide as a high-performance electromagnetic wave absorber, Ceramics International, 2016, 42, 14, 15701

  CrossRef

 76. 76
  Bin Qu, Chunling Zhu, Chunyan Li, Xitian Zhang, Yujin Chen, Coupling Hollow Fe3O4–Fe Nanoparticles with Graphene Sheets for High-Performance Electromagnetic Wave Absorbing Material, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 6, 3730

  CrossRef

 77. 77
  Hualiang Lv, Guangbin Ji, Haiqian Zhang, Meng Li, Zhongzheng Zuo, Yue Zhao, Baoshan Zhang, Dongming Tang, Youwei Du, CoxFey@C Composites with Tunable Atomic Ratios for Excellent Electromagnetic Absorption Properties, Scientific Reports, 2016, 5, 1

  CrossRef

 78. 78
  Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Kehe Su, Qiuyu Zhang, Dependency of tunable microwave absorption performance on morphology-controlled hierarchical shells for core-shell Fe 3 O 4 @MnO 2 composite microspheres, Chemical Engineering Journal, 2016, 304, 552

  CrossRef

 79. 79
  Zhaoning Yang, Fa Luo, Wancheng Zhou, Dongmei Zhu, Zhibin Huang, Design of a broadband electromagnetic absorbers based on TiO 2 /Al 2 O 3 ceramic coatings with metamaterial surfaces, Journal of Alloys and Compounds, 2016, 687, 384

  CrossRef

 80. 80
  Yun Liu, Tingting Cui, Yana Li, Yanting Zhao, Yucheng Ye, Wenhua Wu, Guoxiu Tong, Effects of crystal size and sphere diameter on static magnetic and electromagnetic properties of monodisperse Fe3O4 microspheres, Materials Chemistry and Physics, 2016, 173, 152

  CrossRef

 81. 81
  Sushil Kumar, Gopal Datt, A. Santhosh Kumar, A. C. Abhyankar, Enhanced absorption of microwave radiations through flexible polyvinyl alcohol-carbon black/barium hexaferrite composite films, Journal of Applied Physics, 2016, 120, 16, 164901

  CrossRef

 82. 82
  Haibo Yang, Ning Han, Ying Lin, Ge Zhang, Lei Wang, Enhanced microwave absorbing properties of PANI/CoFe2O4/PVDF composite, RSC Adv., 2016, 6, 102, 100585

  CrossRef

 83. 83
  Jia-Qiang Zhu, Xiao-Juan Zhang, Shan-Wen Wang, Guang-Sheng Wang, Peng-Gang Yin, Enhanced microwave absorption material of ternary nanocomposites based on MnFe2O4@SiO2, polyaniline and polyvinylidene fluoride, RSC Adv., 2016, 6, 91, 88104

  CrossRef

 84. 84
  Xiaosi Qi, Qi Hu, Jianle Xu, Ren Xie, Zhongchen Bai, Yang Jiang, Shuijie Qin, Wei Zhong, Youwei Du, Enhanced microwave absorption properties and mechanism of core/shell structured magnetic nanoparticles/carbon-based nanohybrids, Materials Science and Engineering: B, 2016, 211, 53

  CrossRef

 85. 85
  Qing Yin, Honglong Xing, Ruiwen Shu, Xiaoli Ji, Dexin Tan, Ying Gan, Enhanced Microwave Absorption Properties of CeO2 Nanoparticles Supported on Reduced Graphene Oxide, Nano, 2016, 11, 05, 1650058

  CrossRef

 86. 86
  Ao-Ping Guo, Xiao-Juan Zhang, Shan-Wen Wang, Jia-Qiang Zhu, Lin Yang, Guang-Sheng Wang, Excellent Microwave Absorption and Electromagnetic Interference Shielding Based on Reduced Graphene Oxide@MoS2/Poly(Vinylidene Fluoride) Composites, ChemPlusChem, 2016, 81, 12
 87. 87
  Qiong Wu, Yu Si, Ying-Ying Wu, Shan-Wen Wang, Guang-Sheng Wang, Lei Wang, Fabrication and absorption properties based on ZnO nanocomposites adjusted by length–diameter ratio of ZnO nanorods, CrystEngComm, 2016, 18, 22, 4027

  CrossRef

 88. 88
  Chen Chen, Qinghe Liu, Han Bi, Wenbin You, Wen She, Renchao Che, Fabrication of hierarchical TiO2coated Co20Ni80particles with tunable core sizes as high-performance wide-band microwave absorbers, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 38, 26712

  CrossRef

 89. 89
  Bin Zhao, Mark Hardiman, Kevin M. Ryan, Emmet O'Reilly, Conor McCarthy, Formation of reworkable nanocomposite adhesives by dielectric heating of epoxy resin embedded Fe3O4hollow spheres, CrystEngComm, 2016, 18, 32, 6096

  CrossRef

 90. 90
  Zhenguo An, Jingjie Zhang, Glass–iron oxide, glass–iron and glass–iron–carbon composite hollow particles with tunable electromagnetic properties, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 34, 7979

  CrossRef

 91. 91
  Xiaosi Qi, Qi Hu, Hongbo Cai, Ren Xie, Zhongchen Bai, Yang Jiang, Shuijie Qin, Wei Zhong, Youwei Du, Heteronanostructured Co@carbon nanotubes-graphene ternary hybrids: synthesis, electromagnetic and excellent microwave absorption properties, Scientific Reports, 2016, 6, 1

  CrossRef

 92. 92
  G. P. Karpacheva, Hybrid magnetic nanocomposites containing polyconjugated polymers, Polymer Science Series C, 2016, 58, 1, 131

  CrossRef

 93. 93
  Lingzhi Wang, Kaifeng Gan, Deli Lu, Jinlong Zhang, Hydrophilic Fe3O4@C for High-­Capacity Adsorption of 2,4-Dichloro­phenol, European Journal of Inorganic Chemistry, 2016, 2016, 6
 94. 94
  Yingying Lan, Xinghua Li, Yan Zong, Zhaoxin Li, Yong Sun, Guoguo Tan, Juan Feng, Zhaoyu Ren, Xinliang Zheng, In-situ synthesis of carbon nanotubes decorated by magnetite nanoclusters and their applications as highly efficient and enhanced microwave absorber, Ceramics International, 2016, 42, 16, 19110

  CrossRef

 95. 95
  Juan Feng, Fangzhao Pu, Zhaoxin Li, Xinghua Li, Xiaoyun Hu, Jintao Bai, Interfacial interactions and synergistic effect of CoNi nanocrystals and nitrogen-doped graphene in a composite microwave absorber, Carbon, 2016, 104, 214

  CrossRef

 96. 96
  Chen Zhou, Sai Geng, Xiuwen Xu, Tihong Wang, Liqiang Zhang, Xiaojuan Tian, Fan Yang, Haitao Yang, Yongfeng Li, Lightweight hollow carbon nanospheres with tunable sizes towards enhancement in microwave absorption, Carbon, 2016, 108, 234

  CrossRef

 97. 97
  Panbo Liu, Ying Huang, Jing Yan, Yang Zhao, Magnetic graphene@PANI@porous TiO2ternary composites for high-performance electromagnetic wave absorption, J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 26, 6362

  CrossRef

 98. 98
  Ying Huang, Xiao Ding, Suping Li, Na Zhang, Jianguo Wang, Magnetic reduced graphene oxide nanocomposite as an effective electromagnetic wave absorber and its absorbing mechanism, Ceramics International, 2016, 42, 15, 17116

  CrossRef

 99. 99
  Xiaosi Qi, Jianle Xu, Qi Hu, Yu Deng, Ren Xie, Yang Jiang, Wei Zhong, Youwei Du, Metal-free carbon nanotubes: synthesis, and enhanced intrinsic microwave absorption properties, Scientific Reports, 2016, 6, 1

  CrossRef

 100. 100
  Yizao Wan, Jian Xiao, Chunzhi Li, Guangyao Xiong, Ruisong Guo, Lili Li, Ming Han, Honglin Luo, Microwave absorption properties of FeCo-coated carbon fibers with varying morphologies, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 399, 252

  CrossRef

 101. 101
  Chunjia Luo, Wenyan Duan, Xiaowei Yin, Jie Kong, Microwave-Absorbing Polymer-Derived Ceramics from Cobalt-Coordinated Poly(dimethylsilylene)diacetylenes, The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120, 33, 18721

  CrossRef

 102. 102
  Xuefeng Zhang, Yi Rao, Junjie Guo, Gaowu Qin, Multiple-phase carbon-coated FeSn 2 /Sn nanocomposites for high-frequency microwave absorption, Carbon, 2016, 96, 972

  CrossRef

 103. 103
  Zhihong Yang, Tong Xue, Linghui Yu, Guangbin Ji, Guoyue Xu, Zhichuan J. Xu, Nanocasting synthesis of Fe3O4@HTC nanocapsules and their superior electromagnetic properties, RSC Advances, 2016, 6, 24, 20386

  CrossRef

 104. 104
  Xiaoyun Liu, Yonglei Lv, Qixin Zhuang, Yangming Li, Shaodong Zhang, Fangxin Lan, Polybenzobisoxazoles-based nanocomposites with high microwave absorption performance and excellent thermal stability, Polymer, 2016, 99, 605

  CrossRef

 105. 105
  Yichao Yin, Xiaofang Liu, Xiaojun Wei, Ronghai Yu, Jianglan Shui, Porous CNTs/Co Composite Derived from Zeolitic Imidazolate Framework: A Lightweight, Ultrathin, and Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorber, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 50, 34686

  CrossRef

 106. 106
  Yuan Zhao, Tao Chen, Shaofa Sun, Long Zhao, Preparation of Magnetic Hybrid Microspheres with Well-Defined Yolk-Shell Structure, Advances in Materials Science and Engineering, 2016, 2016, 1

  CrossRef

 107. 107
  Rong Qiang, Yunchen Du, Ying Wang, Na Wang, Chunhua Tian, Jun Ma, Ping Xu, Xijiang Han, Rational design of yolk-shell C@C microspheres for the effective enhancement in microwave absorption, Carbon, 2016, 98, 599

  CrossRef

 108. 108
  Yan Wang, Hongtao Guan, Chenjun Dong, Xuechun Xiao, Shangfeng Du, Yude Wang, Reduced graphene oxide (RGO)/Mn3O4 nanocomposites for dielectric loss properties and electromagnetic interference shielding effectiveness at high frequency, Ceramics International, 2016, 42, 1, 936

  CrossRef

 109. 109
  Dan Song, Rong Yang, Chongwen Wang, Rui Xiao, Feng Long, Reusable nanosilver-coated magnetic particles for ultrasensitive SERS-based detection of malachite green in water samples, Scientific Reports, 2016, 6, 1

  CrossRef

 110. 110
  Chongwen Wang, Zhen Rong, Jing Wang, Na Jiang, Yuanfeng Pang, Rui Xiao, Shengqi Wang, Seed-mediated synthesis of high-performance silver-coated magnetic nanoparticles and their use as effective SERS substrates, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 506, 393

  CrossRef

 111. 111
  Yanping Wang, Zheng Peng, Wei Jiang, Size-controllable synthesis of Fe3O4 nanospheres decorated graphene for electromagnetic wave absorber, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, 27, 6, 6010

  CrossRef

 112. 112
  Chongwen Wang, Junfeng Wang, Ping Li, Zhen Rong, Xiaofei Jia, Qiuling Ma, Rui Xiao, Shengqi Wang, Sonochemical synthesis of highly branched flower-like Fe3O4@SiO2@Ag microcomposites and their application as versatile SERS substrates, Nanoscale, 2016, 8, 47, 19816

  CrossRef

 113. 113
  Olesia I. Kucheriv, Viktor V. Oliynyk, Volodymyr V. Zagorodnii, Vilen L. Launets, Il’ya A. Gural’skiy, Spin-Crossover Materials towards Microwave Radiation Switches, Scientific Reports, 2016, 6, 1

  CrossRef

 114. 114
  Miao Yu, Pingan Yang, Jie Fu, Shuzhi Liu, Song Qi, Study on the characteristics of magneto-sensitive electromagnetic wave-absorbing properties of magnetorheological elastomers, Smart Materials and Structures, 2016, 25, 8, 085046

  CrossRef

 115. 115
  Honglei Yuan, Yanling Xu, Huanxia Jia, Shaomin Zhou, Superparamagnetic Fe3O4/MWCNTs heterostructures for high frequency microwave absorption, RSC Adv., 2016, 6, 71, 67218

  CrossRef

 116. 116
  Yan Wang, Xinming Wu, Wenzhi Zhang, Synthesis and high-performance microwave absorption of graphene foam/polyaniline nanorods, Materials Letters, 2016, 165, 71

  CrossRef

 117. 117
  Jiantao Feng, Yechen Wang, Yanhui Hou, Juanbi Li, Liangchao Li, Synthesis and microwave absorption properties of coiled carbon nanotubes/CoFe 2 O 4 composites, Ceramics International, 2016, 42, 15, 17814

  CrossRef

 118. 118
  Meng Liu, Guocheng Lv, Guangyi Chen, Yangfan Qin, Peng Sun, Kaiyuan Zhou, Xuebing Xing, Chao He, Synthesis of Cu and Ni chalcogenides and evaluation of their properties for electromagnetic wave absorption, RSC Adv., 2016, 6, 104, 102472

  CrossRef

 119. 119
  Elaheh Kowsari, Mohadeseh Mohammadi, Synthesis of reduced and functional graphene oxide with magnetic ionic liquid and its application as an electromagnetic-absorbing coating, Composites Science and Technology, 2016, 126, 106

  CrossRef

 120. 120
  Yajie Zhang, Zhiming Zhang, Shicong Xu, Liangmin Yu, Yunze Long, Qunwei Tang, Synthesis of γ-Fe2O3@SiO2@polypyrrole core/shell/shell nanospheres with flexible controllability of electromagnetic properties, RSC Advances, 2016, 6, 8, 6623

  CrossRef

 121. 121
  Xiaosi Qi, Qi Hu, Jianle Xu, Ren Xie, Yang Jiang, Wei Zhong, Youwei Du, The synthesis and excellent electromagnetic radiation absorption properties of core/shell-structured Co/carbon nanotube–graphene nanocomposites, RSC Advances, 2016, 6, 14, 11382

  CrossRef

 122. 122
  Zhong-Jun Li, Zhi-Ling Hou, Wei-Li Song, Xing-Da Liu, Wen-Qiang Cao, Xiao-Hong Shao, Mao-Sheng Cao, Unusual continuous dual absorption peaks in Ca-doped BiFeO3nanostructures for broadened microwave absorption, Nanoscale, 2016, 8, 19, 10415

  CrossRef

 123. 123
  Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Kehe Su, Qiuyu Zhang, Well-Defined Core–Shell Fe3O4@Polypyrrole Composite Microspheres with Tunable Shell Thickness: Synthesis and Their Superior Microwave Absorption Performance in the Ku Band, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2016, 55, 22, 6263

  CrossRef

 124. 124
  Yi-Hua Chen, Zi-Han Huang, Ming-Ming Lu, Wen-Qiang Cao, Jie Yuan, De-Qing Zhang, Mao-Sheng Cao, 3D Fe3O4 nanocrystals decorating carbon nanotubes to tune electromagnetic properties and enhance microwave absorption capacity, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 24, 12621

  CrossRef

 125. 125
  Jun Liu, Shuanglei Yang, Wei Wu, Qingyong Tian, Shuyuan Cui, Zhigao Dai, Feng Ren, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang, 3D Flowerlike α-Fe2O3@TiO2Core–Shell Nanostructures: General Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 3, 11, 2975

  CrossRef

 126. 126
  Jiawen Xu, Chongwen Wang, Zhen Rong, Xiang'ai Cheng, Rui Xiao, A graphene-interlayered magnetic composite as a multifunctional SERS substrate, RSC Advances, 2015, 5, 76, 62101

  CrossRef

 127. 127
  Alberto López-Ortega, Marta Estrader, German Salazar-Alvarez, Alejando G. Roca, Josep Nogués, Applications of exchange coupled bi-magnetic hard/soft and soft/hard magnetic core/shell nanoparticles, Physics Reports, 2015, 553, 1

  CrossRef

 128. 128
  Xuefeng Zhang, Yuanyuan Liu, Gaowu Qin, Break Snoek limit via superparamagnetic coupling in Fe3O4/silica multiple-core/shell nanoparticles, Applied Physics Letters, 2015, 106, 3, 033105

  CrossRef

 129. 129
  Yi Zhang, Yi Huang, Tengfei Zhang, Huicong Chang, Peishuang Xiao, Honghui Chen, Zhiyu Huang, Yongsheng Chen, Broadband and Tunable High-Performance Microwave Absorption of an Ultralight and Highly Compressible Graphene Foam, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 130. 130
  Pengfei Xie, Yajun Luo, Zhen Ma, Chengyun Huang, Changxi Miao, Yinghong Yue, Weiming Hua, Zi Gao, Catalytic decomposition of N 2 O over Fe-ZSM-11 catalysts prepared by different methods: Nature of active Fe species, Journal of Catalysis, 2015, 330, 311

  CrossRef

 131. 131
  Hualiang Lv, Xiaohui Liang, Yan Cheng, Haiqian Zhang, Dongming Tang, Baoshan Zhang, Guangbin Ji, Youwei Du, Coin-like α-Fe2O3@CoFe2O4 Core–Shell Composites with Excellent Electromagnetic Absorption Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4744

  CrossRef

 132. 132
  Chunhua Tian, Yunchen Du, Ping Xu, Rong Qiang, Ying Wang, Ding Ding, Jianlei Xue, Jun Ma, Hongtao Zhao, Xijiang Han, Constructing Uniform Core–Shell PPy@PANI Composites with Tunable Shell Thickness toward Enhancement in Microwave Absorption, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 36, 20090

  CrossRef

 133. 133
  Yumin Liu, Yu Xia, Yun Jiang, Minli Zhang, Weiwei Sun, Xing-Zhong Zhao, Coupling effects of Au-decorated core-shell β-NaYF4:Er/Yb@SiO2 microprisms in dye-sensitized solar cells: plasmon resonance versus upconversion, Electrochimica Acta, 2015, 180, 394

  CrossRef

 134. 134
  Fang Ren, Guangming Zhu, Penggang Ren, Kun Wang, Xiaoping Cui, Xiaogang Yan, Cyanate ester resin filled with graphene nanosheets and CoFe2O4-reduced graphene oxide nanohybrids as a microwave absorber, Applied Surface Science, 2015, 351, 40

  CrossRef

 135. 135
  Qinghe Liu, Xianhui Xu, Weixing Xia, Renchao Che, Chen Chen, Qi Cao, Jingang He, Dependency of magnetic microwave absorption on surface architecture of Co20Ni80hierarchical structures studied by electron holography, Nanoscale, 2015, 7, 5, 1736

  CrossRef

 136. 136
  Kaiping Yuan, Renchao Che, Qi Cao, Zhenkun Sun, Qin Yue, Yonghui Deng, Designed Fabrication and Characterization of Three-Dimensionally Ordered Arrays of Core–Shell Magnetic Mesoporous Carbon Microspheres, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 9, 5312

  CrossRef

 137. 137
  Guizhen Wang, Xiange Peng, Lei Yu, Gengping Wan, Shiwei Lin, Yong Qin, Enhanced microwave absorption of ZnO coated with Ni nanoparticles produced by atomic layer deposition, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 6, 2734

  CrossRef

 138. 138
  Xiang Liu, Huizhang Guo, Qingshui Xie, Qing Luo, Lai-Sen Wang, Dong-Liang Peng, Enhanced microwave absorption properties in GHz range of Fe3O4/C composite materials, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 649, 537

  CrossRef

 139. 139
  Jia Liu, Wen-Qiang Cao, Hai-Bo Jin, Jie Yuan, De-Qing Zhang, Mao-Sheng Cao, Enhanced permittivity and multi-region microwave absorption of nanoneedle-like ZnO in the X-band at elevated temperature, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 18, 4670

  CrossRef

 140. 140
  Ya-Fei Pan, Guang-Sheng Wang, Yong-Hai Yue, Fabrication of Fe3O4@SiO2@RGO nanocomposites and their excellent absorption properties with low filler content, RSC Advances, 2015, 5, 88, 71718

  CrossRef

 141. 141
  Weiwei Liu, Hua Li, Qingping Zeng, Huanan Duan, Yiping Guo, Xuefa Liu, Chongyang Sun, Hezhou Liu, Fabrication of ultralight three-dimensional graphene networks with strong electromagnetic wave absorption properties, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 7, 3739

  CrossRef

 142. 142
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wanyu Zhao, Yajun Xie, Rui Zhang, Facile preparation and enhanced microwave absorption properties of core–shell composite spheres composited of Ni cores and TiO2 shells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 14, 8802

  CrossRef

 143. 143
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wenhui Guo, Yajun Xie, Rui Zhang, Facile synthesis of Ni/ZnO composite: Morphology control and microwave absorption properties, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 382, 78

  CrossRef

 144. 144
  Guomin Li, Liancheng Wang, Wanxi Li, Yao Xu, Fe-, Co-, and Ni-Loaded Porous Activated Carbon Balls as Lightweight Microwave Absorbents, ChemPhysChem, 2015, 16, 16
 145. 145
  Xianyong Lu, Yanzi Wu, Hongyan Cai, Xingyuan Qu, Lingmei Ni, Chao Teng, Ying Zhu, Lei Jiang, Fe3O4 nanopearl decorated carbon nanotubes stemming from carbon onions with self-cleaning and microwave absorption properties, RSC Advances, 2015, 5, 67, 54175

  CrossRef

 146. 146
  Xiaofang Liu, Yaxin Chen, Xinrui Cui, Min Zeng, Ronghai Yu, Guang-Sheng Wang, Flexible nanocomposites with enhanced microwave absorption properties based on Fe3O4/SiO2 nanorods and polyvinylidene fluoride, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 23, 12197

  CrossRef

 147. 147
  Hongxia Peng, Bin Cui, Weiwei Zhao, Yingsai Wang, Zhuguo Chang, Yaoyu Wang, Glycine-functionalized Fe3O4@TiO2:Er3+,Yb3+nanocarrier for microwave-triggered controllable drug release and study on mechanism of loading/release process using microcalorimetry, Expert Opinion on Drug Delivery, 2015, 12, 9, 1397

  CrossRef

 148. 148
  Fanbin Meng, Wei Wei, Jingjing Chen, Xiangnan Chen, Xiaoling Xu, Man Jiang, Yong Wang, Jun Lu, Zuowan Zhou, Growth of Fe3O4 nanosheet arrays on graphene by a mussel-inspired polydopamine adhesive for remarkable enhancement in electromagnetic absorptions, RSC Advances, 2015, 5, 122, 101121

  CrossRef

 149. 149
  Xiao-Juan Zhang, Guo-Cheng Lv, Guang-Sheng Wang, Tian-Yu Bai, Jia-Kang Qu, Xiao-Fang Liu, Peng-Gang Yin, High-performance microwave absorption of flexible nanocomposites based on flower-like Co superstructures and polyvinylidene fluoride, RSC Advances, 2015, 5, 68, 55468

  CrossRef

 150. 150
  Xinliang Zheng, Juan Feng, Yan Zong, Hui Miao, Xiaoyun Hu, Jintao Bai, Xinghua Li, Hydrophobic graphene nanosheets decorated by monodispersed superparamagnetic Fe3O4 nanocrystals as synergistic electromagnetic wave absorbers, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 17, 4452

  CrossRef

 151. 151
  Meng Zong, Ying Huang, Na Zhang, Haiwei Wu, Influence of (RGO)/(ferrite) ratios and graphene reduction degree on microwave absorption properties of graphene composites, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 644, 491

  CrossRef

 152. 152
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wanyu Zhao, Rui Zhang, Investigation of the electromagnetic absorption properties of Ni@TiO2 and Ni@SiO2 composite microspheres with core–shell structure, Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 4, 2531

  CrossRef

 153. 153
  Guomin Li, Liancheng Wang, Wanxi Li, Yao Xu, Mesoporous Fe/C and Core–Shell Fe–Fe3C@C composites as efficient microwave absorbents, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 211, 97

  CrossRef

 154. 154
  Hualiang Lv, Guangbin Ji, Xiaoguang Li, Xiaofeng Chang, Min Wang, Haiqian Zhang, Du Youwei, Microwave absorbing properties and enhanced infrared reflectance of FeAl mixture synthesized by two-step ball-milling method, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 374, 225

  CrossRef

 155. 155
  Yi Zhang, Zhou Wang, Boliang Zhang, Chengjun Zhou, Guang-Lin Zhao, Jiechao Jiang, S. M. Guo, Morphology and electromagnetic interference shielding effects of SiC coated carbon short fibers, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 37, 9684

  CrossRef

 156. 156
  Ming-Ming Lu, Mao-Sheng Cao, Yi-Hua Chen, Wen-Qiang Cao, Jia Liu, Hong-Long Shi, De-Qing Zhang, Wen-Zhong Wang, Jie Yuan, Multiscale Assembly of Grape-Like Ferroferric Oxide and Carbon Nanotubes: A Smart Absorber Prototype Varying Temperature to Tune Intensities, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 34, 19408

  CrossRef

 157. 157
  Yong Li, Wen-qiang Cao, Jie Yuan, Da-wei Wang, Mao-sheng Cao, Nd doping of bismuth ferrite to tune electromagnetic properties and increase microwave absorption by magnetic–dielectric synergy, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 36, 9276

  CrossRef

 158. 158
  Guomin Li, Liancheng Wang, Wanxi Li, Yao Xu, NiFe2O4, Fe3O4–FexNiy or FexNiy loaded porous activated carbon balls as lightweight microwave absorbents, RSC Advances, 2015, 5, 11, 8248

  CrossRef

 159. 159
  Hui-Jing Yang, Wen-Qiang Cao, De-Qing Zhang, Tie-Jian Su, Hong-Long Shi, Wen-Zhong Wang, Jie Yuan, Mao-Sheng Cao, NiO Hierarchical Nanorings on SiC: Enhancing Relaxation to Tune Microwave Absorption at Elevated Temperature, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 13, 7073

  CrossRef

 160. 160
  Yao-Feng Zhu, Qing-Qing Ni, Ya-Qin Fu, One-dimensional barium titanate coated multi-walled carbon nanotube heterostructures: synthesis and electromagnetic absorption properties, RSC Advances, 2015, 5, 5, 3748

  CrossRef

 161. 161
  Chaomei Shang, Guangbin Ji, Wei Liu, Xingmiao Zhang, Hualiang Lv, Youwei Du, One-pot in situ molten salt synthesis of octahedral Fe3O4 for efficient microwave absorption application, RSC Advances, 2015, 5, 98, 80450

  CrossRef

 162. 162
  Gongzong Liu, Wei Jiang, Yanping Wang, Suting Zhong, Danping Sun, Jie Liu, Fengsheng Li, One-pot synthesis of Ag@Fe3O4/reduced graphene oxide composite with excellent electromagnetic absorption properties, Ceramics International, 2015, 41, 3, 4982

  CrossRef

 163. 163
  Xinghua Li, Juan Feng, Yaping Du, Jintao Bai, Haiming Fan, Haoli Zhang, Yong Peng, Fashen Li, One-pot synthesis of CoFe2O4/graphene oxide hybrids and their conversion into FeCo/graphene hybrids for lightweight and highly efficient microwave absorber, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 10, 5535

  CrossRef

 164. 164
  Chongwen Wang, Ping Li, Junfeng Wang, Zhen Rong, Yuanfeng Pang, Jiawen Xu, Peitao Dong, Rui Xiao, Shengqi Wang, Polyethylenimine-interlayered core–shell–satellite 3D magnetic microspheres as versatile SERS substrates, Nanoscale, 2015, 7, 44, 18694

  CrossRef

 165. 165
  Xiaogu Huang, Jing Zhang, Min Lai, Tianyi Sang, Preparation and microwave absorption mechanisms of the NiZn ferrite nanofibers, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 627, 367

  CrossRef

 166. 166
  Gengping Wan, Lei Yu, Xiange Peng, Guizhen Wang, Xianqin Huang, Haonan Zhao, Yong Qin, Preparation and microwave absorption properties of uniform TiO2@C core–shell nanocrystals, RSC Advances, 2015, 5, 94, 77443

  CrossRef

 167. 167
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wenhui Guo, Yongqiang Chen, Rui Zhang, Preparation of SnO2-coated Ni microsphere composites with controlled microwave absorption properties, Applied Surface Science, 2015, 332, 112

  CrossRef

 168. 168
  Tong Liu, Yu Pang, Hiroaki Kikuchi, Yasuhiro Kamada, Seiki Takahashi, Superparamagnetic property and high microwave absorption performance of FeAl@(Al, Fe)2O3 nanoparticles induced by surface oxidation, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 24, 6232

  CrossRef

 169. 169
  Yanping Wang, Danping Sun, Gongzong Liu, Wei Jiang, Synthesis of Fe3O4@SiO2@ZnO core–shell structured microspheres and microwave absorption properties, Advanced Powder Technology, 2015, 26, 6, 1537

  CrossRef

 170. 170
  Tihong Wang, Yongfeng Li, Lina Wang, Chao Liu, Sai Geng, Xilai Jia, Fan Yang, Liqiang Zhang, Liping Liu, Bo You, Xiao Ren, Haitao Yang, Synthesis of graphene/α-Fe2O3 composites with excellent electromagnetic wave absorption properties, RSC Advances, 2015, 5, 74, 60114

  CrossRef

 171. 171
  Panbo Liu, Ying Huang, Xiang Zhang, Synthesis, characterization and excellent electromagnetic wave absorption properties of graphene@CoFe2O4@polyaniline nanocomposites, Synthetic Metals, 2015, 201, 76

  CrossRef

 172. 172
  Wen-Qiang Cao, Xi-Xi Wang, Jie Yuan, Wen-Zhong Wang, Mao-Sheng Cao, Temperature dependent microwave absorption of ultrathin graphene composites, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 38, 10017

  CrossRef

 173. 173
  Haiyan Yan, Rongrong Wang, Yongfei Li, Wei Long, Thermal Conductivity of Magnetically Aligned Graphene–Polymer Composites with Fe3O4-Decorated Graphene Nanosheets, Journal of Electronic Materials, 2015, 44, 2, 658

  CrossRef

 174. 174
  Ming-Qiang Ning, Ming-Ming Lu, Jing-Bo Li, Zhuo Chen, Yan-Kun Dou, Cheng-Zhi Wang, Fida Rehman, Mao-Sheng Cao, Hai-Bo Jin, Two-dimensional nanosheets of MoS2: a promising material with high dielectric properties and microwave absorption performance, Nanoscale, 2015, 7, 38, 15734

  CrossRef

 175. 175
  Mohd Najim, Gaurav Modi, Yogendra Kumar Mishra, Rainer Adelung, Dharmendra Singh, Vijaya Agarwala, Ultra-wide bandwidth with enhanced microwave absorption of electroless Ni–P coated tetrapod-shaped ZnO nano- and microstructures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 35, 22923

  CrossRef

 176. 176
  Gengping Wan, Guizhen Wang, Xianqin Huang, Haonan Zhao, Xinyue Li, Kan Wang, Lei Yu, Xiange Peng, Yong Qin, Uniform Fe3O4 coating on flower-like ZnO nanostructures by atomic layer deposition for electromagnetic wave absorption, Dalton Transactions, 2015, 44, 43, 18804

  CrossRef

 177. 177
  Rahul Purbia, Santanu Paria, Yolk/shell nanoparticles: classifications, synthesis, properties, and applications, Nanoscale, 2015, 7, 47, 19789

  CrossRef

 178. 178
  X. F. Zhang, J. J. Guo, G. W. Qin, Assembled micro-nano particles with multiple interface polarizations for electromagnetic absorption at gigahertz, Applied Physics Letters, 2014, 104, 25, 252404

  CrossRef

 179. 179
  Danping Sun, Quan Zou, Yanping Wang, Yujiao Wang, Wei Jiang, Fengsheng Li, Controllable synthesis of porous Fe3O4@ZnO sphere decorated graphene for extraordinary electromagnetic wave absorption, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6557

  CrossRef

 180. 180
  Dezhi Chen, Hongying Quan, Zhongning Huang, Shenglian Luo, Xubiao Luo, Fang Deng, Hualin Jiang, Guisheng Zeng, Electromagnetic and microwave absorbing properties of RGO@hematite core–shell nanostructure/PVDF composites, Composites Science and Technology, 2014, 102, 126

  CrossRef

 181. 181
  Xiao-Min Meng, Xiao-Juan Zhang, Chang Lu, Ya-Fei Pan, Guang-Sheng Wang, Enhanced absorbing properties of three-phase composites based on a thermoplastic-ceramic matrix (BaTiO3 + PVDF) and carbon black nanoparticles, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18725

  CrossRef

 182. 182
  Huijing Yang, Maosheng Cao, Yong Li, Honglong Shi, Zhiling Hou, Xiaoyong Fang, Haibo Jin, Wenzhong Wang, Jie Yuan, Enhanced Dielectric Properties and Excellent Microwave Absorption of SiC Powders Driven with NiO Nanorings, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 3
 183. 183
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wen Li, Xiaoxuan Pian, Rui Zhang, Enhanced electromagnetic wave absorption properties of Ni–SnO2 core–shell composites synthesized by a simple hydrothermal method, Materials Letters, 2014, 121, 118

  CrossRef

 184. 184
  Tian Chen, Jinhao Qiu, Kongjun Zhu, Yincheng Che, Yun Zhang, Jiamin Zhang, Hao Li, Fei Wang, Zhenzhen Wang, Enhanced electromagnetic wave absorption properties of polyaniline-coated Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 9, 3664

  CrossRef

 185. 185
  Xiao-Juan Zhang, Guang-Sheng Wang, Wen-Qiang Cao, Yun-Zhao Wei, Jun-Fei Liang, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Enhanced Microwave Absorption Property of Reduced Graphene Oxide (RGO)-MnFe2O4 Nanocomposites and Polyvinylidene Fluoride, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7471

  CrossRef

 186. 186
  Jing Zheng, Hualiang Lv, Xiaohui Lin, Guangbin Ji, Xiaoguang Li, Youwei Du, Enhanced microwave electromagnetic properties of Fe3O4/graphene nanosheet composites, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 589, 174

  CrossRef

 187. 187
  Xin Luo, Guang-Sheng Wang, Hao-Yue Guo, Xiao-Juan Zhang, Wen-Qiang Cao, Yun-Zhao Wei, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Enhanced Wave-Absorption Properties of Nanocomposites Based on the Synthesized Bi2S3 Nanorods and Polyvinylidene Fluoride, ChemPlusChem, 2014, 79, 8
 188. 188
  Junhai Shen, Keyu Chen, Liangchao Li, Weixiang Wang, Ye Jin, Fabrication and microwave absorbing properties of (Z-type barium ferrite/silica)@polypyrrole composites, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 488

  CrossRef

 189. 189
  Honglin Luo, Guangyao Xiong, Zhiwei Yang, Qiuping Li, Chunying Ma, Deying Li, Xiaobing Wu, Zheren Wang, Yizao Wan, Facile preparation and extraordinary microwave absorption properties of carbon fibers coated with nanostructured crystalline SnO2, Materials Research Bulletin, 2014, 53, 123

  CrossRef

 190. 190
  Huanming Zhang, Chunling Zhu, Yujin Chen, Hong Gao, Growth of Fe3O4 Nanorod Arrays on Graphene Sheets for Application in Electromagnetic Absorption Fields, ChemPhysChem, 2014, 15, 11
 191. 191
  Yulan Ren, Chunling Zhu, Lihong Qi, Hong Gao, Yujin Chen, Growth of γ-Fe2O3 nanosheet arrays on graphene for electromagnetic absorption applications, RSC Adv., 2014, 4, 41, 21510

  CrossRef

 192. 192
  Jin Cheng, Renchao Che, Chongyun Liang, Jiwei Liu, Min Wang, Junjie Xu, Hierarchical hollow Li4Ti5O12 urchin-like microspheres with ultra-high specific surface area for high rate lithium ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 7, 1043

  CrossRef

 193. 193
  JiWei Liu, JunJie Xu, ZhengWang Liu, XiaLin Liu, RenChao Che, Hierarchical magnetic core-shell nanostructures for microwave absorption: Synthesis, microstructure and property studies, Science China Chemistry, 2014, 57, 1, 3

  CrossRef

 194. 194
  Guizhen Wang, Zhe Gao, Gengping Wan, Shiwei Lin, Peng Yang, Yong Qin, High densities of magnetic nanoparticles supported on graphene fabricated by atomic layer deposition and their use as efficient synergistic microwave absorbers, Nano Research, 2014, 7, 5, 704

  CrossRef

 195. 195
  Gong Cheng, Ping Chen, Zhi-Gang Wang, Xiao-Jing Sui, Ji-Lin Zhang, Jia-Zuan Ni, Immobilization of trypsin onto multifunctional meso-/macroporous core-shell microspheres: A new platform for rapid enzymatic digestion, Analytica Chimica Acta, 2014, 812, 65

  CrossRef

 196. 196
  Tong Liu, Yu Pang, Mu Zhu, Satoru Kobayashi, Microporous Co@CoO nanoparticles with superior microwave absorption properties, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2447

  CrossRef

 197. 197
  Cui-Ping Wang, Chuan-Hao Li, Hong Bi, Ju-Chuan Li, Hui Zhang, An-Jian Xie, Yu-Hua Shen, Novel one-dimensional polyaniline/Ni0.5Zn0.5Fe2O4 hybrid nanostructure: synthesis, magnetic, and electromagnetic wave absorption properties, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 3

  CrossRef

 198. 198
  Gongzong Liu, Wei Jiang, Danping Sun, Yanping Wang, Fengsheng Li, One-pot synthesis of urchinlike Ni nanoparticles/RGO composites with extraordinary electromagnetic absorption properties, Applied Surface Science, 2014, 314, 523

  CrossRef

 199. 199
  Junjie Xu, Jiwei Liu, Renchao Che, Chongyun Liang, Maosheng Cao, Yong Li, Zhengwang Liu, Polarization enhancement of microwave absorption by increasing aspect ratio of ellipsoidal nanorattles with Fe3O4 cores and hierarchical CuSiO3 shells, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5782

  CrossRef

 200. 200
  Jing Zheng, Zongxue Yu, Guangbin Ji, Xiaohui Lin, Hualiang Lv, Youwei Du, Reduction synthesis of FexOy@SiO2 core–shell nanostructure with enhanced microwave-absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 602, 8

  CrossRef

 201. 201
  Xinghua Li, Juan Feng, Hao Zhu, Chunhao Qu, Jintao Bai, Xinliang Zheng, Sandwich-like graphene nanosheets decorated with superparamagnetic CoFe2O4 nanocrystals and their application as an enhanced electromagnetic wave absorber, RSC Adv., 2014, 4, 63, 33619

  CrossRef

 202. 202
  M. Stefan, O. Pana, C. Leostean, C. Bele, D. Silipas, M. Senila, E. Gautron, Synthesis and characterization of Fe3O4–TiO2 core-shell nanoparticles, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 11, 114312

  CrossRef

 203. 203
  Lei Wang, Ying Huang, Xu Sun, Haijian Huang, Panbo Liu, Meng Zong, Yan Wang, Synthesis and microwave absorption enhancement of graphene@Fe3O4@SiO2@NiO nanosheet hierarchical structures, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3157

  CrossRef

 204. 204
  Lina Wang, Xilai Jia, Yongfeng Li, Fan Yang, Liqiang Zhang, Liping Liu, Xiao Ren, Haitao Yang, Synthesis and microwave absorption property of flexible magnetic film based on graphene oxide/carbon nanotubes and Fe3O4nanoparticles, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14940

  CrossRef

 205. 205
  Meng Yu, Chongyun Liang, Mengmei Liu, Xialin Liu, Kaiping Yuan, Hui Cao, Renchao Che, Yolk–shell Fe3O4@ZrO2 prepared by a tunable polymer surfactant assisted sol–gel method for high temperature stable microwave absorption, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 35, 7275

  CrossRef

 206. 206
  Hu Zhou, Jiacheng Wang, Jiandong Zhuang, Qian Liu, A covalent route for efficient surface modification of ordered mesoporous carbon as high performance microwave absorbers, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12502

  CrossRef

 207. 207
  Thiers Massami Uehara, Valeria Spolon Marangoni, Nicholas Pasquale, Paulo Barbeitas Miranda, Ki-Bum Lee, Valtencir Zucolotto, A Detailed Investigation on the Interactions between Magnetic Nanoparticles and Cell Membrane Models, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13063

  CrossRef

 208. 208
  Song Xie, Xiao-Ning Guo, Guo-Qiang Jin, Xiang-Yun Guo, Carbon coated Co–SiC nanocomposite with high-performance microwave absorption, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 38, 16104

  CrossRef

 209. 209
  Dezhi Chen, Guang-Sheng Wang, Shuai He, Jia Liu, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Controllable fabrication of mono-dispersed RGO–hematite nanocomposites and their enhanced wave absorption properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5996

  CrossRef

 210. 210
  X. F. Zhang, H. Huang, X. L. Dong, Core/Shell Metal/Heterogeneous Oxide Nanocapsules: The Empirical Formation Law and Tunable Electromagnetic Losses, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 16, 8563

  CrossRef

 211. 211
  Jiwei Liu, Jin Cheng, Renchao Che, Junjie Xu, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Double-Shelled Yolk–Shell Microspheres with Fe3O4 Cores and SnO2 Double Shells as High-Performance Microwave Absorbers, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 1, 489

  CrossRef

 212. 212
  Zhenxing Yu, Zhongping Yao, Na Zhang, Zhijiang Wang, Chunxiang Li, Xiaojun Han, Xiaohong Wu, Zhaohua Jiang, Electric field-induced synthesis of dendritic nanostructured α-Fe for electromagnetic absorption application, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4571

  CrossRef

 213. 213
  Zhijiang Wang, Lina Wu, Jigang Zhou, Baozhong Shen, Zhaohua Jiang, Enhanced microwave absorption of Fe3O4 nanocrystals after heterogeneously growing with ZnO nanoshell, RSC Advances, 2013, 3, 10, 3309

  CrossRef

 214. 214
  Ning-Ning Song, Hai-Tao Yang, Hao-Liang Liu, Xiao Ren, Hao-Feng Ding, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng, Exceeding natural resonance frequency limit of monodisperse Fe3O4 nanoparticles via superparamagnetic relaxation, Scientific Reports, 2013, 3, 1

  CrossRef

 215. 215
  Pan-Bo Liu, Ying Huang, Xu Sun, Excellent Electromagnetic Absorption Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Reduced Graphene Oxide–Co3O4 Composites Prepared by a Hydrothermal Method, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12355

  CrossRef

 216. 216
  Xiaotong Zhan, Hongzhe Tang, Yu Du, Adbrimkrim Talbi, Jinlong Zha, Junhui He, Facile preparation of Fe nanochains and their electromagnetic properties, RSC Advances, 2013, 3, 36, 15966

  CrossRef

 217. 217
  Meng Zong, Ying Huang, Yang Zhao, Xu Sun, Chunhao Qu, Didi Luo, Jiangbo Zheng, Facile preparation, high microwave absorption and microwave absorbing mechanism of RGO–Fe3O4 composites, RSC Advances, 2013, 3, 45, 23638

  CrossRef

 218. 218
  Jiwei Liu, Junjie Xu, Renchao Che, Huajun Chen, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Hierarchical Fe3O4@TiO2 Yolk–Shell Microspheres with Enhanced Microwave-Absorption Properties, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 21
 219. 219
  Jie Zhang, Jiwei Liu, Chongyun Liang, Fan Zhang, Renchao Che, Highly crystalline manganese selenide nanorods: Synthesis, characterization, and microwave absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 548, 13

  CrossRef

 220. 220
  Liangliang Liang, Yumin Liu, Chenghao Bu, Kaimo Guo, Weiwei Sun, Niu Huang, Tao Peng, Bobby Sebo, Mengmei Pan, Wei Liu, Shishang Guo, Xing-Zhong Zhao, Highly Uniform, Bifunctional Core/Double-Shell-Structured β-NaYF4:Er3+, Yb3+ @ SiO2@TiO2 Hexagonal Sub-microprisms for High-Performance Dye Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 15
 221. 221
  Hao Huang, Xue-Feng Zhang, Bo Lv, Fang-Hong Xue, Asif Shah, Lei Su, Jing-Guo Yan, Man Yao, Xing-Long Dong, Manipulated electromagnetic losses by integrating chemically heterogeneous components in Fe-based core/shell architecture, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 8, 084312

  CrossRef

 222. 222
  Bin Zhang, Yunchen Du, Peng Zhang, Hongtao Zhao, Leilei Kang, Xijiang Han, Ping Xu, Microwave absorption enhancement of Fe3O4/polyaniline core/shell hybrid microspheres with controlled shell thickness, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 130, 3
 223. 223
  Pengfei Zhao, Chongyun Liang, Xiwen Gong, Ran Gao, Jiwei Liu, Min Wang, Renchao Che, Microwave absorption enhancement, magnetic coupling and ab initio electronic structure of monodispersed (Mn1−xCox)3O4 nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 17, 8022

  CrossRef

 224. 224
  Zhi-Gang Wang, Gong Cheng, Yan-Lin Liu, Ji-Lin Zhang, De-Hui Sun, Jia-Zuan Ni, Novel 3D flowerlike hierarchical γ-Fe2O3@xNH4F·yLuF3 core–shell microspheres tailor-made by a phase transformation process for the capture of phosphopeptides, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 37, 4845

  CrossRef

 225. 225
  Qiangchun Liu, Zhenfa Zi, Min Zhang, Peng Zhang, Angbo Pang, Jianming Dai, Yuping Sun, Solvothermal synthesis of hollow glass microspheres/Fe3O4 composites as a lightweight microwave absorber, Journal of Materials Science, 2013, 48, 17, 6048

  CrossRef

 226. 226
  Panbo Liu, Ying Huang, Lei Wang, Wei Zhang, Synthesis and excellent electromagnetic absorption properties of polypyrrole-reduced graphene oxide–Co3O4 nanocomposites, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 573, 151

  CrossRef

 227. 227
  Lei Wang, Ying Huang, Xiao Ding, Panbo Liu, Meng Zong, Yan Wang, Synthesis and microwave absorption enhancement of Fe-doped NiO@SiO2@graphene nanocomposites, Materials Science and Engineering: B, 2013, 178, 20, 1403

  CrossRef

 228. 228
  Lei Wang, Ying Huang, Xiao Ding, Panbo Liu, Meng Zong, Synthesis and microwave absorption enhancement of NiO nanosheets@SiO2@graphene hierarchical structures, RSC Advances, 2013, 3, 45, 23290

  CrossRef

 229. 229
  Jiwei Liu, Jin Cheng, Renchao Che, Junjie Xu, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Synthesis and Microwave Absorption Properties of Yolk–Shell Microspheres with Magnetic Iron Oxide Cores and Hierarchical Copper Silicate Shells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2503

  CrossRef

 230. 230
  Bo Wen, Mao-Sheng Cao, Zhi-Ling Hou, Wei-Li Song, Lu Zhang, Ming-Ming Lu, Hai-Bo Jin, Xiao-Yong Fang, Wen-Zhong Wang, Jie Yuan, Temperature dependent microwave attenuation behavior for carbon-nanotube/silica composites, Carbon, 2013, 65, 124

  CrossRef

 231. 231
  Jiwei Liu, Junjie Xu, Renchao Che, Huajun Chen, Zhengwang Liu, Feng Xia, Hierarchical magnetic yolk–shell microspheres with mixed barium silicate and barium titanium oxide shells for microwave absorption enhancement, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 9277

  CrossRef

 232. 232
  Guizhen Wang, Zhe Gao, Shiwei Tang, Chaoqiu Chen, Feifei Duan, Shichao Zhao, Shiwei Lin, Yuhong Feng, Lei Zhou, Yong Qin, Microwave Absorption Properties of Carbon Nanocoils Coated with Highly Controlled Magnetic Materials by Atomic Layer Deposition, ACS Nano, 2012, 6, 12, 11009

  CrossRef