SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Alberto López-Ortega, Marta Estrader, German Salazar-Alvarez, Alejando G. Roca, Josep Nogués, Applications of exchange coupled bi-magnetic hard/soft and soft/hard magnetic core/shell nanoparticles, Physics Reports, 2015, 553, 1

  CrossRef

 2. 2
  Xuefeng Zhang, Yuanyuan Liu, Gaowu Qin, Break Snoek limit via superparamagnetic coupling in Fe3O4/silica multiple-core/shell nanoparticles, Applied Physics Letters, 2015, 106, 3, 033105

  CrossRef

 3. 3
  Yi Zhang, Yi Huang, Tengfei Zhang, Huicong Chang, Peishuang Xiao, Honghui Chen, Zhiyu Huang, Yongsheng Chen, Broadband and Tunable High-Performance Microwave Absorption of an Ultralight and Highly Compressible Graphene Foam, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 4. 4
  Hualiang Lv, Xiaohui Liang, Yan Cheng, Haiqian Zhang, Dongming Tang, Baoshan Zhang, Guangbin Ji, Youwei Du, Coin-like α-Fe2O3@CoFe2O4Core–Shell Composites with Excellent Electromagnetic Absorption Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4744

  CrossRef

 5. 5
  Qinghe Liu, Xianhui Xu, Weixing Xia, Renchao Che, Chen Chen, Qi Cao, Jingang He, Dependency of magnetic microwave absorption on surface architecture of Co20Ni80hierarchical structures studied by electron holography, Nanoscale, 2015, 7, 5, 1736

  CrossRef

 6. 6
  Kaiping Yuan, Renchao Che, Qi Cao, Zhenkun Sun, Qin Yue, Yonghui Deng, Designed Fabrication and Characterization of Three-Dimensionally Ordered Arrays of Core–Shell Magnetic Mesoporous Carbon Microspheres, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 9, 5312

  CrossRef

 7. 7
  Guizhen Wang, Xiange Peng, Lei Yu, Gengping Wan, Shiwei Lin, Yong Qin, Enhanced microwave absorption of ZnO coated with Ni nanoparticles produced by atomic layer deposition, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 6, 2734

  CrossRef

 8. 8
  Weiwei Liu, Hua Li, Qingping Zeng, Huanan Duan, Yiping Guo, Xuefa Liu, Chongyang Sun, Hezhou Liu, Fabrication of ultralight three-dimensional graphene networks with strong electromagnetic wave absorption properties, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3739

  CrossRef

 9. 9
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wanyu Zhao, Yajun Xie, Rui Zhang, Facile preparation and enhanced microwave absorption properties of core–shell composite spheres composited of Ni cores and TiO2shells, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 14, 8802

  CrossRef

 10. 10
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wenhui Guo, Yajun Xie, Rui Zhang, Facile synthesis of Ni/ZnO composite: Morphology control and microwave absorption properties, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 382, 78

  CrossRef

 11. 11
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wanyu Zhao, Rui Zhang, Investigation of the electromagnetic absorption properties of Ni@TiO2and Ni@SiO2composite microspheres with core–shell structure, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 4, 2531

  CrossRef

 12. 12
  Guomin Li, Liancheng Wang, Wanxi Li, Yao Xu, Mesoporous Fe/C and Core–Shell Fe–Fe3C@C composites as efficient microwave absorbents, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 211, 97

  CrossRef

 13. 13
  Hualiang Lv, Guangbin Ji, Xiaoguang Li, Xiaofeng Chang, Min Wang, Haiqian Zhang, Du Youwei, Microwave absorbing properties and enhanced infrared reflectance of FeAl mixture synthesized by two-step ball-milling method, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 374, 225

  CrossRef

 14. 14
  Hui-Jing Yang, Wen-Qiang Cao, De-Qing Zhang, Tie-Jian Su, Hong-Long Shi, Wen-Zhong Wang, Jie Yuan, Mao-Sheng Cao, NiO Hierarchical Nanorings on SiC: Enhancing Relaxation to Tune Microwave Absorption at Elevated Temperature, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150330121407000

  CrossRef

 15. 15
  Yao-Feng Zhu, Qing-Qing Ni, Ya-Qin Fu, One-dimensional barium titanate coated multi-walled carbon nanotube heterostructures: synthesis and electromagnetic absorption properties, RSC Adv., 2015, 5, 5, 3748

  CrossRef

 16. 16
  Gongzong Liu, Wei Jiang, Yanping Wang, Suting Zhong, Danping Sun, Jie Liu, Fengsheng Li, One-pot synthesis of Ag@Fe3O4/reduced graphene oxide composite with excellent electromagnetic absorption properties, Ceramics International, 2015, 41, 3, 4982

  CrossRef

 17. 17
  Xinghua Li, Juan Feng, Yaping Du, Jintao Bai, Haiming Fan, Haoli Zhang, Yong Peng, Fashen Li, One-pot synthesis of CoFe2O4/graphene oxide hybrids and their conversion into FeCo/graphene hybrids for lightweight and highly efficient microwave absorber, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 10, 5535

  CrossRef

 18. 18
  Xiaogu Huang, Jing Zhang, Min Lai, Tianyi Sang, Preparation and microwave absorption mechanisms of the NiZn ferrite nanofibers, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 627, 367

  CrossRef

 19. 19
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wenhui Guo, Yongqiang Chen, Rui Zhang, Preparation of SnO2-coated Ni microsphere composites with controlled microwave absorption properties, Applied Surface Science, 2015, 332, 112

  CrossRef

 20. 20
  Panbo Liu, Ying Huang, Xiang Zhang, Synthesis, characterization and excellent electromagnetic wave absorption properties of graphene@CoFe2O4@polyaniline nanocomposites, Synthetic Metals, 2015, 201, 76

  CrossRef

 21. 21
  Haiyan Yan, Rongrong Wang, Yongfei Li, Wei Long, Thermal Conductivity of Magnetically Aligned Graphene–Polymer Composites with Fe3O4-Decorated Graphene Nanosheets, Journal of Electronic Materials, 2015, 44, 2, 658

  CrossRef

 22. 22
  X. F. Zhang, J. J. Guo, G. W. Qin, Assembled micro-nano particles with multiple interface polarizations for electromagnetic absorption at gigahertz, Applied Physics Letters, 2014, 104, 25, 252404

  CrossRef

 23. 23
  Danping Sun, Quan Zou, Yanping Wang, Yujiao Wang, Wei Jiang, Fengsheng Li, Controllable synthesis of porous Fe3O4@ZnO sphere decorated graphene for extraordinary electromagnetic wave absorption, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6557

  CrossRef

 24. 24
  Dezhi Chen, Hongying Quan, Zhongning Huang, Shenglian Luo, Xubiao Luo, Fang Deng, Hualin Jiang, Guisheng Zeng, Electromagnetic and microwave absorbing properties of RGO@hematite core–shell nanostructure/PVDF composites, Composites Science and Technology, 2014, 102, 126

  CrossRef

 25. 25
  Xiao-Min Meng, Xiao-Juan Zhang, Chang Lu, Ya-Fei Pan, Guang-Sheng Wang, Enhanced absorbing properties of three-phase composites based on a thermoplastic-ceramic matrix (BaTiO3+ PVDF) and carbon black nanoparticles, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18725

  CrossRef

 26. 26
  Huijing Yang, Maosheng Cao, Yong Li, Honglong Shi, Zhiling Hou, Xiaoyong Fang, Haibo Jin, Wenzhong Wang, Jie Yuan, Enhanced Dielectric Properties and Excellent Microwave Absorption of SiC Powders Driven with NiO Nanorings, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 3
 27. 27
  Biao Zhao, Gang Shao, Bingbing Fan, Wen Li, Xiaoxuan Pian, Rui Zhang, Enhanced electromagnetic wave absorption properties of Ni–SnO2 core–shell composites synthesized by a simple hydrothermal method, Materials Letters, 2014, 121, 118

  CrossRef

 28. 28
  Tian Chen, Jinhao Qiu, Kongjun Zhu, Yincheng Che, Yun Zhang, Jiamin Zhang, Hao Li, Fei Wang, Zhenzhen Wang, Enhanced electromagnetic wave absorption properties of polyaniline-coated Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 9, 3664

  CrossRef

 29. 29
  Xiao-Juan Zhang, Guang-Sheng Wang, Wen-Qiang Cao, Yun-Zhao Wei, Jun-Fei Liang, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Enhanced Microwave Absorption Property of Reduced Graphene Oxide (RGO)-MnFe2O4Nanocomposites and Polyvinylidene Fluoride, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7471

  CrossRef

 30. 30
  Jing Zheng, Hualiang Lv, Xiaohui Lin, Guangbin Ji, Xiaoguang Li, Youwei Du, Enhanced microwave electromagnetic properties of Fe3O4/graphene nanosheet composites, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 589, 174

  CrossRef

 31. 31
  Xin Luo, Guang-Sheng Wang, Hao-Yue Guo, Xiao-Juan Zhang, Wen-Qiang Cao, Yun-Zhao Wei, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Enhanced Wave-Absorption Properties of Nanocomposites Based on the Synthesized Bi2S3 Nanorods and Polyvinylidene Fluoride, ChemPlusChem, 2014, 79, 8
 32. 32
  Junhai Shen, Keyu Chen, Liangchao Li, Weixiang Wang, Ye Jin, Fabrication and microwave absorbing properties of (Z-type barium ferrite/silica)@polypyrrole composites, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 488

  CrossRef

 33. 33
  Honglin Luo, Guangyao Xiong, Zhiwei Yang, Qiuping Li, Chunying Ma, Deying Li, Xiaobing Wu, Zheren Wang, Yizao Wan, Facile preparation and extraordinary microwave absorption properties of carbon fibers coated with nanostructured crystalline SnO2, Materials Research Bulletin, 2014, 53, 123

  CrossRef

 34. 34
  Huanming Zhang, Chunling Zhu, Yujin Chen, Hong Gao, Growth of Fe3O4 Nanorod Arrays on Graphene Sheets for Application in Electromagnetic Absorption Fields, ChemPhysChem, 2014, 15, 11
 35. 35
  Yulan Ren, Chunling Zhu, Lihong Qi, Hong Gao, Yujin Chen, Growth of γ-Fe2O3 nanosheet arrays on graphene for electromagnetic absorption applications, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21510

  CrossRef

 36. 36
  Jin Cheng, Renchao Che, Chongyun Liang, Jiwei Liu, Min Wang, Junjie Xu, Hierarchical hollow Li4Ti5O12 urchin-like microspheres with ultra-high specific surface area for high rate lithium ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 7, 1043

  CrossRef

 37. 37
  JiWei Liu, JunJie Xu, ZhengWang Liu, XiaLin Liu, RenChao Che, Hierarchical magnetic core-shell nanostructures for microwave absorption: Synthesis, microstructure and property studies, Science China Chemistry, 2014, 57, 1, 3

  CrossRef

 38. 38
  Guizhen Wang, Zhe Gao, Gengping Wan, Shiwei Lin, Peng Yang, Yong Qin, High densities of magnetic nanoparticles supported on graphene fabricated by atomic layer deposition and their use as efficient synergistic microwave absorbers, Nano Research, 2014, 7, 5, 704

  CrossRef

 39. 39
  Gong Cheng, Ping Chen, Zhi-Gang Wang, Xiao-Jing Sui, Ji-Lin Zhang, Jia-Zuan Ni, Immobilization of trypsin onto multifunctional meso-/macroporous core-shell microspheres: A new platform for rapid enzymatic digestion, Analytica Chimica Acta, 2014, 812, 65

  CrossRef

 40. 40
  Tong Liu, Yu Pang, Mu Zhu, Satoru Kobayashi, Microporous Co@CoO nanoparticles with superior microwave absorption properties, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2447

  CrossRef

 41. 41
  Guomin Li, Liancheng Wang, Wanxi Li, Yao Xu, NiFe2O4, Fe3O4–FexNiyor FexNiyloaded porous activated carbon balls as lightweight microwave absorbents, RSC Adv., 2014, 5, 11, 8248

  CrossRef

 42. 42
  Cui-Ping Wang, Chuan-Hao Li, Hong Bi, Ju-Chuan Li, Hui Zhang, An-Jian Xie, Yu-Hua Shen, Novel one-dimensional polyaniline/Ni0.5Zn0.5Fe2O4 hybrid nanostructure: synthesis, magnetic, and electromagnetic wave absorption properties, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 3

  CrossRef

 43. 43
  Gongzong Liu, Wei Jiang, Danping Sun, Yanping Wang, Fengsheng Li, One-pot synthesis of urchinlike Ni nanoparticles/RGO composites with extraordinary electromagnetic absorption properties, Applied Surface Science, 2014, 314, 523

  CrossRef

 44. 44
  Junjie Xu, Jiwei Liu, Renchao Che, Chongyun Liang, Maosheng Cao, Yong Li, Zhengwang Liu, Polarization enhancement of microwave absorption by increasing aspect ratio of ellipsoidal nanorattles with Fe3O4 cores and hierarchical CuSiO3 shells, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5782

  CrossRef

 45. 45
  Jing Zheng, Zongxue Yu, Guangbin Ji, Xiaohui Lin, Hualiang Lv, Youwei Du, Reduction synthesis of FexOy@SiO2 core–shell nanostructure with enhanced microwave-absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 602, 8

  CrossRef

 46. 46
  Xinghua Li, Juan Feng, Hao Zhu, Chunhao Qu, Jintao Bai, Xinliang Zheng, Sandwich-like graphene nanosheets decorated with superparamagnetic CoFe2O4nanocrystals and their application as an enhanced electromagnetic wave absorber, RSC Advances, 2014, 4, 63, 33619

  CrossRef

 47. 47
  M. Stefan, O. Pana, C. Leostean, C. Bele, D. Silipas, M. Senila, E. Gautron, Synthesis and characterization of Fe3O4–TiO2 core-shell nanoparticles, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 11, 114312

  CrossRef

 48. 48
  Lei Wang, Ying Huang, Xu Sun, Haijian Huang, Panbo Liu, Meng Zong, Yan Wang, Synthesis and microwave absorption enhancement of graphene@Fe3O4@SiO2@NiO nanosheet hierarchical structures, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3157

  CrossRef

 49. 49
  Lina Wang, Xilai Jia, Yongfeng Li, Fan Yang, Liqiang Zhang, Liping Liu, Xiao Ren, Haitao Yang, Synthesis and microwave absorption property of flexible magnetic film based on graphene oxide/carbon nanotubes and Fe3O4nanoparticles, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14940

  CrossRef

 50. 50
  Meng Yu, Chongyun Liang, Mengmei Liu, Xialin Liu, Kaiping Yuan, Hui Cao, Renchao Che, Yolk–shell Fe3O4@ZrO2prepared by a tunable polymer surfactant assisted sol–gel method for high temperature stable microwave absorption, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 35, 7275

  CrossRef

 51. 51
  Hu Zhou, Jiacheng Wang, Jiandong Zhuang, Qian Liu, A covalent route for efficient surface modification of ordered mesoporous carbon as high performance microwave absorbers, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12502

  CrossRef

 52. 52
  Thiers Massami Uehara, Valeria Spolon Marangoni, Nicholas Pasquale, Paulo Barbeitas Miranda, Ki-Bum Lee, Valtencir Zucolotto, A Detailed Investigation on the Interactions between Magnetic Nanoparticles and Cell Membrane Models, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13063

  CrossRef

 53. 53
  Song Xie, Xiao-Ning Guo, Guo-Qiang Jin, Xiang-Yun Guo, Carbon coated Co–SiC nanocomposite with high-performance microwave absorption, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 38, 16104

  CrossRef

 54. 54
  Dezhi Chen, Guang-Sheng Wang, Shuai He, Jia Liu, Lin Guo, Mao-Sheng Cao, Controllable fabrication of mono-dispersed RGO–hematite nanocomposites and their enhanced wave absorption properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5996

  CrossRef

 55. 55
  X. F. Zhang, H. Huang, X. L. Dong, Core/Shell Metal/Heterogeneous Oxide Nanocapsules: The Empirical Formation Law and Tunable Electromagnetic Losses, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 16, 8563

  CrossRef

 56. 56
  Jiwei Liu, Jin Cheng, Renchao Che, Junjie Xu, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Double-Shelled Yolk–Shell Microspheres with Fe3O4Cores and SnO2Double Shells as High-Performance Microwave Absorbers, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 1, 489

  CrossRef

 57. 57
  Zhenxing Yu, Zhongping Yao, Na Zhang, Zhijiang Wang, Chunxiang Li, Xiaojun Han, Xiaohong Wu, Zhaohua Jiang, Electric field-induced synthesis of dendritic nanostructured α-Fe for electromagnetic absorption application, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4571

  CrossRef

 58. 58
  Zhijiang Wang, Lina Wu, Jigang Zhou, Baozhong Shen, Zhaohua Jiang, Enhanced microwave absorption of Fe3O4 nanocrystals after heterogeneously growing with ZnO nanoshell, RSC Advances, 2013, 3, 10, 3309

  CrossRef

 59. 59
  Ning-Ning Song, Hai-Tao Yang, Hao-Liang Liu, Xiao Ren, Hao-Feng Ding, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng, Exceeding natural resonance frequency limit of monodisperse Fe3O4 nanoparticles via superparamagnetic relaxation, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 60. 60
  Pan-Bo Liu, Ying Huang, Xu Sun, Excellent Electromagnetic Absorption Properties of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Reduced Graphene Oxide–Co3O4Composites Prepared by a Hydrothermal Method, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12355

  CrossRef

 61. 61
  Xiaotong Zhan, Hongzhe Tang, Yu Du, Adbrimkrim Talbi, Jinlong Zha, Junhui He, Facile preparation of Fe nanochains and their electromagnetic properties, RSC Advances, 2013, 3, 36, 15966

  CrossRef

 62. 62
  Meng Zong, Ying Huang, Yang Zhao, Xu Sun, Chunhao Qu, Didi Luo, Jiangbo Zheng, Facile preparation, high microwave absorption and microwave absorbing mechanism of RGO–Fe3O4 composites, RSC Advances, 2013, 3, 45, 23638

  CrossRef

 63. 63
  Jiwei Liu, Junjie Xu, Renchao Che, Huajun Chen, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Hierarchical Fe3O4@TiO2 Yolk–Shell Microspheres with Enhanced Microwave-Absorption Properties, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 21
 64. 64
  Jie Zhang, Jiwei Liu, Chongyun Liang, Fan Zhang, Renchao Che, Highly crystalline manganese selenide nanorods: Synthesis, characterization, and microwave absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 548, 13

  CrossRef

 65. 65
  Liangliang Liang, Yumin Liu, Chenghao Bu, Kaimo Guo, Weiwei Sun, Niu Huang, Tao Peng, Bobby Sebo, Mengmei Pan, Wei Liu, Shishang Guo, Xing-Zhong Zhao, Highly Uniform, Bifunctional Core/Double-Shell-Structured β-NaYF4:Er3+, Yb3+ @ SiO2@TiO2 Hexagonal Sub-microprisms for High-Performance Dye Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 15
 66. 66
  Hao Huang, Xue-Feng Zhang, Bo Lv, Fang-Hong Xue, Asif Shah, Lei Su, Jing-Guo Yan, Man Yao, Xing-Long Dong, Manipulated electromagnetic losses by integrating chemically heterogeneous components in Fe-based core/shell architecture, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 8, 084312

  CrossRef

 67. 67
  Bin Zhang, Yunchen Du, Peng Zhang, Hongtao Zhao, Leilei Kang, Xijiang Han, Ping Xu, Microwave absorption enhancement of Fe3O4/polyaniline core/shell hybrid microspheres with controlled shell thickness, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 130, 3
 68. 68
  Pengfei Zhao, Chongyun Liang, Xiwen Gong, Ran Gao, Jiwei Liu, Min Wang, Renchao Che, Microwave absorption enhancement, magnetic coupling and ab initio electronic structure of monodispersed (Mn1−xCox)3O4 nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 17, 8022

  CrossRef

 69. 69
  Zhi-Gang Wang, Gong Cheng, Yan-Lin Liu, Ji-Lin Zhang, De-Hui Sun, Jia-Zuan Ni, Novel 3D flowerlike hierarchical γ-Fe2O3@xNH4F·yLuF3 core–shell microspheres tailor-made by a phase transformation process for the capture of phosphopeptides, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 37, 4845

  CrossRef

 70. 70
  Qiangchun Liu, Zhenfa Zi, Min Zhang, Peng Zhang, Angbo Pang, Jianming Dai, Yuping Sun, Solvothermal synthesis of hollow glass microspheres/Fe3O4 composites as a lightweight microwave absorber, Journal of Materials Science, 2013, 48, 17, 6048

  CrossRef

 71. 71
  Panbo Liu, Ying Huang, Lei Wang, Wei Zhang, Synthesis and excellent electromagnetic absorption properties of polypyrrole-reduced graphene oxide–Co3O4 nanocomposites, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 573, 151

  CrossRef

 72. 72
  Lei Wang, Ying Huang, Xiao Ding, Panbo Liu, Meng Zong, Yan Wang, Synthesis and microwave absorption enhancement of Fe-doped NiO@SiO2@graphene nanocomposites, Materials Science and Engineering: B, 2013, 178, 20, 1403

  CrossRef

 73. 73
  Lei Wang, Ying Huang, Xiao Ding, Panbo Liu, Meng Zong, Synthesis and microwave absorption enhancement of NiO nanosheets@SiO2@graphene hierarchical structures, RSC Advances, 2013, 3, 45, 23290

  CrossRef

 74. 74
  Jiwei Liu, Jin Cheng, Renchao Che, Junjie Xu, Mengmei Liu, Zhengwang Liu, Synthesis and Microwave Absorption Properties of Yolk–Shell Microspheres with Magnetic Iron Oxide Cores and Hierarchical Copper Silicate Shells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2503

  CrossRef

 75. 75
  Bo Wen, Mao-Sheng Cao, Zhi-Ling Hou, Wei-Li Song, Lu Zhang, Ming-Ming Lu, Hai-Bo Jin, Xiao-Yong Fang, Wen-Zhong Wang, Jie Yuan, Temperature dependent microwave attenuation behavior for carbon-nanotube/silica composites, Carbon, 2013, 65, 124

  CrossRef

 76. 76
  Jiwei Liu, Junjie Xu, Renchao Che, Huajun Chen, Zhengwang Liu, Feng Xia, Hierarchical magnetic yolk–shell microspheres with mixed barium silicate and barium titanium oxide shells for microwave absorption enhancement, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 9277

  CrossRef

 77. 77
  Guizhen Wang, Zhe Gao, Shiwei Tang, Chaoqiu Chen, Feifei Duan, Shichao Zhao, Shiwei Lin, Yuhong Feng, Lei Zhou, Yong Qin, Microwave Absorption Properties of Carbon Nanocoils Coated with Highly Controlled Magnetic Materials by Atomic Layer Deposition, ACS Nano, 2012, 121205123938004

  CrossRef