SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Pradip Das, Nikhil R. Jana, Dopamine functionalized polymeric nanoparticle for targeted drug delivery, RSC Adv., 2015, 5, 42, 33586

  CrossRef

 2. 2
  Jinxie Zhang, Wei Tao, Yuhan Chen, Danfeng Chang, Teng Wang, Xudong Zhang, Lin Mei, Xiaowei Zeng, Laiqiang Huang, Doxorubicin-loaded star-shaped copolymer PLGA-vitamin E TPGS nanoparticles for lung cancer therapy, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2015, 26, 4

  CrossRef

 3. 3
  Peng Zhang, Jilie Kong, Doxorubicin-tethered fluorescent silica nanoparticles for pH-responsive anticancer drug delivery, Talanta, 2015, 134, 501

  CrossRef

 4. 4
  Xiaoli Liu, Hui Jiang, Wei Ge, Changyu Wu, Donghua Chen, Qiwei Li, Yun Chen, Xuemei Wang, Green and facile synthesis of highly biocompatible carbon nanospheres and their pH-responsive delivery of doxorubicin to cancer cells, RSC Adv., 2015, 5, 23, 17532

  CrossRef

 5. 5
  Dorothee E. Borchmann, Rossella Tarallo, Sarha Avendano, Annarita Falanga, Tom P. Carberry, Stefania Galdiero, Marcus Weck, Membranotropic Peptide-Functionalized Poly(lactide)-graft-poly(ethylene glycol) Brush Copolymers for Intracellular Delivery, Macromolecules, 2015, 48, 4, 942

  CrossRef

 6. 6
  LIANCHENG YIN, TING SU, JING CHANG, RONG LIU, BIN HE, ZHONGWEI GU, ARGININE- AND ACRYLONITRILE-MODIFIED CHITOSAN NANOPARTICLES FOR ANTICANCER DRUG DELIVERY, Nano, 2014, 09, 07, 1450075

  CrossRef

 7. 7
  Shuai Li, Qin He, Tianchan Chen, Wei Wu, Kening Lang, Zhong-Ming Li, Jianshu Li, Controlled co-delivery nanocarriers based on mixed micelles formed from cyclodextrin-conjugated and cross-linked copolymers, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 123, 486

  CrossRef

 8. 8
  Jingmou Yu, Xin Xie, Xiaoyuan Xu, Lei Zhang, Xueyun Zhou, Huan Yu, Ping Wu, Ting Wang, Xiangxin Che, Zhihong Hu, Development of dual ligand-targeted polymeric micelles as drug carriers for cancer therapy in vitro and in vivo, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 15, 2114

  CrossRef

 9. 9
  Wei Feng, Wei Nie, Chuanglong He, Xiaojun Zhou, Liang Chen, Kexin Qiu, Weizhong Wang, Zhiqi Yin, Effect of pH-Responsive Alginate/Chitosan Multilayers Coating on Delivery Efficiency, Cellular Uptake and Biodistribution of Mesoporous Silica Nanoparticles Based Nanocarriers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8447

  CrossRef

 10. 10
  Li-Sen Lin, Zhong-Xiao Cong, Juan Li, Kai-Mei Ke, Shan-Shan Guo, Huang-Hao Yang, Guo-Nan Chen, Graphitic-phase C3N4 nanosheets as efficient photosensitizers and pH-responsive drug nanocarriers for cancer imaging and therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 8, 1031

  CrossRef

 11. 11
  Yuanyuan Ding, Jingtian Han, Baocheng Tian, Jian Han, Jing Zhang, Hong Zheng, Yuzhen Han, Meishan Pei, Hepatoma-targeting and pH-sensitive nanocarriers based on a novel d-galactopyranose copolymer for efficient drug delivery, International Journal of Pharmaceutics, 2014, 477, 1-2, 187

  CrossRef

 12. 12
  Peng Zhang, Tong Wu, Ji-Lie Kong, In Situ Monitoring of Intracellular Controlled Drug Release from Mesoporous Silica Nanoparticles Coated with pH-Responsive Charge-Reversal Polymer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17446

  CrossRef

 13. 13
  Yang Li, Hongjie Wu, Xiangrui Yang, Mengmeng Jia, Yanxiu Li, Yu Huang, Jinyan Lin, Shichao Wu, Zhenqing Hou, Mitomycin C-Soybean Phosphatidylcholine Complex-Loaded Self-Assembled PEG-Lipid-PLA Hybrid Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Dual-Controlled Drug Release, Molecular Pharmaceutics, 2014, 11, 8, 2915

  CrossRef

 14. 14
  Yang Li, Jinyan Lin, Hongjie Wu, Mengmeng Jia, Conghui Yuan, Ying Chang, Zhenqing Hou, Lizong Dai, Novel methotrexate prodrug-targeted drug delivery system based on PEG–lipid–PLA hybrid nanoparticles for enhanced anticancer efficacy and reduced toxicity of mitomycin C, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 38, 6534

  CrossRef

 15. 15
  Sara Bersani, Marian Vila-Caballer, Chiara Brazzale, Michela Barattin, Stefano Salmaso, pH-sensitive stearoyl-PEG-poly(methacryloyl sulfadimethoxine) decorated liposomes for the delivery of gemcitabine to cancer cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2014, 88, 3, 670

  CrossRef

 16. 16
  Yunfeng Yi, Yang Li, Hongjie Wu, Mengmeng Jia, Xiangrui Yang, Heng Wei, Jinyan Lin, Shichao Wu, Yu Huang, Zhenqing Hou, Liya Xie, Single-step assembly of polymer-lipid hybrid nanoparticles for mitomycin C delivery, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 560

  CrossRef

 17. 17
  Rong Tong, Li Tang, Liang Ma, Chunlai Tu, Ryan Baumgartner, Jianjun Cheng, Smart chemistry in polymeric nanomedicine, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 20, 6982

  CrossRef

 18. 18
  Xianghui Xu, Yunkun Li, Haiping Li, Rong Liu, Mingming Sheng, Bin He, Zhongwei Gu, Smart Nanovehicles Based on pH-Triggered Disassembly of Supramolecular Peptide-Amphiphiles for Efficient Intracellular Drug Delivery, Small, 2014, 10, 6
 19. 19
  Xin Nie, Jiakun Zhang, Qing Xu, Xiaoguang Liu, Yaping Li, Yan Wu, Chunying Chen, Targeting peptide iRGD-conjugated amphiphilic chitosan-co-PLA/DPPE drug delivery system for enhanced tumor therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 21, 3232

  CrossRef

 20. 20
  Zheng-Yong Zhang, Yu-Dong Xu, Ying-Ying Ma, Li-Li Qiu, Yi Wang, Ji-Lie Kong, Huan-Ming Xiong, Biodegradable ZnO@polymer Core–Shell Nanocarriers: pH-Triggered Release of Doxorubicin In Vitro, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 15
 21. 21
  Zheng-Yong Zhang, Yu-Dong Xu, Ying-Ying Ma, Li-Li Qiu, Yi Wang, Ji-Lie Kong, Huan-Ming Xiong, Biodegradable ZnO@polymer Core–Shell Nanocarriers: pH-Triggered Release of Doxorubicin In Vitro, Angewandte Chemie, 2013, 125, 15
 22. 22
  Jing Yao, Li Zhang, Jianping Zhou, Hongpan Liu, Qiang Zhang, Efficient Simultaneous Tumor Targeting Delivery of All-Trans Retinoid Acid and Paclitaxel Based on Hyaluronic Acid-Based Multifunctional Nanocarrier, Molecular Pharmaceutics, 2013, 10, 3, 1080

  CrossRef

 23. 23
  Shishuai Su, Hai Wang, Xiaoguang Liu, Yan Wu, Guangjun Nie, iRGD-coupled responsive fluorescent nanogel for targeted drug delivery, Biomaterials, 2013, 34, 13, 3523

  CrossRef

 24. 24
  Mallika Palamoor, Monica M. Jablonski, Poly(ortho ester) Nanoparticle-Based Targeted Intraocular Therapy for Controlled Release of Hydrophilic Molecules, Molecular Pharmaceutics, 2013, 10, 2, 701

  CrossRef

 25. 25
  Wei Feng, Xiaojun Zhou, Chuanglong He, Kexin Qiu, Wei Nie, Liang Chen, Hongsheng Wang, Xiumei Mo, Yanzhong Zhang, Polyelectrolyte multilayer functionalized mesoporous silica nanoparticles for pH-responsive drug delivery: layer thickness-dependent release profiles and biocompatibility, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 43, 5886

  CrossRef

 26. 26
  Yusi Lai, Ying Lei, Xianghui Xu, Yuanlin Li, Bin He, Zhongwei Gu, Polymeric micelles with π–π conjugated cinnamic acid as lipophilic moieties for doxorubicin delivery, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 34, 4289

  CrossRef

 27. 27
  Mengjun Chen, Wantai Yang, Meizhen Yin, Size-Controllable Synthesis and Functionalization of Ultrafine Polymeric Nanoparticles, Small, 2013, 9, 16
 28. 28
  Simona Mura, Julien Nicolas, Patrick Couvreur, Stimuli-responsive nanocarriers for drug delivery, Nature Materials, 2013, 12, 11, 991

  CrossRef

 29. 29
  Yun Sun, Weipeng Cao, Shengliang Li, Shubin Jin, Kelei Hu, Liming Hu, Yuanyu Huang, Xueyun Gao, Yan Wu, Xing-Jie Liang, Ultrabright and Multicolorful Fluorescence of Amphiphilic Polyethyleneimine Polymer Dots for Efficiently Combined Imaging and Therapy, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 30. 30
  Li Yuan, Wulian Chen, Jing Li, Jianhua Hu, Jianjun Yan, Dong Yang, PEG-b-PtBA-b-PHEMA well-defined amphiphilic triblock copolymer: Synthesis, self-assembly, and application in drug delivery, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 50, 21