SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Antonios Kouloumpis, Konstantinos Spyrou, Konstantinos Dimos, Vasilios Georgakilas, Petra Rudolf, Dimitrios Gournis, A Bottom-Up Approach for the Synthesis of Highly Ordered Fullerene-Intercalated Graphene Hybrids, Frontiers in Materials, 2015, 2,

  CrossRef

 2. 2
  Xiuxia Sun, Ping Cheng, Huanjing Wang, Hua Xu, Liqin Dang, Zonghuai Liu, Zhibin Lei, Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance, Carbon, 2015, 92, 1

  CrossRef

 3. 3
  Chao Jiang, Caijun Luo, Xiaolin Liu, Lei Shao, Youqing Dong, Yingwei Zhang, Feng Shi, Adjusting the Ion Permeability of Polyelectrolyte Multilayers through Layer-by-Layer Assembly under a High Gravity Field, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 20, 10920

  CrossRef

 4. 4
  Shengyan Yin, Xiaoju Men, Hang Sun, Ping She, Wei Zhang, Changfeng Wu, Weiping Qin, Xiaodong Chen, Enhanced photocurrent generation of bio-inspired graphene/ZnO composite films, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 22, 12016

  CrossRef

 5. 5
  Lijuan Zhao, Jinghong Zhao, Xijing Sun, Quan Li, Jinrong Wu, Aiping Zhang, Enhanced thermoelectric properties of hybridized conducting aerogels based on carbon nanotubes and pyrolyzed resorcinol–formaldehyde resin, Synthetic Metals, 2015, 205, 64

  CrossRef

 6. 6
  Wei Fan, Yue-E Miao, Yunpeng Huang, Weng Weei Tjiu, Tianxi Liu, Flexible free-standing 3D porous N-doped graphene–carbon nanotube hybrid paper for high-performance supercapacitors, RSC Adv., 2015, 5, 12, 9228

  CrossRef

 7. 7
  Eun Goo Lee, Keun-Young Shin, Jonghwi Lee, Sang-Soo Lee, Flexible free-standing composite films having 3D continuous structures of hollow graphene ellipsoids, Macromolecular Research, 2015, 23, 6, 552

  CrossRef

 8. 8
  Xiluan Wang, Gaoquan Shi, Flexible graphene devices related to energy conversion and storage, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3, 790

  CrossRef

 9. 9
  Xiang-Fen Jiang, Xue-Bin Wang, Pengcheng Dai, Xia Li, Qunhong Weng, Xi Wang, Dai-Ming Tang, Jie Tang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, High-throughput fabrication of strutted graphene by ammonium-assisted chemical blowing for high-performance supercapacitors, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 10. 10
  Wenwen Fei, Jianxin Zhou, Wanlin Guo, Low-voltage Driven Graphene Foam Thermoacoustic Speaker, Small, 2015, 11, 19
 11. 11
  Zhenning Liu, Kongliang Xu, Hang Sun, Shengyan Yin, One-Step Synthesis of Single-Layer MnO2 Nanosheets with Multi-Role Sodium Dodecyl Sulfate for High-Performance Pseudocapacitors, Small, 2015, 11, 18
 12. 12
  Sanjay R. Dhakate, Kiran M. Subhedar, Bhanu Pratap Singh, Polymer nanocomposite foam filled with carbon nanomaterials as an efficient electromagnetic interference shielding material, RSC Adv., 2015, 5, 54, 43036

  CrossRef

 13. 13
  Zhangxun Xia, Suli Wang, Luhua Jiang, Hai Sun, Fulai Qi, Jutao Jin, Gongquan Sun, Rational design of a highly efficient Pt/graphene–Nafion® composite fuel cell electrode architecture, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1641

  CrossRef

 14. 14
  Lina Wang, Jiajia Liu, Li Li Zhang, Baosong Dai, Meng Xu, Muwei Ji, X. S. Zhao, Chuanbao Cao, Jiatao Zhang, Hesun Zhu, Rigid three-dimensional Ni3S4nanosheet frames: controlled synthesis and their enhanced electrochemical performance, RSC Adv., 2015, 5, 11, 8422

  CrossRef

 15. 15
  Wei Lv, Chen Zhang, Zhengjie Li, Quan-Hong Yang, Self-Assembled 3D Graphene Monolith from Solution, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2015, 6, 4, 658

  CrossRef

 16. 16
  Yuxi Xu, Gaoquan Shi, Xiangfeng Duan, Self-Assembled Three-Dimensional Graphene Macrostructures: Synthesis and Applications in Supercapacitors, Accounts of Chemical Research, 2015, 48, 6, 1666

  CrossRef

 17. 17
  Yuxi Yu, Xiaoyun Wu, Jiyu Fang, Superhydrophobic and superoleophilic “sponge-like” aerogels for oil/water separation, Journal of Materials Science, 2015, 50, 15, 5115

  CrossRef

 18. 18
  Hou Wang, Xingzhong Yuan, Guangming Zeng, Yan Wu, Yang Liu, Qian Jiang, Shansi Gu, Three dimensional graphene based materials: Synthesis and applications from energy storage and conversion to electrochemical sensor and environmental remediation, Advances in Colloid and Interface Science, 2015, 221, 41

  CrossRef

 19. 19
  Arnim Schuchardt, Tudor Braniste, Yogendra K. Mishra, Mao Deng, Matthias Mecklenburg, Marion A. Stevens-Kalceff, Simion Raevschi, Karl Schulte, Lorenz Kienle, Rainer Adelung, Ion Tiginyanu, Three-dimensional Aerographite-GaN hybrid networks: Single step fabrication of porous and mechanically flexible materials for multifunctional applications, Scientific Reports, 2015, 5, 8839

  CrossRef

 20. 20
  Shun Mao, Ganhua Lu, Junhong Chen, Three-dimensional graphene-based composites for energy applications, Nanoscale, 2015, 7, 16, 6924

  CrossRef

 21. 21
  Marcus A. Worsley, Swanee J. Shin, Matthew D. Merrill, Jeremy Lenhardt, Art J. Nelson, Leta Y. Woo, Alex E. Gash, Theodore F. Baumann, Christine A. Orme, Ultralow Density, Monolithic WS2, MoS2, and MoS2/Graphene Aerogels, ACS Nano, 2015, 9, 5, 4698

  CrossRef

 22. 22
  Zhen-Kun Tang, Hui Zhang, Hao Liu, Woon-Ming Lau, Li-Min Liu, A novel three dimensional semimetallic MoS2, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 20, 204302

  CrossRef

 23. 23
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Qi Shao, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, A Universal Strategy to Prepare Functional Porous Graphene Hybrid Architectures, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 24. 24
  Wenshuai Chen, Qing Li, Youcheng Wang, Xin Yi, Jie Zeng, Haipeng Yu, Yixing Liu, Jian Li, Comparative Study of Aerogels Obtained from Differently Prepared Nanocellulose Fibers, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 25. 25
  Huanjing Wang, Xiuxia Sun, Zonghuai Liu, Zhibin Lei, Creation of nanopores on graphene planes with MgO template for preparing high-performance supercapacitor electrodes, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6577

  CrossRef

 26. 26
  Cheng Yang, Yuanyuan Xu, Chao Zhang, Zhencui Sun, Chuansong Chen, Xiuhua Li, Shouzhen Jiang, Baoyuan Man, Facile synthesis 3D flexible core-shell graphene/glass fiber via chemical vapor deposition, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 394

  CrossRef

 27. 27
  Zijiong Li, Baocheng Yang, Kun Li, Haiyan Wang, Xiaowei Lv, Yanzhen Guo, Zhifeng Zhang, Yuling Su, Freestanding 3D mesoporous graphene oxide for high performance energy storage applications, RSC Adv., 2014, 4, 93, 51640

  CrossRef

 28. 28
  Chun Li, Gaoquan Shi, Functional Gels Based on Chemically Modified Graphenes, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 29. 29
  Hua Wang, Hongbin Feng, Jinghong Li, Graphene and Graphene-like Layered Transition Metal Dichalcogenides in Energy Conversion and Storage, Small, 2014, 10, 11
 30. 30
  Pengbo Wan, Shengyan Yin, Lili Liu, Yuangang Li, Yuanjun Liu, Xiaotian Wang, Wanru Leow, Bing Ma, Xiaodong Chen, Graphene Carrier for Magneto-Controllable Bioelectrocatalysis, Small, 2014, 10, 4
 31. 31
  Lei Shi, Zhenyu Chu, Yu Liu, Wanqin Jin, Nanping Xu, In Situ Fabrication of Three-Dimensional Graphene Films on Gold Substrates with Controllable Pore Structures for High-Performance Electrochemical Sensing, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 44
 32. 32
  Bowen Zhu, Zhiqiang Niu, Hong Wang, Wan Ru Leow, Hua Wang, Yuangang Li, Liyan Zheng, Jun Wei, Fengwei Huo, Xiaodong Chen, Microstructured Graphene Arrays for Highly Sensitive Flexible Tactile Sensors, Small, 2014, 10, 18
 33. 33
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 34. 34
  Hui Zhou, Tao Ni, Xutang Qing, Xiaoxiao Yue, Geng Li, Yun Lu, One-step construction of graphene–polypyrrole hydrogels and their superior electrochemical performance, RSC Adv., 2014, 4, 8, 4134

  CrossRef

 35. 35
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Porous Graphene Materials for Water Remediation, Small, 2014, 10, 17
 36. 36
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Meng Du, Jing Sun, Lian Gao, Peng Zhang, Heliang Yao, Chucheng Lin, Solvothermal-Induced Self-Assembly of Fe2O3/GS Aerogels for High Li-Storage and Excellent Stability, Small, 2014, 10, 11
 37. 37
  Lulu Ma, Amelia H. C. Hart, Sehmus Ozden, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, Spiers Memorial Lecture : Advances of carbon nanomaterials, Faraday Discuss., 2014, 173, 9

  CrossRef

 38. 38
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 39. 39
  Zhen-Kun Tang, Yan-Ning Zhang, Deng-Yu Zhang, Woon-Ming Lau, Li-Min Liu, The stability and electronic properties of novel three-dimensional graphene-MoS2 hybrid structure, Scientific Reports, 2014, 4, 7007

  CrossRef

 40. 40
  Shengyan Yin, Yun-Long Wu, Benhui Hu, Yu Wang, Pingqiang Cai, Chek Kun Tan, Dianpeng Qi, Liyan Zheng, Wan Ru Leow, Nguan Soon Tan, Shutao Wang, Xiaodong Chen, Three-Dimensional Graphene Composite Macroscopic Structures for Capture of Cancer Cells, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1
 41. 41
  Marcus A. Worsley, Supakit Charnvanichborikarn, Elizabeth Montalvo, Swanee J. Shin, Elijah D. Tylski, James P. Lewicki, Art J. Nelson, Joe H. Satcher, Juergen Biener, Theodore F. Baumann, Sergei O. Kucheyev, Toward Macroscale, Isotropic Carbons with Graphene-Sheet-Like Electrical and Mechanical Properties, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 42. 42
  Xiubing Li, Siwei Yang, Jing Sun, Peng He, Xuguang Xu, Guqiao Ding, Tungsten oxide nanowire-reduced graphene oxide aerogel for high-efficiency visible light photocatalysis, Carbon, 2014, 78, 38

  CrossRef

 43. 43
  Ling-Bao Xing, Shu-Fen Hou, Jin Zhou, Shijiao Li, Tingting Zhu, Zhaohui Li, Weijiang Si, Shuping Zhuo, UV-Assisted Photoreduction of Graphene Oxide into Hydrogels: High-Rate Capacitive Performance in Supercapacitor, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 45, 25924

  CrossRef

 44. 44
  Hong-Bin Yao, Jin Ge, Chang-Feng Wang, Xu Wang, Wei Hu, Zhi-Jun Zheng, Yong Ni, Shu-Hong Yu, A Flexible and Highly Pressure-Sensitive Graphene–Polyurethane Sponge Based on Fractured Microstructure Design, Advanced Materials, 2013, 25, 46
 45. 45
  Zhiqiang Niu, Li Zhang, Lili Liu, Bowen Zhu, Haibo Dong, Xiaodong Chen, All-Solid-State Flexible Ultrathin Micro-Supercapacitors Based on Graphene, Advanced Materials, 2013, 25, 29
 46. 46
  Xuebo Cao, Dianpeng Qi, Shengyan Yin, Jing Bu, Fengji Li, Chin Foo Goh, Sam Zhang, Xiaodong Chen, Ambient Fabrication of Large-Area Graphene Films via a Synchronous Reduction and Assembly Strategy, Advanced Materials, 2013, 25, 21
 47. 47
  Yongmin He, Wanjun Chen, Caitian Gao, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Erqing Xie, An overview of carbon materials for flexible electrochemical capacitors, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8799

  CrossRef

 48. 48
  Ho Seon Ahn, Hyungmo Kim, Ji Min Kim, Su Cheong Park, Jin Man Kim, Joonwon Kim, Moo Hwan Kim, Controllable pore size of three dimensional self-assembled foam-like graphene and its wettability, Carbon, 2013, 64, 27

  CrossRef

 49. 49
  Shengyan Yin, Yulia Goldovsky, Moshe Herzberg, Lei Liu, Hang Sun, Yanyan Zhang, Fanben Meng, Xuebo Cao, Darren D. Sun, Hongyu Chen, Ariel Kushmaro, Xiaodong Chen, Functional Free-Standing Graphene Honeycomb Films, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 23
 50. 50
  Zongping Chen, Chuan Xu, Chaoqun Ma, Wencai Ren, Hui-Ming Cheng, Lightweight and Flexible Graphene Foam Composites for High-Performance Electromagnetic Interference Shielding, Advanced Materials, 2013, 25, 9
 51. 51
  Zheng Zheng, Xianhua Zheng, Haitao Wang, Qiangguo Du, Macroporous Graphene Oxide–Polymer Composite Prepared through Pickering High Internal Phase Emulsions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7974

  CrossRef

 52. 52
  Lingyan Feng, Li Wu, Xiaogang Qu, New Horizons for Diagnostics and Therapeutic Applications of Graphene and Graphene Oxide, Advanced Materials, 2013, 25, 2
 53. 53
  Yayang Tian, Guan Wu, Xike Tian, Xiaoming Tao, Wei Chen, Novel Erythrocyte-like Graphene Microspheres with High Quality and Mass Production Capability via Electrospray Assisted Self-Assembly, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 54. 54
  Pengfei Xie, Xueping Ge, Bin Fang, Zhi Li, Ying Liang, Cunzhong Yang, Pickering emulsion polymerization of graphene oxide-stabilized styrene, Colloid and Polymer Science, 2013, 291, 7, 1631

  CrossRef

 55. 55
  Zicheng Zuo, Zhongqing Jiang, Arumugam Manthiram, Porous B-doped graphene inspired by Fried-Ice for supercapacitors and metal-free catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13476

  CrossRef

 56. 56
  Min Zeng, Wen-Long Wang, Xue-Dong Bai, Preparing three-dimensional graphene architectures: Review of recent developments, Chinese Physics B, 2013, 22, 9, 098105

  CrossRef

 57. 57
  Ho Seon Ahn, Ji-Wook Jang, Minsu Seol, Ji Min Kim, Dong-Jin Yun, Chibeom Park, Hyungdae Kim, Duck Hyun Youn, Jae Young Kim, Gunyeop Park, Su Cheong Park, Jin Man Kim, Dong In Yu, Kijung Yong, Moo Hwan Kim, Jae Sung Lee, Self-assembled foam-like graphene networks formed through nucleate boiling, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 58. 58
  Yunyong Li, Zesheng Li, Pei Kang Shen, Simultaneous Formation of Ultrahigh Surface Area and Three-Dimensional Hierarchical Porous Graphene-Like Networks for Fast and Highly Stable Supercapacitors, Advanced Materials, 2013, 25, 17
 59. 59
  Nhien H. Le, Humaira Seema, K. Christian Kemp, Nisar Ahmed, Jitendra N. Tiwari, Sungjin Park, Kwang S. Kim, Solution-processable conductive micro-hydrogels of nanoparticle/graphene platelets produced by reversible self-assembly and aqueous exfoliation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12900

  CrossRef

 60. 60
  Hui Wang, Dengsong Zhang, Tingting Yan, Xiaoru Wen, Jianping Zhang, Liyi Shi, Qingdong Zhong, Three-dimensional macroporous graphene architectures as high performance electrodes for capacitive deionization, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11778

  CrossRef

 61. 61
  Meredith C. K. Sellers, Benjamin M. Castle, Charles P. Marsh, Three-dimensional manganese dioxide-functionalized carbon nanotube electrodes for electrochemical supercapacitors, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 1, 175

  CrossRef

 62. 62
  Yanyan Zhang, Yuxin Tang, Xinfeng Liu, Zhili Dong, Huey Hoon Hng, Zhong Chen, Tze Chien Sum, Xiaodong Chen, Three-Dimensional CdS–Titanate Composite Nanomaterials for Enhanced Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution, Small, 2013, 9, 7
 63. 63
  Zhiqiang Niu, Jianjun Du, Xuebo Cao, Yinghui Sun, Weiya Zhou, Huey Hoon Hng, Jan Ma, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Electrophoretic Build-Up of Alternately Multilayered Films and Micropatterns Based on Graphene Sheets and Nanoparticles and their Applications in Flexible Supercapacitors, Small, 2012, 8, 20
 64. 64
  Marcus A. Worsley, Sergei O. Kucheyev, Harris E. Mason, Matthew D. Merrill, Brian P. Mayer, James Lewicki, Carlos A. Valdez, Matthew E. Suss, Michael Stadermann, Peter J. Pauzauskie, Joe H. Satcher, Juergen Biener, Theodore F. Baumann, Mechanically robust 3D graphene macroassembly with high surface area, Chemical Communications, 2012, 48, 67, 8428

  CrossRef

 65. 65
  Lianbin Zhang, Guoying Chen, Mohamed Nejib Hedhili, Hongnan Zhang, Peng Wang, Three-dimensional assemblies of graphene prepared by a novel chemical reduction-induced self-assembly method, Nanoscale, 2012, 4, 22, 7038

  CrossRef