SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shifei Kang, Yao Fang, Yongkui Huang, Li-Feng Cui, Yunzhu Wang, Hengfei Qin, Yanmei Zhang, Xi Li, Yangang Wang, Critical influence of g-C3N4 self-assembly coating on the photocatalytic activity and stability of Ag/AgCl microspheres under visible light, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 168-169, 472

  CrossRef

 2. 2
  Zhong-Gang Liu, Yu-Feng Sun, Wen-Kai Chen, Yuan Kong, Zhen Jin, Xing Chen, Xiao Zheng, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang, Shu-Hong Yu, Facet-Dependent Stripping Behavior of Cu2O Microcrystals Toward Lead Ions: A Rational Design for the Determination of Lead Ions, Small, 2015, 11, 9-10
 3. 3
  Yunfan Shen, Penglei Chen, Dan Xiao, Chuncheng Chen, Mingshan Zhu, Tiesheng Li, Wangong Ma, Minghua Liu, Spherical and Sheetlike Ag/AgCl Nanostructures: Interesting Photocatalysts with Unusual Facet-Dependent yet Substrate-Sensitive Reactivity, Langmuir, 2015, 31, 1, 602

  CrossRef

 4. 4
  Shi-Xiong Zhou, Xiao-Jun Lv, Chen Zhang, Xing Huang, Lei Kang, Zhe-shuai Lin, Yong Chen, Wen-Fu Fu, Synthesis of NiGa2O4 Octahedron Nanocrystal with Exposed {111} Facets and Enhanced Efficiency of Photocatalytic Water Splitting, ChemPlusChem, 2015, 80, 1
 5. 5
  Bin Cai, Jing Wang, Shiyu Gan, Dongxue Han, Zhijian Wu, Li Niu, A distinctive red Ag/AgCl photocatalyst with efficient photocatalytic oxidative and reductive activities, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5280

  CrossRef

 6. 6
  Mingce Long, Weimin Cai, Advanced nanoarchitectures of silver/silver compound composites for photochemical reactions, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7730

  CrossRef

 7. 7
  Jinlin Long, Shuchao Wang, Hongjin Chang, Baozhou Zhao, Botong Liu, Yangen Zhou, Wei Wei, Xuxu Wang, Ling Huang, Wei Huang, Bi2MoO6 Nanobelts for Crystal Facet-Enhanced Photocatalysis, Small, 2014, 10, 14
 8. 8
  Xia Wang, Jianqiang Wang, Zhentao Cui, Shuguang Wang, Minhua Cao, Facet effect of α-Fe2O3crystals on photocatalytic performance in the photo-Fenton reaction, RSC Advances, 2014, 4, 65, 34387

  CrossRef

 9. 9
  Wen Jiang, Changhua An, Junxue Liu, Shutao Wang, Lianming Zhao, Wenyue Guo, Jinxiang Liu, Facile aqueous synthesis of β-AgI nanoplates as efficient visible-light-responsive photocatalyst, Dalton Trans., 2014, 43, 1, 300

  CrossRef

 10. 10
  Sasa Gu, Wei Wang, Fatang Tan, Jian Gu, Xueliang Qiao, Jianguo Chen, Facile route to hierarchical silver microstructures with high catalytic activity for the reduction of p-nitrophenol, Materials Research Bulletin, 2014, 49, 138

  CrossRef

 11. 11
  Qingsong Dong, Zhengbo Jiao, Hongchao Yu, Jinhua Ye, Yingpu Bi, Facile synthesis of hollow Ag@AgBr heterostructures with highly efficient visible-light photocatalytic properties, CrystEngComm, 2014, 16, 36, 8317

  CrossRef

 12. 12
  Wei-Hong Xu, Qiang-Qiang Meng, Chao Gao, Jing Wang, Qun-Xiang Li, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang, Investigation of the facet-dependent performance of α-Fe2O3 nanocrystals for heavy metal determination by stripping voltammetry, Chemical Communications, 2014, 50, 39, 5011

  CrossRef

 13. 13
  Lin Xu, Xiaoyan Yang, Haimeng Lu, Chenhui Hu, Wenhua Hou, NaY(MoO4)2 microcrystals with controlled faceting and their tunable photoluminescence properties after doping with Eu3+, RSC Advances, 2014, 4, 26, 13502

  CrossRef

 14. 14
  Xuemei Zhou, Quanlong Xu, Wanying Lei, Tingting Zhang, Xiaoying Qi, Gang Liu, Ke Deng, Jiaguo Yu, Origin of Tunable Photocatalytic Selectivity of Well-Defined α-Fe2O3 Nanocrystals, Small, 2014, 10, 4
 15. 15
  Liqun Ye, Yurong Su, Xiaoli Jin, Haiquan Xie, Can Zhang, Recent advances in BiOX (X = Cl, Br and I) photocatalysts: synthesis, modification, facet effects and mechanisms, Environmental Science: Nano, 2014, 1, 2, 90

  CrossRef

 16. 16
  Yurong Su, Hui Wang, Liqun Ye, Xiaoli Jin, Haiquan Xie, Chaozheng He, Keyan Bao, Shape-dependent photocatalytic activity of Bi5O7I caused by facets synergetic and internal electric field effects, RSC Adv., 2014, 4, 110, 65056

  CrossRef

 17. 17
  Bin Lei, Mingshan Zhu, Penglei Chen, Chuncheng Chen, Wanhong Ma, Tiesheng Li, Minghua Liu, Silver Iodide Microstructures of a Uniform Towerlike Shape: Morphology Purification via a Chemical Dissolution, Simultaneously Boosted Catalytic Durability, and Enhanced Catalytic Performances, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4160

  CrossRef

 18. 18
  Qingsong Tao, Fan Yang, Fei Teng, Peiyi Wu, Baozhu Tian, Jinlong Zhang, Study of the factors influencing the photo-stability of Ag@AgBr plasmonic photocatalyst, Research on Chemical Intermediates, 2014,

  CrossRef

 19. 19
  Liqun Ye, Yurong Su, Xiaoli Jin, Haiquan Xie, Fengpu Cao, Zhen Guo, Which affect the photoreactivity of BiOBr single-crystalline nanosheets with different hydrothermal pH value: Size or facet?, Applied Surface Science, 2014, 311, 858

  CrossRef

 20. 20
  Michael H. Huang, Chun-Ya Chiu, Achieving polyhedral nanocrystal growth with systematic shape control, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8081

  CrossRef

 21. 21
  Hua Wang, Yang Liu, Pengfei Hu, Liang He, Jinghong Li, Lin Guo, AgBr Nanocrystals from Plates to Cubes and Their Photocatalytic Properties, ChemCatChem, 2013, 5, 6
 22. 22
  Xin-Yao Yu, Qiang-Qiang Meng, Tao Luo, Yong Jia, Bai Sun, Qun-Xiang Li, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang, Facet-dependent electrochemical properties of Co3O4 nanocrystals toward heavy metal ions, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 23. 23
  Kai Dai, Luhua Lu, Jun Dong, Ziye Ji, Guangping Zhu, Qinzhuang Liu, Zhongliang Liu, Yongxing Zhang, Dongpei Li, Changhao Liang, Facile synthesis of a surface plasmon resonance-enhanced Ag/AgBr heterostructure and its photocatalytic performance with 450 nm LED illumination, Dalton Transactions, 2013, 42, 13, 4657

  CrossRef

 24. 24
  Bo Li, Hua Wang, Bowei Zhang, Pengfei Hu, Chang Chen, Lin Guo, Facile Synthesis of One Dimensional AgBr@Ag Nanostructures and Their Visible Light Photocatalytic Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12283

  CrossRef

 25. 25
  Jizhuang Wang, Changhua An, Junxue Liu, Guangzhao Xi, Wen Jiang, Shutao Wang, Qin-Hui Zhang, Graphene oxide coupled AgBr nanosheets: an efficient dual-functional visible-light-responsive nanophotocatalyst with enhanced performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 8, 2827

  CrossRef

 26. 26
  Changhua An, Jizhuang Wang, Junxue Liu, Shutao Wang, Yugang Sun, Hollow AgI:Ag Nanoframes as Solar Photocatalysts for Hydrogen Generation from Water Reduction, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 27. 27
  Wei Wu, Rui Hao, Fei Liu, Xintai Su, Yanglong Hou, Single-crystalline α-Fe2O3 nanostructures: controlled synthesis and high-index plane-enhanced photodegradation by visible light, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 23, 6888

  CrossRef

 28. 28
  Yingxuan Li, Shuai Chen, Hongquan He, Ying Zhang, Chuanyi Wang, Tuning Activities of K1.9Na0.1Ta2O6·2H2O Nanocrystals in Photocatalysis by Controlling Exposed Facets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10260

  CrossRef