SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shanshan Wang, Xiaochen Wang, Jamie H. Warner, All Chemical Vapor Deposition Growth of MoS2:h-BN Vertical van der Waals Heterostructures, ACS Nano, 2015, 9, 5, 5246

  CrossRef

 2. 2
  Byungjin Cho, Myung Gwan Hahm, Minseok Choi, Jongwon Yoon, Ah Ra Kim, Young-Joo Lee, Sung-Gyu Park, Jung-Dae Kwon, Chang Su Kim, Myungkwan Song, Yongsoo Jeong, Kee-Seok Nam, Sangchul Lee, Tae Jin Yoo, Chang Goo Kang, Byoung Hun Lee, Heung Cho Ko, Pulickel M. Ajayan, Dong-Ho Kim, Charge-transfer-based Gas Sensing Using Atomic-layer MoS2, Scientific Reports, 2015, 5, 8052

  CrossRef

 3. 3
  Weitao Su, Honglei Dou, Dexuan Huo, Ning Dai, Li Yang, Enhancing photoluminescence of trion in single-layer MoS2 using p-type aromatic molecules, Chemical Physics Letters, 2015, 635, 40

  CrossRef

 4. 4
  Bastian Miller, Eric Parzinger, Anna Vernickel, Alexander W. Holleitner, Ursula Wurstbauer, Photogating of mono- and few-layer MoS2, Applied Physics Letters, 2015, 106, 12, 122103

  CrossRef

 5. 5
  Z. X. Gan, L. Z. Liu, H. Y. Wu, Y. L. Hao, Y. Shan, X. L. Wu, Paul K. Chu, Quantum confinement effects across two-dimensional planes in MoS2 quantum dots, Applied Physics Letters, 2015, 106, 23, 233113

  CrossRef

 6. 6
  Ankur Gupta, Tamilselvan Sakthivel, Sudipta Seal, Recent development in 2D materials beyond graphene, Progress in Materials Science, 2015, 73, 44

  CrossRef

 7. 7
  Yuxuan Lin, Xi Ling, Lili Yu, Shengxi Huang, Allen L. Hsu, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Tomás Palacios, Dielectric Screening of Excitons and Trions in Single-Layer MoS2, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5569

  CrossRef

 8. 8
  Claudia Backes, Ronan J. Smith, Niall McEvoy, Nina C. Berner, David McCloskey, Hannah C. Nerl, Arlene O’Neill, Paul J. King, Tom Higgins, Damien Hanlon, Nils Scheuschner, Janina Maultzsch, Lothar Houben, Georg S. Duesberg, John F. Donegan, Valeria Nicolosi, Jonathan N. Coleman, Edge and confinement effects allow in situ measurement of size and thickness of liquid-exfoliated nanosheets, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 9. 9
  Qingliang Feng, Yiming Zhu, Jinhua Hong, Mei Zhang, Wenjie Duan, Nannan Mao, Juanxia Wu, Hua Xu, Fengliang Dong, Fang Lin, Chuanhong Jin, Chunming Wang, Jin Zhang, Liming Xie, Growth of Large-Area 2D MoS2(1-x)Se2x Semiconductor Alloys, Advanced Materials, 2014, 26, 17
 10. 10
  Xiaoxu Wei, Zhihao Yu, Fengrui Hu, Ying Cheng, Linwei Yu, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Junzhuan Wang, Xinran Wang, Yi Shi, Mo-O bond doping and related-defect assisted enhancement of photoluminescence in monolayer MoS2, AIP Advances, 2014, 4, 12, 123004

  CrossRef

 11. 11
  Nils Scheuschner, Oliver Ochedowski, Anne-Marie Kaulitz, Roland Gillen, Marika Schleberger, Janina Maultzsch, Photoluminescence of freestanding single- and few-layerMoS2, Physical Review B, 2014, 89, 12

  CrossRef

 12. 12
  Haiyan Nan, Zilu Wang, Wenhui Wang, Zheng Liang, Yan Lu, Qian Chen, Daowei He, Pingheng Tan, Feng Miao, Xinran Wang, Jinlan Wang, Zhenhua Ni, Strong Photoluminescence Enhancement of MoS2through Defect Engineering and Oxygen Bonding, ACS Nano, 2014, 8, 6, 5738

  CrossRef

 13. 13
  Michele Buscema, Gary A. Steele, Herre S. J. van der Zant, Andres Castellanos-Gomez, The effect of the substrate on the Raman and photoluminescence emission of single-layer MoS2, Nano Research, 2014, 7, 4, 561

  CrossRef

 14. 14
  Mei Zhang, Juanxia Wu, Yiming Zhu, Dumitru O. Dumcenco, Jinhua Hong, Nannan Mao, Shibin Deng, Yanfeng Chen, Yanlian Yang, Chuanhong Jin, Sunil H. Chaki, Ying-Sheng Huang, Jin Zhang, Liming Xie, Two-Dimensional Molybdenum Tungsten Diselenide Alloys: Photoluminescence, Raman Scattering, and Electrical Transport, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7130

  CrossRef

 15. 15
  Yang Li, Cheng-Yan Xu, PingAn Hu, Liang Zhen, Carrier Control of MoS2Nanoflakes by Functional Self-Assembled Monolayers, ACS Nano, 2013, 7, 9, 7795

  CrossRef

 16. 16
  Andres Castellanos-Gomez, Rafael Roldán, Emmanuele Cappelluti, Michele Buscema, Francisco Guinea, Herre S. J. van der Zant, Gary A. Steele, Local Strain Engineering in Atomically Thin MoS2, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5361

  CrossRef

 17. 17
  Namphung Peimyoo, Jingzhi Shang, Chunxiao Cong, Xiaonan Shen, Xiangyang Wu, Edwin K. L. Yeow, Ting Yu, Nonblinking, Intense Two-Dimensional Light Emitter: Monolayer WS2Triangles, ACS Nano, 2013, 7, 12, 10985

  CrossRef

 18. 18
  Yanfeng Chen, Jinyang Xi, Dumitru O. Dumcenco, Zheng Liu, Kazu Suenaga, Dong Wang, Zhigang Shuai, Ying-Sheng Huang, Liming Xie, Tunable Band Gap Photoluminescence from Atomically Thin Transition-Metal Dichalcogenide Alloys, ACS Nano, 2013, 7, 5, 4610

  CrossRef