Acta Biochimica et Biophysica Sinica

Cover image for Vol. 40 Issue 10

October 2008

Volume 40, Issue 10

Pages 841–907

 1. Review

  1. Top of page
  2. Review
  3. Research Papers
  1. Ghrelin and cell differentiation (pages 841–847)

   Geyang Xu, Yin Li, Wenjiao An and Weizhen Zhang

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00465.x

 2. Research Papers

  1. Top of page
  2. Review
  3. Research Papers
  1. Design of peptide inhibitors for furin based on the C-terminal fragment of histone H1.2 (pages 848–854)

   Suming Wang, Jinbo Han, Yanfang Wang, Wuyuan Lu and Chengwu Chi

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00470.x

  2. New member of the guanosine triphosphatase activating protein family in the human epididymis (pages 855–863)

   Xiangqi Li, Qiang Liu, Shigui Liu, Jinsong Zhang and Yonglian Zhang

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00468.x

  3. Functional expression of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator in rat oviduct epithelium (pages 864–872)

   Minhui Chen, Jianyang Du, Weijian Jiang, Wulin Zuo, Fang Wang, Manhui Li, Zhongluan Wu, Hsiaochang Chan and Wenliang Zhou

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00469.x

  4. Transgenic breeding of anti-Bombyx mori L. nuclear polyhedrosis virus silkworm Bombyx mori (pages 873–876)

   Huijuan Yang, Wei Fan, Hao Wei, Jinwei Zhang, Zhonghua Zhou, Jianying Li, Jianrong Lin, Nong Ding and Boxiong Zhong

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00471.x

  5. SarA influences the sporulation and secondary metabolism in Streptomyces coelicolor M145 (pages 877–882)

   Xijun Ou, Bo Zhang, Lin Zhang, Kai Dong, Chun Liu, Guoping Zhao and Xiaoming Ding

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00466.x

  6. Expression and characterization of rice putative PAUSED gene (pages 893–900)

   Chengguo Yao, Liangfa Ge, Wei Li, Botao Zhao, Chaoqun Li, Kangcheng Ruan, Hongxuan Lin and Youxin Jin

   Version of Record online: 17 OCT 2008 | DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00472.x

SEARCH

SEARCH BY CITATION