Acta Geologica Sinica (English Edition)

Cover image for Acta Geologica Sinica (English Edition)

September 2003

Volume 77, Issue 3

Pages 281–417

 1. Original Article

  1. Top of page
  2. Original Article
  3. Abstracts
  1. A New Vetulicolian from the Early Cambrian Chengjiang Fauna in Yunnan of China (pages 281–287)

   CHEN Ailin, FENG Hongzhen, ZHU Maoyan, MA Dongsheng and LI Ming

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00742.x

  2. Pediculate Brachiopod Diandongia pista from the Lower Cambrian of South China (pages 288–293)

   ZHANG Zhifei, HAN Jian, ZHANG Xingliang, LIU Jianni and SHU Degan

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00743.x

  3. Pygostyle-like Structure from Beipiaosaurus (Theropoda, Therizinosauroidea) from the Lower Cretaceous Yixian Formation of Liaoning, China (pages 294–298)

   XU Xing, CHENG Yennien, WANG Xiaolin and CHANG Chunhsiang

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00744.x

  4. A New Protoceratopsid (Dinosauria: Neoceratopsia) from the Late Cretaceous of Inner Mongolia, China (pages 299–303)

   YOU Hailu and DONG Zhiming

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00745.x

  5. Structural Evidence for the in-situ Origin of the HP and UHP Eclogites in the Dabie-Sulu Orogenic Belt (pages 304–310)

   ZHONG Zengqiu, YANG Qijun, SUO Shutian, ZHOU Hanwen and YOU Zhendong

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00746.x

  6. Late Caledonian Ductile Thrusting Deformation in the Central East Kunlun Belt, Qinghai, China and Its Significance: Evidence from Geochronology (pages 311–319)

   WANG Guocan, CHEN Nengsong, ZHU Yunhai and ZHANG Kexin

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00747.x

  7. Role of Water in Deformed Omphacite in UHP Eclogite from the Dabie Mountains, Eastern China (pages 320–325)

   SU Wen, YOU Zhendong, CONG Bolin and YE Kai

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00748.x

  8. An X-Ray Diffraction Study of an Inclusion in Diamond from the Luobusha Chromite Deposit in Tibet, China (pages 326–329)

   SHI Nicheng, BAI Wenji, MA Zhesheng, FANG Qingsong, XIONG Ming, YAN Binggang, DAI Mingquan and YANG Jingsui

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00749.x

  9. The Discovery of Diamond from the Zhimafang Pyrope Peridotite of the Sulu UHP Metamorphic Zone, East China, and Its Geological Implications (pages 332–337)

   PAN Mingbao, ZHANG Qinglong, LU Huafu, CHEN Huogen, CHEN Shouju and ZHU Shipeng

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00750.x

  10. Carboniferous Post-collisional Rift Volcanism of the Tianshan Mountains, Northwestern China (pages 338–360)

   XIA Linqi, XU Xueyi, XIA Zuchun, LI Xiangmin, MA Zhongping and WANG Lishe

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00751.x

  11. Geochronology and Geochemical Characteristics of the Early Mesozoic Tangquan Pluton in Southwestern Fujian and Its Tectonic Implications (pages 361–371)

   MAO Jianren, HU Qing, XU Naizheng, XIE Fanggui and TAO Kuiyuan

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00752.x

  12. Biogenic Accumulations of Uranium in Recent Seas (pages 372–381)

   Saday Azadoǧlu ALİYEV and Ali SARI

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00753.x

  13. Development of Overpressure in the Tertiary Damintun Depression, Liaohe Basin, Northern China (pages 402–412)

   YE Jiaren, HAO Fang and CHEN Jianyu

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00755.x

 2. Abstracts

  1. Top of page
  2. Original Article
  3. Abstracts
  1. Abstracts of Acta Geologica Sinica (Chinese Edition) (pages 413–417)

   Article first published online: 23 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1755-6724.2003.tb00756.x

SEARCH

SEARCH BY CITATION