Journal of Digestive Diseases

Cover image for Vol. 16 Issue 3

March 2015

Volume 16, Issue 3

Pages 109–167

 1. Review

  1. Top of page
  2. Review
  3. Original Articles
  4. Case Reports
  1. H. pylori and its modulation of gastrointestinal microbiota (pages 109–117)

   Christian Schulz, Nadine Koch, Kerstin Schütte, Dietmar H. Pieper and Peter Malfertheiner

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12233

 2. Original Articles

  1. Top of page
  2. Review
  3. Original Articles
  4. Case Reports
  1. Gastrointestinal Tract

   Plateletcrit: A sensitive biomarker for evaluating disease activity in Crohn's disease with low hs-CRP (pages 118–124)

   Jian Tang, Xiang Gao, Min Zhi, Hui Min Zhou, Min Zhang, Huang Wei Chen, Qing Fan Yang and Zhe Zhao Liang

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12225

  2. Long-term outcome in patients with obscure gastrointestinal bleeding after capsule endoscopy (pages 125–134)

   Wei Tan, Zhi Zheng Ge, Yun Jie Gao, Xiao Bo Li, Jun Dai, Seng Wang Fu, Yao Zhang, Han Bing Xue and Yun Jia Zhao

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12222

  3. Liver

   Hepatic arterial infusion chemotherapy with cisplatin and sorafenib in hepatocellular carcinoma patients unresponsive to transarterial chemoembolization: A propensity score-based weighting (pages 143–151)

   Masaaki Kondo, Manabu Morimoto, Tomohiro Ishii, Akito Nozaki, Hiroyuki Fukuda, Kazushi Numata, Satoshi Kobayashi, Shinichi Ohkawa, Hisashi Hidaka, Takahide Nakazawa, Akitaka Shibuya, Chiaki Okuse, Michihiro Suzuki, Kentaro Sakamaki, Satoshi Morita, Shin Maeda and Katsuaki Tanaka

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12221

  4. Liver cancer in Malaysia: Epidemiology and clinical presentation in a multiracial Asian population (pages 152–158)

   Khean-Lee Goh, Hamizah Razlan, Juanda Leo Hartono, Choon-Seng Qua, Boon-Koon Yoong, Peng-Soon Koh and Basri Johan Jeet Abdullah

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12223

 3. Case Reports

  1. Top of page
  2. Review
  3. Original Articles
  4. Case Reports
  1. Eosinophilic pseudotumor of the liver: Report of six cases and review of literature (pages 159–163)

   Dan Ying Zhang, Shu Qiang Weng, Ling Dong and Xi Zhong Shen

   Article first published online: 27 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1751-2980.12189

SEARCH

SEARCH BY CITATION