SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yin Xiao, Guoyi Zhou, Qianmei Zhang, Wantong Wang, Shizhong Liu, Increasing active biomass carbon may lead to a breakdown of mature forest equilibrium, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 2. 2
  Junhua Yan, Deqiang Zhang, Juxiu Liu, Guoyi Zhou, Interactions between CO2 enhancement and N addition on net primary productivity and water-use efficiency in a mesocosm with multiple subtropical tree species, Global Change Biology, 2014, 20, 7
 3. 3
  Dennis Otieno, Yuelin Li, Yangxu Ou, Jing Cheng, Shizhong Liu, Xuli Tang, Qianmei Zhang, Eun-young Jung, Deqiang Zhang, John Tenhunen, Stand characteristics and water use at two elevations in a sub-tropical evergreen forest in southern China, Agricultural and Forest Meteorology, 2014, 194, 155

  CrossRef

 4. 4
  Guoyi Zhou, Benjamin Z. Houlton, Wantong Wang, Wenjuan Huang, Yin Xiao, Qianmei Zhang, Shizhong Liu, Min Cao, Xihua Wang, Silong Wang, Yiping Zhang, Junhua Yan, Juxiu Liu, Xuli Tang, Deqiang Zhang, Substantial reorganization of China's tropical and subtropical forests: based on the permanent plots, Global Change Biology, 2014, 20, 1
 5. 5
  Kun Song, Takashi S. Kohyama, Liang Jun Da, Transition patterns across an evergreen–deciduous broad-leaved forest ecotone: the effect of topographies, Journal of Vegetation Science, 2014, 25, 4
 6. 6
  Jielin Ge, Gaoming Xiong, Changming Zhao, Guozhen Shen, Zongqiang Xie, Short-term dynamic shifts in woody plants in a montane mixed evergreen and deciduous broadleaved forest in central China, Forest Ecology and Management, 2013, 310, 740

  CrossRef