You have free access to this content

Genes to Cells

Cover image for Vol. 17 Issue 10

October 2012

Volume 17, Issue 10

Pages 807–874

 1. ORIGINAL ARTICLES

  1. Top of page
  2. ORIGINAL ARTICLES
  1. You have free access to this content
  2. You have free access to this content
   Intrinsically disordered proteins in human mitochondria (pages 817–825)

   Masahiro Ito, Yukako Tohsato, Hitoshi Sugisawa, Shohei Kohara, Satoshi Fukuchi, Ikuko Nishikawa and Ken Nishikawa

   Version of Record online: 22 AUG 2012 | DOI: 10.1111/gtc.12000

  3. You have free access to this content
   Glycan profiling of endometrial cancers using lectin microarray (pages 826–836)

   Yoshihiro Nishijima, Masashi Toyoda, Mayu Yamazaki-Inoue, Taro Sugiyama, Masaki Miyazawa, Toshinari Muramatsu, Kyoko Nakamura, Hisashi Narimatsu, Akihiro Umezawa and Mikio Mikami

   Version of Record online: 7 SEP 2012 | DOI: 10.1111/gtc.12003

  4. You have free access to this content
  5. You have free access to this content

SEARCH

SEARCH BY CITATION