You have free access to this content

Genes to Cells

Cover image for Vol. 18 Issue 7

July 2013

Volume 18, Issue 7

Pages 529–619

 1. COMMENTARY

  1. Top of page
  2. COMMENTARY
  3. ORIGINAL ARTICLES
  1. You have free access to this content
 2. ORIGINAL ARTICLES

  1. Top of page
  2. COMMENTARY
  3. ORIGINAL ARTICLES
  1. You have free access to this content
   CaMKIIβ-mediated LIM-kinase activation plays a crucial role in BDNF-induced neuritogenesis (pages 533–543)

   Akihiko Saito, Ken Miyajima, Junichi Akatsuka, Hiroshi Kondo, Toshiya Mashiko, Tai Kiuchi, Kazumasa Ohashi and Kensaku Mizuno

   Version of Record online: 18 APR 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12054

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Angiotensin II-induced cardiac hypertrophy and fibrosis are promoted in mice lacking Fgf16 (pages 544–553)

   Emi Matsumoto, Sayaka Sasaki, Hideyuki Kinoshita, Takuya Kito, Hiroya Ohta, Morichika Konishi, Koichiro Kuwahara, Kazuwa Nakao and Nobuyuki Itoh

   Version of Record online: 18 APR 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12055

  3. You have free access to this content
   Conservation of two distinct types of 100S ribosome in bacteria (pages 554–574)

   Masami Ueta, Chieko Wada, Takashi Daifuku, Yoshihiko Sako, Yoshitaka Bessho, Aya Kitamura, Ryosuke L. Ohniwa, Kazuya Morikawa, Hideji Yoshida, Takayuki Kato, Tomoko Miyata, Keiichi Namba and Akira Wada

   Version of Record online: 13 MAY 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12057

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
   Establishment of TSH β real-time monitoring system in mammalian photoperiodism (pages 575–588)

   Kaori Tsujino, Ryohei Narumi, Koh-hei Masumoto, Etsuo A. Susaki, Yuta Shinohara, Takaya Abe, Masayuki Iigo, Atsushi Wada, Mamoru Nagano, Yasufumi Shigeyoshi and Hiroki R. Ueda

   Version of Record online: 12 JUN 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12063

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
  6. You have free access to this content
   4E-BP1 regulates the differentiation of white adipose tissue (pages 602–607)

   Kyoko Tsukiyama-Kohara, Asao Katsume, Kazuhiro Kimura, Masayuki Saito and Michinori Kohara

   Version of Record online: 15 MAY 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12059

  7. You have free access to this content
   Activation of Wnt5a-Ror2 signaling associated with epithelial-to-mesenchymal transition of tubular epithelial cells during renal fibrosis (pages 608–619)

   Xin Li, Kaoru Yamagata, Michiru Nishita, Mitsuharu Endo, Nur Arfian, Yoshiyuki Rikitake, Noriaki Emoto, Ken-ichi Hirata, Yoshiya Tanaka and Yasuhiro Minami

   Version of Record online: 12 JUN 2013 | DOI: 10.1111/gtc.12064

SEARCH

SEARCH BY CITATION