Hepatology Research

Cover image for Vol. 40 Issue 12

December 2010

Volume 40, Issue 12

Pages 1143–1255

 1. Review Article

  1. Top of page
  2. Review Article
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Acknowledgements
 2. Original Articles

  1. Top of page
  2. Review Article
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Acknowledgements
  1. Clinical hepatology

   Accumulation of refractory factors for pegylated interferon plus ribavirin therapy in older female patients with chronic hepatitis C (pages 1155–1167)

   Kazuaki Chayama, C. Nelson Hayes, Kentaro Yoshioka, Hisataka Moriwaki, Takeshi Okanoue, Shotaro Sakisaka, Tetsuo Takehara, Makoto Oketani, Joji Toyota, Namiki Izumi, Yoichi Hiasa, Akihiro Matsumoto, Hideyuki Nomura, Masataka Seike, Yoshiyuki Ueno, Hiroshi Yotsuyanagi and Hiromitsu Kumada

   Version of Record online: 7 OCT 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00726.x

  2. Administration of interferon for two or more years decreases early stage hepatocellular carcinoma recurrence rate after radical ablation: A retrospective study of hepatitis C virus-related liver cancer (pages 1168–1175)

   Kenji Ikeda, Masahiro Kobayashi, Yuya Seko, Norihiro Imai, Miharu Hirakawa, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Tetsuya Hosaka, Norio Akuta, Satoshi Saitoh, Fumitaka Suzuki, Yoshiyuki Suzuki, Yasuji Arase and Hiromitsu Kumada

   Version of Record online: 16 SEP 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00720.x

  3. Restriction of calorie and iron intake results in reduction of visceral fat and serum alanine aminotransferase and ferritin levels in patients with chronic liver disease (pages 1188–1194)

   Motoh Iwasa, Nagisa Hara, Kazuko Iwata, Masumi Ishidome, Ryosuke Sugimoto, Hideaki Tanaka, Naoki Fujita, Yoshinao Kobayashi and Yoshiyuki Takei

   Version of Record online: 28 SEP 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00724.x

  4. Zoledronic acid delays disease progression of bone metastases from hepatocellular carcinoma (pages 1195–1203)

   Yoshio Katamura, Hiroshi Aikata, Yoshimasa Hashimoto, Yuki Kimura, Tomokazu Kawaoka, Shintaro Takaki, Koji Waki, Akira Hiramatsu, Yoshiiku Kawakami, Shoichi Takahashi, Masahiro Kenjo and Kazuaki Chayama

   Version of Record online: 7 OCT 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00729.x

  5. Clinical features of Wilson disease: Analysis of 10 cases (pages 1204–1211)

   Yasuaki Takeyama, Keiji Yokoyama, Kazuhide Takata, Takashi Tanaka, Kunitoshi Sakurai, Teruo Matsumoto, Hideyuki Iwashita, Shu-ichi Ueda, Genryu Hirano, Takayuki Hanano, Hidetoshi Nakane, Daisuke Morihara, Shinya Nishizawa, Makoto Yoshikane, Akira Anan, Shigeru Kakumitsu, Yuji Kitamura, Masaharu Sakamoto, Makoto Irie, Kaoru Iwata, Satoshi Shakado, Tetsuro Sohda, Hiroshi Watanabe, Shinichi Hirose, Hideyuki Hayashi, Tomoaki Noritomi, Yuichi Yamashita and Shotaro Sakisaka

   Version of Record online: 7 OCT 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00728.x

  6. Basic hepatology: Human study

  7. Cyclooxygenase-2 gene promoter polymorphisms affect susceptibility to hepatitis C virus infection and disease progression (pages 1219–1226)

   Masashi Sakaki, Reiko Makino, Kazumasa Hiroishi, Kumiko Ueda, Junichi Eguchi, Ayako Hiraide, Hiroyoshi Doi, Risa Omori and Michio Imawari

   Version of Record online: 28 SEP 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00727.x

  8. Iron state in association with retinoid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease (pages 1227–1238)

   Hiroyuki Tsuchiya, An Afida Ashla, Yoshiko Hoshikawa, Yoshiaki Matsumi, Keita Kanki, Munechika Enjoji, Seiya Momosaki, Makoto Nakamuta, Akinobu Taketomi, Yoshihiko Maehara, Kohei Shomori, Akihiro Kurimasa, Ichiro Hisatome, Hisao Ito and Goshi Shiota

   Version of Record online: 28 SEP 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00719.x

  9. Clinical and histopathological study of “follicular cholangitis”: Sclerosing cholangitis with prominent lymphocytic infiltration masquerading as hilar cholangiocarcinoma (pages 1239–1247)

   Takeo Fujita, Motohiro Kojima, Yuichiro Kato, Naoto Gotohda, Shinichiro Takahashi, Masaru Konishi and Taira Kinoshita

   Version of Record online: 28 SEP 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00716.x

 3. Short Communication

  1. Top of page
  2. Review Article
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Acknowledgements
 4. Acknowledgements

  1. Top of page
  2. Review Article
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Acknowledgements
  1. Acknowledgements (pages 1254–1255)

   Version of Record online: 2 DEC 2010 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00756.x

SEARCH

SEARCH BY CITATION