Hepatology Research

Cover image for Vol. 42 Issue 8

August 2012

Volume 42, Issue 8

Pages 733–839

 1. Review Articles

  1. Top of page
  2. Review Articles
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Case Report
  1. Oxidative stress and liver disease (pages 741–749)

   Runzhi Zhu, Yajing Wang, Liangqing Zhang and Qinglong Guo

   Version of Record online: 11 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00996.x

 2. Original Articles

  1. Top of page
  2. Review Articles
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Case Report
  1. Clinical hepatology

   Efficacy of reduction therapy of natural human β-interferon and ribavirin in elderly patients with chronic hepatitis C, genotype 2 and high virus load (pages 750–756)

   Yasuji Arase, Yoshiyuki Suzuki, Fumitaka Suzuki, Norio Akuta, Hitomi Sezaki, Yusuke Kawamura, Masahiro Kobayashi, Norihiro Imai, Yuya Seko, Tetsuya Hosaka, Naoki Matsumoto, Satoshi Saito, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi and Hiromitsu Kumada

   Version of Record online: 26 MAR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00982.x

  2. Plasma free choline is a novel non-invasive biomarker for early-stage non-alcoholic steatohepatitis: A multi-center validation study (pages 757–766)

   Kento Imajo, Koji Fujita, Masato Yoneda, Yoshiyasu Shinohara, Kaori Suzuki, Hironori Mawatari, Junichiro Takahashi, Yuichi Nozaki, Yoshio Sumida, Hiroyuki Kirikoshi, Satoru Saito, Makoto Nakamuta, Nobuyuki Matsuhashi, Koichiro Wada and Atsushi Nakajima

   Version of Record online: 12 MAR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00976.x

  3. Clinical and pathological progression of non-alcoholic steatohepatitis to hepatocellular carcinoma (pages 767–773)

   Kohichiroh Yasui, Etsuko Hashimoto, Katsutoshi Tokushige, Kazuhiko Koike, Toshihide Shima, Yoshihiro Kanbara, Toshiji Saibara, Hirofumi Uto, Shiro Takami, Miwa Kawanaka, Yasuji Komorizono, Takeshi Okanoue and The Japan NASH Study Group

   Version of Record online: 4 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00986.x

  4. Diabetes, hepatitis virus infection and hepatocellular carcinoma: A case–control study in hepatitis endemic area (pages 774–781)

   Wei-Hsu Ko, Sherry Yueh-Hsia Chiu, Kuo-Ching Yang and Hsiu-Hsi Chen

   Version of Record online: 1 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00979.x

  5. Basic hepatology: Human study

   Association of Ephrin receptor A3 gene polymorphism with susceptibility to chronic severe hepatitis B (pages 790–797)

   Hong Yang, Xing-Xing He, Qi-Long Song, Man Chen, Jin Li, Meng-Yi Wang, Jin-Ling Yu, Jin-Jian Yao, Li-Feng Liu and Ju-Sheng Lin

   Version of Record online: 12 MAR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00977.x

  6. Basic hepatology: Experimental study

   Impact of a new refrigerator on the preservation of hepatic grafts (pages 798–805)

   Mami Kanamoto, Mitsuo Shimada, Tohru Utsunomiya, Satoru Imura, Yuji Morine, Tetsuya Ikemoto, Hiroki Mori and Jun Hanaoka

   Version of Record online: 1 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00987.x

  7. Splenic artery ligation: A protection against hepatic ischemia/reperfusion injury in partially hepatectomized rats (pages 819–827)

   Takumi Irie, Koji Ito, Hisashi Ozasa, Yumi Noda, Satoru Ikeda, Shinji Tanaka, Shigeki Arii and Saburo Horikawa

   Version of Record online: 1 APR 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00989.x

 3. Short Communication

  1. Top of page
  2. Review Articles
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Case Report
  1. Hepatitis A outbreak associated with a revolving sushi bar in Chiba, Japan: Application of molecular epidemiology (pages 828–834)

   Atsuko Tominaga, Tatsuo Kanda, Taro Akiike, Hiroshi Komoda, Kenji Ito, Asami Abe, Akiko Aruga, Satoru Kaneda, Masaaki Saito, Tomoko Kiyohara, Takaji Wakita, Koji Ishii, Osamu Yokosuka and Nobuyuki Sugiura

   Version of Record online: 8 JUL 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00988.x

 4. Case Report

  1. Top of page
  2. Review Articles
  3. Original Articles
  4. Short Communication
  5. Case Report
  1. Acute presentation of autoimmune hepatitis in a patient with myasthenia gravis, thymoma, Hashimoto thyroiditis and connective tissue disorder (pages 835–839)

   Suna Yapali, Nevin Oruc, Sibel Ilgun, Funda Yilmaz, Kenan Aksu, Mustafa Yilmaz and Fulya Gunsar

   Version of Record online: 8 JUL 2012 | DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00985.x

SEARCH

SEARCH BY CITATION