SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Cuiju Mo, Yu Lu, Yan Deng, Jian Wang, Li Xie, Taijie Li, Yu He, Qiliu Peng, Xue Qin, Shan Li, LAPTM4B polymorphism increases susceptibility to multiple cancers in Chinese populations: a meta-analysis, BMC Genetics, 2014, 15, 1, 48

  CrossRef

 2. 2
  Han Tang, Hui Tian, Weiming Yue, Lin Li, Shuhai Li, Cun Gao, Libo Si, Lei Qi, Ming Lu, Overexpression of LAPTM4B is correlated with tumor angiogenesis and poor prognosis in non-small cell lung cancer, Medical Oncology, 2014, 31, 6

  CrossRef

 3. 3
  Qin Fan, Minyi He, Xinjun Deng, William K. K. Wu, Liang Zhao, Jing Tang, Ge Wen, Xuegang Sun, Yawei Liu, Derepression of c-Fos caused by MicroRNA-139 down-regulation contributes to the metastasis of human hepatocellular carcinoma, Cell Biochemistry and Function, 2013, 31, 4
 4. 4
  Fanling Meng, Huiyan Li, Rouli Zhou, Chang Luo, Yuanlong Hu, Ge Lou, LAPTM4Bgene polymorphism and endometrial carcinoma risk and prognosis, Biomarkers, 2013, 18, 2, 136

  CrossRef

 5. 5
  Hua Yang, Guojun Zhai, Xiaoxu Ji, Fuxia Xiong, Jing Su, Michael A. McNutt, Correlation of LAPTM4B polymorphisms with gallbladder carcinoma susceptibility in Chinese patients, Medical Oncology, 2012, 29, 4, 2809

  CrossRef

 6. 6
  Guojun Zhai, Hua Yang, Xiaoxu Ji, Fuxia Xiong, Jing Su, Michael A. McNutt, Xuan Li, Correlation of LAPTM4B polymorphisms with hepatocellular carcinoma in Chinese patients, Medical Oncology, 2012, 29, 4, 2744

  CrossRef

 7. 7
  B. Dietrich, S. Neuenschwander, B. Bucher, C. Wenk, Fusarium mycotoxin-contaminated wheat containing deoxynivalenol alters the gene expression in the liver and the jejunum of broilers, animal, 2012, 6, 02, 278

  CrossRef

 8. 8
  Y. Xu, Y. Liu, R. Zhou, F. Meng, Y. Gao, S. Yang, X. Li, M. Yang, G. Lou, LAPTM4B Polymorphisms is Associated with Ovarian Cancer Susceptibility and Its Prognosis, Japanese Journal of Clinical Oncology, 2012, 42, 5, 413

  CrossRef

 9. 9
  Hua Yang, Ming Lin, Fuxia Xiong, Yu Yang, Xiu Nie, Michael A. Mcnutt, Rouli Zhou, Combined lysosomal protein transmembrane 4 beta-35 and argininosuccinate synthetase expression predicts clinical outcome in hepatocellular carcinoma patients, Surgery Today, 2011, 41, 6, 810

  CrossRef

 10. 10
  Li Zhou, Xiao-Dong He, Jian-Chun Yu, Rou-Li Zhou, Yi Shan, Jing-An Rui, Overexpression of LAPTM4B-35 attenuates epirubucin-induced apoptosis of gallbladder carcinoma GBC-SD cells, Surgery, 2011, 150, 1, 25

  CrossRef

 11. 11
  Shan Wang, Qing-Yun Zhang, Association of Lysosome associated protein transmembrane 4 beta gene polymorphism with the risk of pancreatic cancer, Chinese Journal of Cancer Research, 2010, 22, 4, 291

  CrossRef

 12. 12
  Fan-ling Meng, Ming-zhu Yin, Hong-tao Song, Hua Yang, Ge Lou, Rou-li Zhou, LAPTM4B-35 Overexpression Is an Independent Prognostic Marker in Endometrial Carcinoma, International Journal of Gynecological Cancer, 2010, 20, 5, 745

  CrossRef

 13. 13
  Hua Yang, Fuxia Xiong, Ruizhao Qi, Zhenwen Liu, Ming Lin, Jingan Rui, Jing Su, Rouli Zhou, LAPTM4B-35 is a novel prognostic factor of hepatocellular carcinoma, Journal of Surgical Oncology, 2010, 101, 5
 14. 14
  L Li, X H Wei, Y P Pan, H C Li, H Yang, Q H He, Y Pang, Y Shan, F X Xiong, G Z Shao, R L Zhou, LAPTM4B: A novel cancer-associated gene motivates multidrug resistance through efflux and activating PI3K/AKT signaling, Oncogene, 2010, 29, 43, 5785

  CrossRef

 15. 15
  Fanling Meng, Chang Luo, Yuanlong Hu, Mingzhu Yin, Ming Lin, Ge Lou, Rouli Zhou, Overexpression of LAPTM4B-35 in Cervical Carcinoma, International Journal of Gynecological Pathology, 2010, 29, 6, 587

  CrossRef