Three novel mutations of TSC1 gene in Chinese patients with tuberous sclerosis complex

Authors

 • Fuguang Zuo MD,

 • Xi’an Fu MD,

 • Hong Liu MD,

 • Yongxiang Yu MD,

 • Gongqi Yu MD,

 • Hongqing Tian MD,

 • Xinyi Wang MD,

 • Mei Wu MD,

 • Guizhi Zhou MD,

 • Xianmei Lu MD,

 • Shumin Chen MD, PhD,

 • Furen Zhang MD, PhD


 • Conflict of interest: None.

Furen Zhang, md, PhD
27397 Jingshi Lu
Jinan 250022
Shandong
China
E-mail: zhangfuren@hotmail.com

No abstract is available for this article.

Ancillary