SEARCH

SEARCH BY CITATION

REFERENCES

 • Battin, Margaret Pabst 1981 Manipulated Suicide.” In Suicide: The Philosophical Issues, edited by Margaret PapstBattin and David J.Mayo, 16982. London : Peter Owen.
 • Biggar, Nigel 2004 Aiming to Kill: The Ethics of Suicide and Euthanasia. London : Darton, Longman, and Todd Ltd.
 • Boer, Theo A. 2003 After the Slippery Slope: Dutch Experiences on Regulating Active Euthanasia. Journal of the Society of Christian Ethics 23.2: 22542.
 • Dyck, Arthur 2002 Life's Worth: The Case against Assisted Suicide. Grand Rapids , Mich. : Wm. Eerdmans.
 • George, R. 1990 Euthanasia: The AIDS Dimension.” In Death Without Dignity, edited by N.M.De S. Cameron, 17695. Edinburgh : Rutherford House Books.
 • GKN/NHK (Gereformeerde Kerken in Nederland, and Nederlandse Hervormde Kerk) 1988 Euthanasie en Pastoraat. Den Haag : Boekencentrum.
 • Gorsuch, Neil M. 2006 The Future of Assisted Suicide and Euthanasia. Princeton , N.J. and Oxford : Princeton University Press.
 • Gustafson, James M. 1973 Mongolism, Parental Desires, and the Right to Life.” In Death, Dying and Euthanasia, edited by Dennis J.Horan and DavidMall, 25078. Washington , D.C. : University Publications, University of America.
 • Gustafson, James M. 1984 Ethics from a Theocentric Perspective. Vol. 2, Ethics and Theology. Chicago : University of Chicago Press.
 • Harris, John 2003 Consent and End of Life Decisions. Journal of Medical Ethics 29: 1015.
 • Hof, Rob 2003 Regie over eigen leven en sterven, Part 1: Een gewenste dood, Hilversum : NCRV (Documentary Film).
 • House of Lords 1994 Select Committee on Medical Ethics Report. 3 vols. London : The Stationery Office.
 • House of Lords 2004 Assisted Dying for the Terminally Ill Bill. Accessed 31 January 2007, at http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldbills/017/2004017.pdf.
 • House of Lords 2005 Assisted Dying for the Terminally Ill Bill. 3 vols. London : The Stationery Office. Can also be downloaded at http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200405/ldselect/ldasdy/86/86i.pdf.
 • Keown, John 2002 Euthanasia, Ethics, and Public Policy: An Argument against Legalisation. Cambridge : Cambridge University Press.
 • KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) 1997 Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend Handelen. Medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten. Houten/Diegem : Bohn Stafleu Van Loghem.
 • KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) 2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. Verslag van de werkzaamheden van een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. J.H. Dijkhuis. (“Searching for guidelines for physicians in the case of euthanasia requests based on suffering from life: Report from a committee under the presidency of Professor J.H. Dijkhuis.”) Also known as Dijkhuis Report. Utrecht : KNMG.
 • Kuitert, Harry 1981 Een gewenste dood. Euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem. Baarn : Ten Have.
 • Leenen, H.J.J. 2000 Handboek Gezondheidsrecht. Deel I: rechten van mensen in de gezondheidszorg. Houten : Bohn Stafleu Van Loghem.
 • Legemate, J. 2005 De zorgverlening rond het levenseinde: een literatuurstudie naar begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen. Utrecht : KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst).
 • Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 2005 Levensbeëindiging bij pasgeborenen. Brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, 29 november 2005. KST92518 0506tkkst30300XVI-90. Den Haag : Sdu Uitgevers.
 • NHK (Nederlandse Hervormde kerk) 1972 Euthanasie: zin en begrenzing van het medisch handelen. Pastorale handreiking vanuit de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Den Haag : Boekencentrum.
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) 1992 Doen of Laten? Grenzen van het medisch handelen in de neonatologie. Utrecht : NVK.
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) 2000 Richtlijnen ten behoeve van beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie. Utrecht : NVK.
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) 2005 Groningen Protocol: Guidelines for Euthanasia for Children. Utrecht : NVK. Not yet published.
 • Peters, Marleen 2005 Lijden aan het leven is voor artsen en politici geen issue. Relevant 31.4: 89.
 • PKN (Protestantse Kerk in Nederland, a Union of Gereformeerde Kerken in Nederland and Nederlandse Hervormde Kerk) 2003 Levensmoe: Pastoraat aan mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn en wachten op een natuurlijk levenseinde. Utrecht : Samen op Weg Kerken.
 • Rurup, Mette 2005 Setting the Stage for Death: New Themes in the Euthanasia Debate. Amsterdam : Vrije Universiteit. Can be found at http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/10190/1/proefschrift-f.pdf. Accessed 28 January 2007.
 • Sheldon, Tony 2007 Suicide Counsellor Acquitted by Dutch Court. BMJ 334, 7587: 22829.
 • Twycross, Robert G. 1995 Where There Is Hope, There Is Life: A View from the Hospice.” In Euthanasia Examined: Ethical, Clinical and Legal Perspectives, edited by JohnKeown, 14168. Cambridge : Cambridge University Press.
 • Van Der Wal, G., A. Van Der Heide, B.D. Onwuteaka-Philipsen, and P.J. Van Der Maas 2003 Medische besluitvorming aan het einde van het leven. De praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie. Utrecht : De Tijdstroom.
 • Van Der Wal, G., A. Van Der Heide, B.D. Onwuteaka-Philipsen, et al. 2007a Evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding: praktijk, melding en toetsing. Utrecht : De Tijdstroom.
 • Van Der Wal, G., A. Van Der Heide, B.D. Onwuteaka-Philipsen, et al. 2007b End-of-Life Practices in the Netherlands under the Euthanasia Act. NEJM 356: 195765.
 • Verhagen, A.A.E. and P.J.J. Sauer 2005 End-of-Life Decisions in Newborns: An Approach from the Netherlands. Pediatrics 116.3: 73639.