SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

(Those marked with an asterisk are used in the compilation of the maps).

 • *Alexandrowicz, S. W., Klimek, K., Kowalkowski, A., Mamakowa, K., Niedzialkowska, E. Pazdur, M. & Starkel, L. (1981). The evolution of the Wisloka valley near Debica during the Late Glacial and Holocene. Folia Quaternaria 53, 391.
 • Andersen, S. TH. (1970). The relative pollen productivity and pollen representation of North European trees and correction factors for tree pollen spectra. Danmarks geologiske Undersegelse, Series II, 96, 99 pp.
 • *Balaga, K. (1982). Vegetational history of the Lake Lukcze environment (Lublin Polesie, E Poland) during the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 22, 722.
 • Bernabo, J. C. & Webb, T. III (1977). Changing patterns in the Holocene pollen record of northeastern North America: a mapped summary. Quarternary Research 8, 6496.
 • Birks, H. J. B. ((1978). Geographic variation of Picea abies(L.) Karsten pollen in Europe. Grana 17, 149160.
 • Birks, H. J. B., Deacon, J. & Peglar, S. (1975). Pollen maps for the British Isles 5000 years ago. Proceedings of the Royal Society of London, B, 189, 87105.
 • Birks, H. J. B. & Saarnisto, M. (1975). Isopollen maps and principal component analysis of Finnish pollen data for 4000, 6000 and 8000 years ago. Boreas 4, 7796.
 • *Borówko-Dluzakowa, Z. (1961). Badania palynologiczne torfowisk na lewym brzegu Wisly miedzy Gabinem, Gostyninem a Wloclawkiem (Palynological study of peat-bogs on the left bank of the Vistula between Gabin, Gostynin and Wloclawek, North and Central Poland). Biuletyn Instytutu Geologicznego 169, 107130.
 • *Borówko-Dluzakowa, Z. (1969). Palynological investigations of late-glacial and Holocene deposits at Konin. Geographia Polonica 17, 267281.
 • Browicz, K. (ed). (19721980). Atlas rozmieszczenia drzew i krzewow w Polsce (Atlas of distribution of trees and shrubs in Poland). PWN, Warszawa – Poznań.
 • *Brykczyńska, E. (1978). Próba odtworzenia rozwoju roślinności w późnym glacjale i holocenie w okolicach Niechorza na Pomorzu Zachodnim (An attempt to reconstruct late-glacial and Holocene history of vegetational cover from the Niechorze area in Western Pomerania). Kwartalnik Geologiczny 22, 361377.
 • *Celiński, F. (1962). Zespoiy leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem (The forest communities of the Puszcza Bukowa near Szczecin). Monographiae Botanicae, 13, (supplement) 207 pp.
 • Czeczottowa, H. (1928). Element atlantycki we florze Polski. (Polish only). Rozprawy Wydziamu Matematyczno-Przyrodniczego PAU 65, 221286.
 • Czerwiński, A. (1977). S̀wierczyny nizowe pólnocno-wschodniej Polski (Lowland spruce stands of northeastern Poland). In: S̀wierk pospolity, Picea abies (L.) Karst. Ser. Nasze drzewa leśne 5 (ed. by S.Biaiobok), PWN, Warszawa-Poznaŕi, 372404.
 • Czubiński, Z. (1950). Zagadnienia geobotaniczne Pomorza (Geobotanical problems in Pomerania). Badania Fizjograficzne nad Polskq Zachodniq 2, 439658.
 • *Dabrowski, M. J. (1959). Późnoglacjalna i holoceńska historia lasq́w Puszczy Bialowieskiej (Late-glacial and Holocene history of Bialowieza Primeforest). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 28, 197248.
 • Dyakowska, J. (1964). The variability of pollen grains of Picea excelsa Link. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 33, 727747.
 • Fabijanowski, J. (1961). Roálinność rezerwatu lipowego ‘Obrozyska’ kolo Muszyny (La vegetation de la reserve à tilleul ‘Obroàyska’ prés de Muszyna). Ochrona Przyrody 27, 109159.
 • Faliński, J. B. (1976). Antropogeniczne przeobraźenia rośliności Polski (Anthropogenic changes of the vegetation of Poland). Acta Agrobotanica 29, 375390.
 • *Gerlach, T., Koszarski, L., Koperowa, W. & Koster, E. (1972). Sediments lacustres postglaciaires dans la depression de Jaslo-Sanok. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 6, 3761.
 • *Gil, E., Gilot, E., Kotarba, A., Starkel, L. & Szczepanek, K. (1974). An early-Holocene landslide in the Niski Beskid and its significance for the palaeogeographical reconstructions. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 8, 6983.
 • Godlowski, K. & Kozlowski, J. (1979). Historia staroźytna ziem polskich. (Polish only). PWN, Warszawa, 194 pp.
 • Hensel, W. (1980). Polska staroźytna (Polish only). Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 640 pp.
 • *Hjelmroos-Ericsson, M. (1981). Holocene development of Lake Wielkie Gacno area, northwestern Poland. University of Lund, Department of Quaternary Geology Thesis, 10, 101 pp.
 • Huntley, B. & Birks, H. J. B. (1983). An atlas of past and present pollen maps for Europe: 0–13 000 years ago. 667 pp. Cambridge University Press, Cambridge . (in press).
 • Iversen, J. (1973). The development of Denmark's nature since the Last Glacial. Denmarks Geologiske Undersegelse, Series V, 7-C, 126 pp.
 • *Jankowska, B. (1980). Szata roślinna okolic Gopla w późnym glacjale i holocenie oraz wplyw osadnictwa na jej rozwój w świetle badaŕi paleobotanicznych (The vegetation in the Goplo region in the Late Glacial and Holocene and the influence of settlement on its development in the light of palaeobotanical researches). Przeglgd Archeologiczny 27, 541.
 • *Kalinowska, C. (1960). Analiza pylkowa torfowiska ‘Wielkie Smogorze’ kolo Modlimowa (pow. Gryfice) (Pollen analysis of the peat-bog ‘Wielkie Smogorze’ near Modlimowo (District Gryfice)). Badanìa Fizjograficzne nad Polskα Zachodniq 6, 289294.
 • Kettner, P. (1966). Variability of recent and subfossil cones of Picea excelsa Lk. in Southern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12, 373389.
 • *Kepczyński, K. & Noryśkiewicz, B. (1967). Roślinność i historia torfowiska Fletnowo w pow. Grudziαdzkim (Flora und Geschichte des Moores Fletnowo in dem Kreise Grudziadz). Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 21, Biologia 11 , 4995.
 • *Kepczyński, K. (1960). Zespoly roślinne Jezior Skepskich i otaczajacych je lak (Plant groups of the Lake District of Skepe and the surrounding peat-bogs). Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Supplement, 6, 244 pp.
 • Kondracki, J. (1978). Geografia fizyczna Polski (Polish only). PWN, Warszawa, 463 pp.
 • *Koperowa, W. (1962). Późnoglacjalna i holoceńska hiśtoria roślinności Kotliny Nowotarskiej (The history of the late-glacial and Holocene vegetation in Nowy Targ Basin). Acta Palaeobotanica 2, 357.
 • *Koperowa, W. (1970). Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wschodniej cześci Dolów Jasielsko-Sanockich (Late-glacial and Holocene history of the vegetation of the eastern part of the ‘Jaslo-Sanok Doly’ (Flysh Carpathians). Acta Palaeobotanica 11, 342.
 • *Kozarski, S. & Tobolski, K. (1981). Guide Book of Excursions, Symposium ‘Paleohydrology of the temperate zone’ (Poznań, Poland 81, September 22–28). 120 pp. A. Mickiewicz University, Poznań .
 • Kruk, J. (1980). Gospodarka w Polsce poludniowo-wschodniej w V-III tysiacleciu p.n.e. (Economy in south-eastern Poland in the 5th-3rd millenia B.C.). 363 pp. IHKM PAN, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • *Latalowa, M. (1976). Diagram pylkowy osadów późnoglacjalnych i holoceńskich z torfowiska w Wolbromiu (Pollen diagram of the Late-glacial and Holocene peat deposits from Wolbrom (S. Poland). Acta Palaeobotanica 17, 5580.
 • *Latalowa, M. (1982). Major aspects of the vegetational history in the eastern Baltic coastal zone of Poland. Acta Palaeobotanica 22, 4763.
 • *Mamakowa, K. (1962). Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie (The vegetation of the Basin of Sandomierz in the Late Glacial and Holocene). Acta Palaeobotanica 3, 357.
 • Mamakowa, K. (1968). Flora z interstadialu Paudorf w Lazku kolo Zaklikowa (Flora from the Paudorf Interstadial at Lazek near Zaklikow (SE Poland). Acta Palaeobotanica 9, 2944.
 • *Mamakowa, K. (1970). Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska flora z terenu Krakowa (Late-glacial and early-Holocene vegetation from the territory of Krakow (Poland). Acta Palaeobotanica 11, 312.
 • Mamakowa, K. & Starkel, L. (1974). New data about the profile of young Quarternary deposits at Brzeznica on the Wisloka river, the Carpathian Foreland. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 8, 4759.
 • *Marek, S. & Siedlak, S. (1972). Torfowisko Kunice a osada luźycka w Grzybianach kolo Legnicy (The peat-bog by Kunice and the prehistoric settlement near Grzybiany (Legnica District)). Badania Fizjograficzne nad Polskg Zachodnig, Seria B 25, 157167.
 • Mezera, A. (1939). O rozśiˇeni šiškovych forem smrku v ČSR. Lesnicke Prace, 18, 3560.
 • Narodowy Atlas Polski (19731976). Plate 40: Kondracki, J. Typy krajobrazu naturalnego. Ossolineum, Warszawa.
 • *Noryśkiewicz, B. (1982). Lake Steklin – a reference site for the Dobrzyri-Chelmno Lake District, N Poland - report on palaeoecological studies for the IGCP Project No. 158 B. Acta Palaeobotanica 22, 6583.
 • Obidowicz, A. (1976). Geneza i rozwój torfowiska w Wolbromiu (Genesis and development of the peat-bog at Wolbrom (S Poland). Acta Palaeobotanica 17, 4554.
 • *Oltuszewski, W. (1937). Historia lasów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w świetle analizy pylkowej (Geschichte der Wälder der Seenplatte von Suwatki-Augustow im Lichte der Pollenanalyse). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Seria B 8, 165.
 • *Oltuszewski, W. (1948). Polodowcowa historia lasów poludniowo-zachodniej Wielkopolski w świetle analizy pylkowej (The postglacial history of forests in southwestern Great Poland in the light of pollen analysis). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Seria, B 10, 315363.
 • *Oszast, J. (1957). Historia klimatu i flory Ziemi Dobrzyńskiej w późnym glacjale i holocenie (History of the climate and flora of Dobrzyñ region (Northern Poland) in the Late glaciation and Holocene). Biuletyn Instytutu Geologicznego 118, 179232.
 • *Oświt, J. (1973). Warunki rozwoju torfowisk w dolinie dolnej Biebrzy na tie stosunkow wodnych (Polish only). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria B, Monografie 143, 80 pp.
 • Pacltova, B. (1972). Palynogicky vyzkum k dějinam raśeliniśté ve Frantiśkovych Laznich a jeho osidleni (Pollenanalytische Untersuchungen zur Geschichte des Franzensbader Moors und seiner Besiedlung). Pamatky Archaeologicke 63, 421428.
 • *Pawlikowa, B. (1965). Materialy do postglacjalnej historii roślinności Karpat Zachodnich. Torfowiskona Bryjarce (Materials for the Post-Glacial history of vegetation of the West Carpathians. Peat-bog on the Bryjarka). Folia Quaternaria 18, 19.
 • *Pawlikowski, M., Ralska-Jasiewiczowa, M., Schonborn, W., Stupnicka, E. & Szeroczynska, K. (1982). Woryty near Gietrzwald, Olsztyn Lake District, NE Poland – vegetational history and lake development during the last 12000 years. Acta Palaeobotanica 22, 85116.
 • *Prusinkiewicz, Z. & Noryśkiewicz, B. (1966). Zagadnienie wieku bielic na wydmach brunatnych Mierzei σZwiny w świetle analizy palynologicznej i datowania radiowelem C-14 (Problem of age of podsols on brown dunes of bay bars of river Swina in the light of palynological analysis and dating by radiocarbon C-14). Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 14, Geografia 5 , 7588.
 • *Pyrgala, J. (1972). Mikroregion osadniczy miedzy Wislα a dolna Wkrα w okresie rzymskim (Settlement microregion lying between the Wisla and the lower Wkra in the Roman period). 277 pp. IHKM PAN, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Krakow.
 • *Ralska-Jasiewiczowa, M. (1966). Osady denne Jeziora Mikolajskiego na Pojezierzu Mazurskim w świetle badań paleobotanicznych [Bottom sediments of the Mikolajki Lake (Masurian Lake District) in the light of palaeobotanical investigations]. Acta Palaeobotanica 7, 3118.
 • *Ralska-Jasiewiczowa, M. (1977). Impact of prehistoric man on natural vegegation recorded in pollen diagrams from different regions of Poland. Folia Quarternaria 49, 7591.
 • *Ralska-Jasiewiczowa, M. (1980). Late-glacial and Holocene vegetation of the Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians). 202 pp. IB PAN, PWN, Warszawa – Krakow.
 • *Rotnicki, K. (1970). Glówne problemy wydm śródladowych w Polsce w świetle badań wydmy w Wêglewicach. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 11.
 • Rybniˇkova, E. (1974). Die Entwicklung der Vegetation und Flora in südlichen Teil der Bohmisch- Mahrischen Hohe wahrend des Spatglazials und Holozans. 163 pp. Vegetace CSSR A7.
 • *Stark, L. (1936). Zur Geschichte der Moore und Walder Schlesiens in postglazialer Zeit. Botanisches Jahrbuch 67, 493640.
 • *Stasiak, J. (1967). Age and evolution of meltwater basins in the Masurian Lake District. Baltica 3, 273285.
 • Staszkiewicz, J. (1966). Wstȩpne badania nad zmiennoscia szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst subsp. abies] z Polski [Preliminary studies on the variability of cones of Picea abies (L.) Karst. subsp. abies in Poland]. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12, 349371.
 • Staszkiewicz, J. (1976). Zmienność szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst w Karpatach [Variability of cones of Picea abies (L.) Karst in Carpathians]. Fragmenta Floristica et Geobotanica 22, 3542.
 • Szafer, W. (1927). Znaczenie Bramy Morawskiej jako drogi migracji roslin z poludnia do Polski (Polish only). Comptes Rendues du IER Congres des Geographes et Ethnographes Slaves, 1 p. 1924.Prague.
 • Szafer, W. (1931). The historical development of the geographical area of the spruce (Picea excelsa Lkn.) in Poland. Przeglad Geograficzny 11, 18.
 • Szafer, W. (1935). The significance of isopollen lines for the investigation of the geographical distribution of trees in the Post-Glacial period. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie B 1, 235239.
 • Szafer, W., (ed.) ((1959). Szata roślinna Polski. I. 586 pp. PWN, Warszawa.
 • Szafer, W., Zarzycki, K., (eds.) (1972). Szata roślinna Polski. I. 347 pp. PWN, Warszawa.
 • *Szafranski, F. (1961). Polodowcowa historia lasów obszaru na pólnoc od Wysoczyzny Staniszewskiej (Pojezierze Kartuzkie) (Post-glacial history of forests situated north of Staniszewo Upland (Lake Territory of Kartuzy). Badania Fizjograficzne nad Polskα Zachodniα 8, 91136.
 • *Szafrański, F. (1973). Roslinność Wielkopolskiego Parku Narodowego w późnym glacjale i holocenie w świetle badań palynologicznych nad osadami Jeziora Budzyńskiego (Vegetation of the Wielkopolski National Park in the Late Glacial and Holocene in the light of a palynological study on the deposits of Lake Budzyriskie). Folia Quaternaria 42, 136.
 • *Szczepanek, K. (1961). Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Gor S̀wiȩtokrzyskich (The history of late-glacial and Holocene vegetation of the Holy Cross Mountains. Acta Palaeobotanica 2, 344.
 • *Szczepanek, K. (1971). Kras Staszowski w świetle badań paleobotanicznych (The Staszów Karst in the light of palaeobotanical studies, South Poland). Acta Palaeobotanica 12, 63140.
 • *Szczepanek, K. (1982). Development of the peat-bog at Slopiec and the vegetational history of the S̀wiȩtokrzyskie (Holy Cross) Mts. in the last 10000 years. Preliminary results. Acta Palaeobotanica 22, 117130.
 • *S̀Rodoń, A. (1967). S̀wierk pospolity w czwartorzȩdzie Polski (The common spruce in the Quaternary of Poland). Acta Palaeobotanica 8, 359.
 • S̀Rodoń, A. (1977). S̀wierk w historii naszych lasow (Spruce in the history of our forests. In: S̀wierk pospolity Picea abies (L.) Karst. Seria: Nasze Drzewa Leś ne 5 (Ed. by S.Bialobok) PWN, Warszawa – Poznań , 719.
 • Tallantire, P. A. (1980). The post-glacial immigration and spread of the spruce [Picea abies (L.) Karst) in Fennoscandia. 51 pp. Ph.D. thesis, Umeå University, Department of Ecological Botany.
 • *Tobolski, K. (1962). Próba okreslenia wieku wydm MiȩLdzyrzecza Warciarisko-Noteckiego metodα palynologiczneα (An investigation to determine the age of the dunes in the area between the rivers Warta and Notec applying the palynological method). Badenia Fizjograficzne nad Polskα Zachodniα 10, 233273.
 • *Tobolski, K. (1966). Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na obszarze wydmowym w dolinie środkowej Prosny (The late-glacial and Holocene history of vegetation in the dune area of the middle Prosna valley). Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk. Prace Komisji Biologicznej 32, 368.
 • *Tobolski, K. (1977). Materialy do późnoglacjalnej historia roślinności Polski pómocno-zachodniej. Cz. II (Materials to the late-glacial history of flora from North-Western Poland. Part. II). Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia 30, 8591.
 • *Tobolski, K. (1979). Zmiany lokalnej szaty roślinnej na podstawie badań subfosylnych osadów biogenicznych w strefie plaz̀y koto Leby (Changes in the local plant cover on the basis of investigations on subfossil biogenic sediments in the beach zone near Leba). Badania Fizjograficzne nad Polskα Zachodnia 32, 151168.
 • *Tobolski, K. (1982). Anthropogenic changes in vegetation of the Gardno-Leba Lowland, N Poland. Preliminary report. Acta Palaeobotanica 22, 131139.
 • *Wasylikowa, K. (1978). Rośność stanowiska mezolitycznego w Witowie w okresie borealnym. Aneks. Prace i Materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria Archeologiczna 25, 8286.
 • Webb, T. III. (1973). A comparison of modern and presettlement pollen from southern Michigan. Review of Palaeobotany and Palynology 16, 137156.
 • Webb, T. III. (1974). Corresponding patterns of pollen and vegetation in lower Michigan: a comparison of quantitative data. Ecology 55, 1728.
 • Webb, T. III. (1981). The past 11000 years of vegetational change in eastern North America. Bioscience 31, 501506.
 • Webb T. III & McAndrews, J. H. (1976). Corresponding patterns of contemporary pollen and vegetation in central North America. Geological Society of America, Memoir 145, 267299.
 • *Zachowicz, J. (1972). Wyniki analizy pylkowej profilu nr. 2 w jeziorze Jamno (Results of the pollen analysis of the profile No. 2 from the Lake Jamno). Przeglad Geofizyczny 18/26/1–2, 127131.
 • *Zachowicz, J. (1976). Ewolucja Zalewu Wiślanego na podstawie analizy pylkowej (Polish only). Ph.D. thesis, MSc.
 • *Zachowicz, K., Przybylowska-Lange, W. & Nagler, J. (1982). The late-glacial and Holocene vegetational history of the Žluawy region (North Poland). A biostratigraphic study of Lake Druzno sediments. Acta Palaeobotanica 22, 141161.
 • *ŻUrek, S. (1975). Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy (Genesis of bog formation in the Biebrza Uhrstromtal). Prace Geograficzne, 110, 104 pp.