SEARCH

SEARCH BY CITATION

Keywords:

  • code-switching;
  • classroom interaction;
  • conversation analysis;
  • EFL classrooms;
  • second language acquisition
  • Dil deǧişimi;
  • sınıf içi etkileşim;
  • diyalog çözümlemesi;
  • İngilizce’nin yabancı dil olarak okutulduǧu sınıflar;
  • ikinci yabancı dil edinimi

The study depicts the relationship between pedagogical focus and language choice in the language teaching/learning environment of English as a Foreign Language (EFL) at a Turkish university. The article presents the organisation of code-switching which is teacher-initiated and ‘teacher-induced’. The data were collected from six beginner-level English classrooms. Transcripts of the lessons were examined using the conversation analysis (CA) method of sequential analysis in relation to the pedagogical focus, applying an adapted version of the classic CA question for interaction involving code-switching: “why that, in that language, right now?” The study demonstrates that code-switching in L2 classrooms is orderly and related to the evolution of pedagogical focus and sequence. Through their language choice, learners may display their alignment or misalignment with the teacher's pedagogical focus.

Bu akademik çalışma, yabancı dil olarak İngilizce eǧitim ve öǧretim veren bir Türk üniversitesi’ndeki eǧitsel (pedagojik) amaç ile dil seçimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Dil deǧişiminin (aynı diyalog süresince birden fazla dilin kullanılması) organizasyonunu öǧretmen-girişimli ve öǧretmen-teşvikli (öǧretmenin bir İngilizce kelimenin Türkçe karşılıǧını sorması) olarak açıklanmıştır. Bu araştırma için veriler sınıf gözlemi metoduyla toplanmıştır. Bu metot 6 adet başlangıç düzeyi İngilizce sınıfının ders kayıtlarının sesli ve görüntülü toplanmasıyla yürütülmüttür. Sınıf içi diyalog dökümanı diyalog çözümleme metodunun ardışık analiz yöntemine dayanarak diyalog çözümleme metodundaki klasik ‘neden böyle?’ ve ‘neden şimdi?’ sorularının öǧretmen-öǧrenci diyaloǧundaki dil deǧişimine uyacak şekilde ‘neden böyle?’, ‘neden bu dilde?’ ve ‘neden şimdi?’ olarak deǧiştirilmiştir. Bu araştırma yabancı dil sınıflarındaki dil deǧişiminin eǧitsel amaçlara baǧlı olarak deǧişen kurallı bir yapıda olduǧunu ortaya koymaktadır. Dil seçimleriyle öǧrenciler, öǧretmenin belirlediǧi eǧitsel amaca katılıp katılmadıklarını göstermektedirler.