Get access

Redefining multicompetence for bilingualism and ELF

Authors


email: alptekin.cem@gmail.com

Abstract

Cook's construct of multicompetence has been criticized for not being usage-based and for failing to account for language variation associated with different contexts and interlocutors. This paper argues that a usage-based reconceptualization of multicompetence should involve not only bilingualism but also biculturalism, so that it can accommodate bilinguals' sense of their own reality as well as that of the native speaker. The paper then argues for a reconceptualization of multicompetence that accounts for ELF, whose users operate in an ‘interculture’ of bilingualism with multiculturalism. Operating in an interculture involves having a sense of one's own reality and that of other ELF users. Thus, usage-based multicompetence for bilingualism should be distinguished from that for ELF with regard to native-speaker norms and conventions of accuracy and appropriateness.

Cook'un çokdillilik kurgusu dil kullanımına yönelik olmaması ve farklı bağlam ve muhataplarla ilintili olarak dilde değişkenliği dikkate almaması nedeniyle eleştirilmiştir. Bu makale, dil kullanımına odaklı bir çokdillilik olgusunu irdeleyerek, bunun ikidilliliği olduğu kadar ikikültürlülüğü de içermesi gereğini savunmaktadır. Şöyle ki, çokdilliliğin bu doğrultuda yeniden kavramsallaştırılması ikidillilerin hem kendi gerçekliklerini hem de salt anadilini konuşan tek dillilerin gerçekliğini algılamalarını sağlayacaktır. Makale daha sonra ikidillilik ve çokkültürlülük içeren bir ‘arakültür’ de ELF kullanma durumunda olanları da içeren yeni bir çokdillilik kavramının oluşturulması gereği üzerinde durmakta ve arakültürde dil kullanımının kişinin kendi gerçekliği ile diğer ELF kullanıcılarının değişik gerçekliklerinin bilincinde olmasına bağlı olduğuna değinmektedir. Sonuç olarak, ikinci dil öğreniminde normatif açıdan model alınan o dili anadil olarak konuşanların dilbilimsel ve edimbilimsel kurallarına uyumun, ELF kullanımını içeren ikidillilik için geçerli olamayacağını belirtmektedir.

Ancillary