SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xuanbin Wang, Ning Wang, Fan Cheung, Lixing Lao, Charlie Li, Yibin Feng, Chinese medicines for prevention and treatment of human hepatocellular carcinoma: current progress on pharmacological actions and mechanisms, Journal of Integrative Medicine, 2015, 13, 3, 142

  CrossRef

 2. 2
  Yuen Shan Cheng, Ka Yip Fung, Ka Ming Ng, Christianto Wibowo, Economic Analysis in Product Design – A Case Study of a TCM Dietary Supplement, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2015,

  CrossRef

 3. 3
  Chao-zong Lan, Ling Ding, Yi-lin Su, Kun Guo, Li Wang, Hong-wei Kan, Yu-rong Ou, Shan Gao, Grape seed proanthocyanidins prevent DOCA-salt hypertension-induced renal injury and its mechanisms in rats, Food Funct., 2015, 6, 7, 2179

  CrossRef

 4. 4
  Shou-Lun Lee, Ting-Yu Chin, Ching-Long Lai, Wen-Han Wang, Sedum mexicanumBritt. Induces Apoptosis of Primary Rat Activated Hepatic Stellate Cells, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, 2015, 1

  CrossRef

 5. 5
  Dejan Marčić, Irena Međo, Acaricidal activity and sublethal effects of an oxymatrine-based biopesticide on two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae), Experimental and Applied Acarology, 2014, 64, 3, 375

  CrossRef

 6. 6
  Zhongxia Wang, Chunping Jiang, Weibo Chen, Guang Zhang, Dongjun Luo, Yin Cao, Junhua Wu, Yitao Ding, Baorui Liu, Baicalein Induces Apoptosis and Autophagy via Endoplasmic Reticulum Stress in Hepatocellular Carcinoma Cells, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 7. 7
  Mojtaba Talari, Enayatollah Seydi, Ahmad Salimi, Zhaleh Mohsenifar, Mohammad Kamalinejad, Jalal Pourahmad, Dracocephalum: Novel Anticancer Plant Acting on Liver Cancer Cell Mitochondria, BioMed Research International, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 8. 8
  Danila Di Majo, Maurizio La Guardia, Gaetano Leto, Marilena Crescimanno, Carla Flandina, Marco Giammanco, Flavonols and flavan-3-ols as modulators of xanthine oxidase and manganese superoxide dismutase activity, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2014, 65, 7, 886

  CrossRef

 9. 9
  Sammy Saab, Divya Mallam, Gerald A. Cox, Myron J. Tong, Impact of coffee on liver diseases: a systematic review, Liver International, 2014, 34, 4
 10. 10
  Yongsong Guan, Qing He, Liver Cancer: Zheng Classification of Qi Stagnation and Blood Stasis, Pharmacology & Pharmacy, 2014, 05, 01, 75

  CrossRef

 11. 11
  Lijun Zhang, Detlef Schuppan, Traditional Chinese Medicine (TCM) for fibrotic liver disease: Hope and hype, Journal of Hepatology, 2014, 61, 1, 166

  CrossRef

 12. 12
  Harendra Parekh, Gang Liu, Ming Wei, Recent Advances in Plant-Based, Traditional, and Natural Medicines, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Yashika Bhalla, Vinay Kumar Gupta, Vikas Jaitak, Anticancer activity of essential oils: a review, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, 93, 15
 14. 14
  Vivian Ng, Sammy Saab, Can Daily Coffee Consumption Reduce Liver Disease–Related Mortality?, Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2013, 11, 11, 1422

  CrossRef

 15. 15
  Yangyang Hu, Shengpeng Wang, Xu Wu, Jinming Zhang, Ruie Chen, Meiwan Chen, Yitao Wang, Chinese herbal medicine-derived compounds for cancer therapy: A focus on hepatocellular carcinoma, Journal of Ethnopharmacology, 2013, 149, 3, 601

  CrossRef

 16. 16
  Li Liu, Hua Jin, JinLai Ou, JinHuan Jiang, Jiang Pi, ChangHong Ke, Fen Yang, DongJuan Qiao, HuaiHong Cai, JiYe Cai, Cinobufacini-induced HeLa cell apoptosis enhanced by curcumin, Chinese Science Bulletin, 2013, 58, 21, 2584

  CrossRef

 17. 17
  Junwei Hu, Shuang Dong, Qinqin Wang, Yicheng Jian, Lijuan Hu, Lijing Wang, Yi He, Genmei Yang, Jinjun Wang, Wujun Xiong, Differentially expressed genes identified by microarray analysis following oxymatrine treatment of hepatic stellate cell, Journal of Biomedical Science and Engineering, 2013, 06, 08, 49

  CrossRef

 18. 18
  Shu-Yi Yin, Wen-Chi Wei, Feng-Yin Jian, Ning-Sun Yang, Therapeutic Applications of Herbal Medicines for Cancer Patients, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 19. 19
  Xin Deng, Jian Liang, Zhen-wei Liu, Fa-sheng Wu, Xuan Li, Treatment of posthepatitic cirrhosis by Fuzheng Huayu Tablet (扶正化瘀片) for reinforcing qi and resolving stasis, Chinese Journal of Integrative Medicine, 2013, 19, 4, 289

  CrossRef

 20. 20
  Xiaojun Gou, Qing Tao, Qin Feng, Jinghua Peng, Shujun Sun, Huijuan Cao, Ningning Zheng, Yongyu Zhang, Yiyang Hu, Ping Liu, Urinary metabonomics characterization of liver fibrosis induced by CCl4 in rats and intervention effects of Xia Yu Xue Decoction, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 74, 62

  CrossRef

 21. 21
  Xiaojun Gou, Qing Tao, Qin Feng, Jinghua Peng, Yu Zhao, Jianye Dai, Wenyu Wang, Yongyu Zhang, Yiyang Hu, Ping Liu, Urine metabolic profile changes of CCl4-liver fibrosis in rats and intervention effects of Yi Guan Jian Decoction using metabonomic approach, BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13, 1, 123

  CrossRef

 22. 22
  D. Gyamfi, H.E. Everitt, V.B. Patel, Bioactive Food as Dietary Interventions for Liver and Gastrointestinal Disease, 2013,

  CrossRef

 23. 23
  Fenggen Yan, Mei Wang, Jiaming Li, Hui Cheng, Jingjing Su, Xiaoshan Wang, Haiyun Wu, Lunzhu Xia, Xiaoxiang Li, Hebron C. Chang, Qinglin Li, Gambogenic acid induced mitochondrial-dependent apoptosis and referred to Phospho-Erk1/2 and Phospho-p38 MAPK in human hepatoma HepG2 cells, Environmental Toxicology and Pharmacology, 2012, 33, 2, 181

  CrossRef

 24. 24
  Xin Deng, Jian Liang, Fa-sheng Wu, Yan-bo Li, Ya-ping Zhang, Yan-fang Tang, Influence of Fuzheng Huayu Tablet (扶正化瘀片) on mental state and social function of patients with post-hepatitis B liver cirrhosis, Chinese Journal of Integrative Medicine, 2012, 18, 6, 466

  CrossRef

 25. 25
  Kwong-Fai Wong, Yi Yuan, John M Luk, Tripterygium wilfordii bioactive compounds as anticancer and anti-inflammatory agents, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2012, 39, 3
 26. 26
  Yan Li, Robert C. G. Martin, Herbal Medicine and Hepatocellular Carcinoma: Applications and Challenges, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 2011, 1

  CrossRef

 27. 27
  Jing Li, Peng Liu, Ruixiu Zhang, Lu Cao, Haihua Qian, Jian Liao, Wen Xu, Mengchao Wu, Zhengfeng Yin, Icaritin induces cell death in activated hepatic stellate cells through mitochondrial activated apoptosis and ameliorates the development of liver fibrosis in rats, Journal of Ethnopharmacology, 2011, 137, 1, 714

  CrossRef

 28. 28
  Alaaeldin A. Hamza, Ameliorative effects of Moringa oleifera Lam seed extract on liver fibrosis in rats, Food and Chemical Toxicology, 2010, 48, 1, 345

  CrossRef

 29. 29
  Qianjun He, Jiamin Zhang, Feng Chen, Limin Guo, Ziyan Zhu, Jianlin Shi, An anti-ROS/hepatic fibrosis drug delivery system based on salvianolic acid B loaded mesoporous silica nanoparticles, Biomaterials, 2010, 31, 30, 7785

  CrossRef

 30. 30
  Fanghua Qi, Anyuan Li, Lin Zhao, Huanli Xu, Yoshinori Inagaki, Dongliang Wang, Xiaoyan Cui, Bo Gao, Norihiro Kokudo, Munehiro Nakata, Wei Tang, Cinobufacini, an aqueous extract from Bufo bufo gargarizans Cantor, induces apoptosis through a mitochondria-mediated pathway in human hepatocellular carcinoma cells, Journal of Ethnopharmacology, 2010, 128, 3, 654

  CrossRef

 31. 31
  Jian SHEN, Chaohong HE, Isolation and Purification of Triptolide from the Leaves of Tripterygium wilfordii Hook F, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2010, 18, 5, 750

  CrossRef

 32. 32
  Jia-jia Wang, Jun Li, Lei Shi, Xiong-wen Lv, Wen-ming Cheng, Ying-ying Chen, Preventive effects of a fractioned polysaccharide from a traditional Chinese herbal medical formula (Yu Ping Feng San) on carbon tetrachloride-induced hepatic fibrosis, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2010, 62, 7
 33. 33
  Q. Hu, M. Noor, Y. F. Wong, P. J. Hylands, M. S. J. Simmonds, Q. Xu, D. Jiang, B. M. Hendry, Q. Xu, In vitro anti-fibrotic activities of herbal compounds and herbs, Nephrology Dialysis Transplantation, 2009, 24, 10, 3033

  CrossRef

 34. 34
  Wu-Yang Huang, Yi-Zhong Cai, Yanbo Zhang, Natural Phenolic Compounds From Medicinal Herbs and Dietary Plants: Potential Use for Cancer Prevention, Nutrition and Cancer, 2009, 62, 1, 1

  CrossRef

 35. 35
  K.F. Cheung, D.W. Ye, Z.F. Yang, L. Lu, C.H. Liu, X.L. Wang, R.T.P. Poon, Y. Tong, P. Liu, Y.C. Chen, George K.K. Lau, Therapeutic efficacy of Traditional Chinese Medicine 319 recipe on hepatic fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats, Journal of Ethnopharmacology, 2009, 124, 1, 142

  CrossRef

 36. 36
  Péter Kupcsulik, A máj sebészeter, Magyar Sebészet, 2008, 61, 6, 359

  CrossRef

 37. 37
  Don C. Rockey, Current and Future Anti-Fibrotic Therapies for Chronic Liver Disease, Clinics in Liver Disease, 2008, 12, 4, 939

  CrossRef

 38. 38
  Tadashi Moro, Yoshihito Shimoyama, Miwa Kushida, Yun Yu Hong, Sachie Nakao, Reiichi Higashiyama, Yoshihiko Sugioka, Hideo Inoue, Isao Okazaki, Yutaka Inagaki, Glycyrrhizin and its metabolite inhibit Smad3-mediated type I collagen gene transcription and suppress experimental murine liver fibrosis, Life Sciences, 2008, 83, 15-16, 531

  CrossRef

 39. 39
  Angela Douglass, Karen Wallace, Matthew Koruth, Caroline Barelle, Andrew J. Porter, Matthew C. Wright, Targeting liver myofibroblasts: a novel approach in anti-fibrogenic therapy, Hepatology International, 2008, 2, 4, 405

  CrossRef